Loading...
  • tradex

Prin excelenţă, Camerele de Comerţ din întreaga lume sunt un simbol al economiei de piaţă, iar autonomia lor înseamnă însăşi libertatea economică a fiecărui participant la realizarea peisajului comercial în cea mai largă accepţiune.

De aceea, după al doilea război mondial, când condiţiile economice din România s-au schimbat şi s-a instaurat economia de comandă, aceste instituţii au fost desfiinţate, nemaifiind în concordanţă cu perioada de până la evenimentele din decembrie 1989.

Reînfiinţată prin decretul lege nr. 139/1990 şi HG 799/ 1990 Camera de Comerţ şi Industrie a reînnodat tradiţia vechii Camere şi prin întreaga ei activitate se doreşte a fi un vârf de lance pentru dezvoltarea economică.

În prezent, Camera din Braşov, organizaţie de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public şi utilitate publică, reprezintă interesele agenţilor economici din judeţul Braşov, firme cu capital privat, cât şi de stat, persoane fizice şi asociaţii familiale. Instituţia are drept scop promovarea intereselor membrilor ei pentru dezvoltarea comerţului şi industriei braşovene, pe plan intern şi extern şi sprijinirea comercianţilor în raporturile cu autorităţile din ţară şi cu organisme specializate din străinătate.

Când şi-a reînceput activitatea în anul 1990, Camera de Comerţ a pornit practic de la zero pentru că legea de reînfiinţare a Camerelor nu prevedea retrocedarea patrimoniului vechilor Camere abuziv desfiinţate şi de aceea, principala problemă care s-a pus a fost obţinerea unui sediu şi angajarea de personal competent. Cu multă trudă şi efort, după câţiva ani, Camera din Braşov şi filiala din Făgăraş au reuşit să aibă sedii noi, moderne, fără de care era practic imposibil să-şi desfăşoare activitatea la standardele impuse de conjunctura economică.

La ora actuală, Camera de Comerţ şi Industrie Braşov reprezintă direct interesele a peste 36.000 agenţi economici, care îşi desfăşoară activitatea în cele mai variate sectoare economice. 

În ultimii ani situaţia economică s-a schimbat foarte mult, trecerea de la o economie centralizată la una liberă, reclamă un efort deosebit din partea tuturor factorilor implicaţi şi în primul rând acordarea unui sprijin eficient pentru realizarea acestui deziderat. De aceea, Camera de Comerţ din Braşov a avut acest obiectiv în toate activităţile desfăşurate.

În cei 25 ani de la reînfiinţare, prin departamentele specializate ale Camerei, s-a acordat asistenţă în domeniul economic, financiar, comercial. S-au dat informaţii diverse privind: legislaţia comercială, operaţiuni de comerţ exterior, statistici economice, documentaţie economică din străinătate, oportunităţi de afaceri, asistenţă pentru participarea la târgurile şi expoziţiile interne şi internaţionale, s-a acordat asistenţă şi consultanţă pentru: elaborarea de proiecte, planuri de afaceri, studii de fezabilitate, proiecte pentru finanţări nerambursabile, înfiinţarea de firme şi modificarea actelor constitutive, protecţia proprietăţii intelectuale, certificarea sistemelor de management al calităţii şi managementul mediului. S-au organizat o serie de seminarii, simpozioane, expoziţii tematice şi misiuni economice.

Camera editează o publicaţie proprie „Afaceri Braşovene" şi un newsletter săptămânal cu scopul informării membrilor despre acţiunile pe care le desfăşoară. 

În fiecare an se organizează două evenimente de afaceri : Topul Firmelor - o competiţie importantă şi serioasă a societăţilor comerciale cu cele mai bune rezultate economico financiare din judeţ, adevătată carte de vizită a mediului de afaceri braşovean şi Premiile Excelenţei în Afaceri – prin care sunt evidenţiate firmele braşovene care au investit în performanţă şi excelenţă, abordând un management modern.

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov are o sucursală la Făgăraş, deosebit de activă în ceea ce priveşte susţinerea comercianţilor din zona, aceştia putând rezolva problemele local, nemaifiind necesară deplasarea lor până la Braşov şi un birou la Rupea. Inerent, între comercianţi apar şi litigii. Acestea sunt soluţionate prin arbitrajul comercial realizat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Cameră, hotărârea pronunţată de arbitri având aceeaşi putere ca şi o hotărâre judecătorească.

Camera s-a implicat şi în acordarea de consultanţă şi asistenţă întreprinderilor braşovene pentru obţinerea de finanţări din surse interne şi externe prin intermediul Centrului de Consultanţă realizat cu asistenţa financiară a Guvernului României. Tot în scopul unei promovări eficiente a afacerilor şi a protecţiei liberei circulaţii a mărfurilor s-a  dezvoltat activitatea de consiliere în domeniul proprietăţii industriale privind obţinerea de titluri de protecţie pentru: mărci şi indicaţii geografice, design industrial, menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie.

Cursurile autorizate, cu diplome recunoscute, pe care le organizează Camera, sunt variate şi se încadrează în actualul tablou economic, venind totodată în sprijinul agenţilor economici prin formarea unei forţe de muncă cât mai bine pregătită, conform cerinţelor concrete din economie.

Dezvoltarea impetuoasă la nivel mondial a reţelelor de comunicaţie moderne, a comerţului electronic -în spaţiul virtual - practic fără frontiere, a poştei electronice - e-mail şi a INTERNETului, a impus adaptarea urgentă şi continuă a sistemului informatic al Camerei în acest sens, pentru creşterea operativităţii : promovarea cât mai eficientă a mediului de afaceri braşovean în întreaga lume.

Ţinând cont de realitatea economică din România, de necesitatea reluării sau întăririi relaţiilor de afaceri între comercianţii braşoveni şi cei din lumea întreagă pentru cunoaşterea şi pătrunderea pe pieţele internaţionale, Camera din Braşov a realizat o serie de acorduri de cooperare cu alte organisme similare din lume: cu Camera de Comerţ şi Industrie Birmingham - Marea Britanie, Gÿor, Strasbourg, Tours, Nürnberg, Viena, cu cea din New South Wales - Australia sau Asociaţia Industriaşilor din Singapore etc.

Camera s-a implicat activ, alături de alte asociaţii, în apărarea intereselor oamenilor de afaceri braşoveni, în elaborarea unor decizii ale organelor locale, iar în cadrul sistemului Camerelor de Comerţ şi Industrie teritoriale, cât şi în numele său personal, a depus o activitate susţinută de lobby către Preşedinţie, Parlament, Guvern privind problemele cu care se confruntă întreprinderile mici şi mijlocii; au fost înaintate zeci de memorii, au fost organizate conferinţe de presă săptămânale cu mass-media în scopul sensibilizării factorilor de răspundere precum şi a informării agenţilor economici cu privire la evenimentele de afaceri locale, naţionale şi internaţionale, programe de finanţare, târguri şi expoziţii, vizite a unor delegaţii din ţară şi străinătate, dezbateri, simpozioane, seminarii, cursuri şi analize statistice .

Ţinând cont de realitatea economică din România, de faptul că noţiunile de globalizare şi afaceri transfrontaliere sunt de domeniul cotidianului, Camerele de Comerţ trebuie să colaboreze mai mult ca oricând cu toate instituţiile implicate în derularea activităţilor economice pentru susţinerea punctului de vedere al oamenilor de afaceri, pentru promovarea unei economii moderne, libere, corecte, iar prin eforturile deosebite care s-au depus în aceşti ani s-a reuşit crearea unei instituţii solide, respectate şi eficiente.