Loading...
  • tradex

Organizarea


Camerei de Comerț și Industrie Brașov

COLEGIUL DE CONDUCERE

Silviu COSTEA
Președinte                                                      

Ioan SCHIAU
Prim-vicepreședinte

Membru de onoare al CCI Brașov
Avocat

Adrian SECELEAN
Vicepreședinte

Președinte Consiliul de Administrație ELECTROPRECIZIA SA

Mariana TUDOSE
Vicepreședinte

Administrator și asociat SC TRADE MARK EXPERT SRL

Nicolae Ioan VRÂNCEAN
Vicepreședinte

Membru de onoare al CCI Brașov
Avocat

Oana RUXANDRA AVRAM
Membru

Membru al directoratului MAPASON PROD SRL

Dorin EMANOIL CRIZBĂȘAN
Membru

Administrator DORIPESCO PROD SRL

Cristian ILIESCU
Membru

Director Marketing VILACON ALMAR SRL

DÁVID ISTVÁN
Membru

Asociat și administrator DISZ TIPO SRL

Ionuț TIBERIUS ROMAN
Membru

Werner BRAUN
Membru

Membru al Consiliului Director ASCRET

ȘEFI DEPARTAMENTE

Cosmin ROȘIA-MICU
Director general

Membru în Consiliul Director

ccibv@ccibv.ro
+40-268- 54.70.82

Daniel GABOR
Director Direcția de Consultanță și Formare Profesională

Membru în Consiliul Director

dan.gabor@ccibv.ro
+40-268- 54.70.82

Daniela GIOL
Șef Departament Învățământ

daniela.giol@ccibv.ro
+40-268- 54.70.80

Luisa Simone PALOȘ
Șef Departament Relații

luisa.palos@ccibv.ro
+40-268- 54.70.84

Attila SZEKELY
Șef Departament de Consultanță

attila.szekely@ccibv.ro
+40-268- 54.70.84

Alina GROȘANU
Șef Departament Juridic-Arbitraj-Resurse Umane

alina.grosanu@ccibv.ro
+40-268- 54.70.84

Gabriel VÂJU
Șef Reprezentanța Făgăraș

gvaju@cameradecomertfagaras.ro
+40-268-21.24.61

Departamente

Conducerea CCI Brașov

ccibv@ccibv.ro

+40-268- 54.70.82
+40-268-54.70.86

Departament Relații

luisa.palos@ccibv.ro

+40-268-54.70.84
+40-268-54.70.86

Departament Învățământ

daniela.giol@ccibv.ro

+40-268-54.70.80
+40-268-54.70.86

Departament de Consultanță

attila.szekely@ccibv.ro
+40-268-54.76.55
+40-268-54.76.55

Centrul de Informare Tehnologică INFOTEH

dan.gabor@ccibv.ro
+40-268-54.76.55
+40-268-54.76.55

Departament Administrativ și Protocol

ccibv@ccibv.ro
+40-268-54.70.84
+40-268-54.70.86

Departamentul Juridic, Arbitraj, Resurse Umane

alina.grosanu@ccibv.ro
+40-268-54.70.84
+40-268-54.70.86

Reprezentanța Făgăraș

gvaju@cameradecomertfagaras.ro
+40-268-21.24.61
+40-268-21.24.61

Atribuțiile Colegiului de Conducere

1. Asigură conducerea CCI Brașov, între sesiunile Adunării Generale și aduce la îndeplinire hotărârile acesteia.
2. Alege, prin vot secret, dintre membrii sai 4 vicepreședinti. Vicepreședintii sunt aleși pentru o durata de 4 (patru) ani, în concordanță cu mandatul Colegiului de Conducere și al Președintelui.
3. Propune membrii Comisiei de Cenzori.
4. Aprobă Organigrama și Regulamentul Intern al CCI Brașov.
5. Aprobă regulamentul Curții de Arbitraj Comercial, regulile de Procedură Arbitrală, regulile de conciliere facultativă, Regulamentul Centrului de mediere precum și alte regulamente care intră în competența sa; aprobă lista arbitrilor Curții de Arbitraj Comercial și revocarea din calitatea de arbitru;
6. Întocmește, anual sau ori de câte ori este nevoie, raportul cu privire la activitatea CCI Brașov și îl supune aprobării Adunării Generale;
7. Dezbate și propune bugetul anual de venituri și cheltuieli al CCI Brașov;
8. Aprobă virări între capitolele bugetare, precum și modificări în destinația veniturilor, în limita bugetului aprobat.
9. Analizează Regulamentul de organizare și funcționare al CCI Brașov, în varianta propusă de Președinte, în vederea supunerii lui aprobării Adunarii generale.
10. Dezbate și aprobî raportul privind activitatea desfășurată de CCI Brașov între sesiunile Colegiului de Conducere.
11. Aprobă rapoartele privind organizarea și funcționarea entităților cu sau fără personalitate juridică la care CCI Brașov este parte și informează Adunarea Generală.
12. Propune criteriile de calcul și nivelul taxelor de înscriere și cotizațiilor anuale ale membrilor precum și ale indemnizațiilor Președintelui, vicepreședinților, membrilor Colegiului de Conducere și a membrilor Comisiei de Cenzori;
13. Aprobă indemnizația lunară a Președintelui CCI Brașov pentru exercitarea atribuțiilor sale;
14. Aprobă taxele, tarifele, comisioanele și onorariile practicate de CCi Brașov pentru serviciile efectuate.
15. Aprobă cererile de solicitare a calității de membru al CCi Brașov. Decide pierderea calității de membru.
16. Propune modificări ale Statutului CAMEREI.
17. Aprobă contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de organizație;
18. Aprobă grila de salarizare și stimulare a personalului CCI Brașov;
19. Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli anual al CCI Brașov (inclusiv programul de investiții);
20. Aprobă majorarea fondului de salarii și de stimulare;
21. Selectează și desemnează, în baza rezultatelor testării, conducerea executiva;
22. Numește reprezentanții CCI Brașov în societățile comerciale în care aceasta este acționar sau asociat sau în alte organizații;
23. Deliberează și decide în privința oricîror alte probleme care intra în competența sa.

Colegiul de conducere poate invita la ședințele sale orice personalitate din domeniul economic, social, științific, politic, administrativ etc.

Atribuțiile Consiliului Director

1. Reprezintă Organul de conducere executiv al CCI Brașov, condus de Directorul general.
2. Consiliul director este un organism executiv-operativ compus din toţi conducătorii structurilor organizatorice prevăzute în organigrama CCI Brașov, care trebuie să se întrunească cel puţin o dată pe lună, pentru a stabili şi evalua măsurile şi acţiunile care se impun pentru îndeplinirea atribuţiunilor specifice şi a sarcinilor primite.
3. Consiliul director asigură conducerea curentă şi executivă a activităţii CCI Brașov, precum şi aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale, ale Colegiului de conducere şi ale Preşedintelui.
4. În vederea realizării atribuţiilor sale, Consiliul director adoptă decizii ce se comunică structurilor organizatorice sau salariaţilor CCI Brașov.
5. Consiliul director răspunde pentru activitatea sa în faţa Colegiului de conducere.