Loading...

Camera de Comerț și Industrie Brașov este cea mai mare organizație de susținere și promovare a afacerilor din Brașov și reprezintă Vocea Mediului de Afaceri Brașovean.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este o organizație de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri brașovene în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

Camera de Comerț și Industrie Brașov - organizație reprezentativă și consultativă

  • Reprezintă și susține interesele profesionale ale comercianților față de organele guvernamentale locale și centrale, alte organisme și instituții
  • Sprijină interesele comercianților români în raporturile cu organisme specializate din străinătate
  • Propune organelor de drept promovarea unor acte normative în interesul comerțului.
  • FlexSlider image
  • tradex

Misiunea, scopul și obiectivele CCI Brașov

Misiunea

Misiunea CCI Brașov, ca parte integrantă a comunității brașovene, este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, regionale și naționale, urmărind să devină un pol partenerial - consultativ, prin furnizarea de servicii specializate și profesionale, actualilor și viitorilor comercianți, într-o manieră competentă, echitabilă și eficientă.

Scopul

Scopul CCI Brașov este de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil comercianților, de a sprijini membrii în raporturile cu autoritățile publice locale și centrale și cu organismele specializate.

Obiectivele

consultarea periodica între CCI Brașov și firmele membre
identificarea problemelor cu care se confruntă agenții economici
medierea relației dintre mediul de afaceri și autoritîțile locale și guvernamentale
promovarea și susținerea punctelor lor de vedere
reprezentarea intereselor comercianților la nivel instituțional, economic și administrativ, pe plan local, național sau internațional
acțiuni de lobby în vederea inițierii de noi proiecte legislative sau de modificare a acestora în scopul îmbunătățirii mediului de afaceri
crearea și menținerea unui mediu concurențial adecvat în vederea creșterii competitivității produselor și serviciilor comercianților
realizarea unei game largi de servicii de calitate oferite oamenilor de afaceri;
organizarea de acțiuni orientate spre sprijinirea eforturilor comercianților pentru asigurarea calității produselor și serviciilor, privind protecția mediului precum și pentru protejarea, respectarea și valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală
realizarea de acțiuni promoționale în sprijinul comercianților;
adaptarea permanentă a serviciilor prestate la nevoile comercianților;
soluționarea litigiilor comerciale prin intermediul arbitrajului comercial;
colaborarea cu instituțiile și autoritățile locale în vederea inițierii și derulării unor proiecte de dezvoltare economică durabilă;
dezvoltarea relațiilor cu celelalte camere de comerț, cu alte instituții și organizații similare din străinatate prin schimburi de experiența și dezvoltarea de parteneriate;
furnizarea de informații privind oportunitățile de finanțare și realizarea de proiecte pentru agenții economici.

Temei legal

Camerele de Comerț din România funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr.335/2007 (publicată în Monitorul Oficial al României, partea a-I-a, nr.836/6.12.2007) cu modificările și completările aduse de Legea 39 din 30 martie 2011.

Camera de Comerț și Industrie Brașov funcționează conform Statutului Camerei, aprobat în Adunarea Generală Ordinară a Membrilor CCI Brașov din data de 21.04.2011

Obiective specifice pentru anul 2016

Consolidarea poziţiei Camerei de partener de dialog în relaţiile cu toţi factorii de decizie economică, politică şi socială, cu organizaţiile neguvernamentale şi cu alți reprezentanţi ai societăţii civile;
Iniţierea şi realizarea de acţiuni de lobby şi advocacy pentru sprijinirea comunităţii de afaceri;
Organizarea unor consultări periodice între Cameră, factori de decizie şi firmele membre în vederea dezbaterii problemelor care le preocupă şi a stabilirii căilor de acţiune pe care Camera le poate adopta în vederea promovării şi susţinerii punctelor de vedere ale acestora;
Intensificarea cooperării cu instituţiile şi autorităţile locale în vederea iniţierii şi derulării unor proiecte de dezvoltare regională şi zonală şi pentru obţinerea de finanţări;
Organizarea evenimentelor de afaceri: Premiile excelenţei în afaceri 2016şi Topul naţional al firmelor 2015-ediţiajudeţeanăși locală la Făgăraș;
Continuarea parteneriatelor cu organizatorii evenimentelor comerciale locale şi naţionale majore: TÂRGUL DE CARTE ŞI MUZICĂ (Asociaţia LIBRIS CULTURAL), Târgul internațional EXPOWOOD (Imageline S.r.l), târguri organizate de ROMEXPO SA Bucureşti etc.;
Sprijinirea mediului de afaceri prin realizarea, susţinerea şi promovarea unui model de dezvoltare bazat pe conlucrarea dintre administraţia publică, mediul de afaceri şi mediul academic;
Continuarea politicii de atragere, ca membri ai CCI Braşov, a unui număr sporit de IMM-uri şi dealtesocietăţi comerciale cu potenţial ridicat;
Promovarea activităţii de parteneriat investiţional şi atragerea de parteneri locali, naționali și internaționali pentru investiţii strategice, cooperări pe termen mediu şi lung

 

  creşterea numărului şi calităţii acţiunilor de reprezentare şi apărare ale intereselor membrilor şi a comunităţii de afaceri din judeţul Braşov;
  dezvoltarea de proiecte comune cu administraţiile publice locale şi judeţeană, cu Agenţia de Dezvoltare Durabilă, cu Asociaţia Metropolitană, cu Oficiul Teritorial pentru IMM-uri, cu Camera de Comerţ şi Industrie a României etc.;
  implicarea instituţiei în parteneriate public–private la nivelul comunităţii;
  continuarea acţiunilor de lobby pentru sporirea atribuţiilor CCI Braşov, în principal în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a României (noi atribuții legate de învățământul profesional în sistem dual).

 

  organizarea de reuniuni pe teme de actualitate pentru comercianţi; informarea acestora privind oportunităţile de afaceri şi posibilităţile de valorificare;
  continuarea dezvoltării unui sistem de formare profesională continuă, transparent şi flexibil, care să asigure creşterea ocupabilităţii, adaptabilităţii şi mobilităţii forţei de muncă şi care să răspundă nevoilor companiilor(în special ale membrilor Camerei) legate de forţa de muncă calificată şi nevoilor de formare profesională continuă precum și implicarea Camerei în sistemul dual de formare prin școala profesională;
  intensificarea parteneriatelor în domeniul educaţie-formare profesională, în vederea elaborării şi implementării unor noi proiecte care să asigure programe de calificare, perfecționare și specializare a angajaților agenților economici;
  iniţierea de misiuni economice cu partenerii identificaţi din ţările ţintă, inclusiv cu ocazia târgurilor şi expoziţiilor internaţionale şi în colaborare cu autorităţile locale.
  dezvoltare rurală prin susţinerea pisciculturii şi promovarea produselor piscicole tradiţionale;
  creșterea conștientizării practicilor de responsabilitate socială în rândul IMM-urilor;
  parteneriat pentru înfiinţarea clusterelor de produse “bio”;
  dezvoltarea relațiilor de colaborare cu parcurile industriale din judeţ;
  antrenarea unor specialiști/ personalități ca moderatori/ speakeri în acțiunile CCI Braşov;
  organizarea de întâlniri cu invitarea reprezentanților corpului diplomatic, al consilierilor economici ai ambasadelor astfel încât membrii să-și promoveze direct produsele/ serviciile.
  accesare de fonduri nerambursabile în cadrul organizației pe următoarele teme prioritare: susținerea antreprenoriatului; susținerea formării și perfecționării profesionale; susținerea clusterului inovativ.
  inițierea de parteneriate cu IFN-uri–Instituție Financiară Nebancară, ca suport pentru implementarea de proiecte cu fonduri europene–cofinanțarea; Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare;
  reluarea și aplicarea parteneriatului cu Oficiul Registrului Comerțului, pentru creșterea grupului țintă al serviciilor CCI Braşov.

 

  participarea Camerei în noi proiecte cu finanţare europeană, în calitate de promotor sau partener;
  încheierea de noi parteneriate cu Camerele de Comerţ din străinătate, în principal din localităţile înfrăţite cu Braşovul, precum şi cu alte instituţii şi organizaţii similare internaţionale, în vederea dezvoltării de noi parteneriate;
  promovarea programelor de finanțare europene, pentru perioada 2014-2020;
  organizarea de activităţi de informare pentru mediul economic în domeniul finanţărilor din fonduri europene și/sau naţionale;
  consultanţă şi asistenţă acordată operatorilor economici pentru accesul la surse de finanţare interne şi externe.

 

  continuarea reflectării sistematice în presă a activităţii CCI Braşov, precum și diversificarea mijloacelor de promovare on-line/off-line;
  continuarea prezenței reprezentanților CCI Brașov la emisiunile televizate, în scopul informării permanente a mediului de afaceri cu privire la subiecte de interes;
  asocierea brandului CCI Braşov cu evenimente, iniţiative, concepte de referinţă în plan local sau naţional;
  promovarea/creșterea vizibilității CCI Braşov prin participarea la principalele evenimente de afaceri locale, regionale şi naţionale organizate de terți.

 

  creşterea profesionalismului personalului, inclusiv prin realizarea de acţiuni pentru perfecţionarea profesională continuă;
  selectarea personalului pentru a raspunde cerinţelor pieţei serviciilor;
  continuarea modernizării actualului sediu;
  continuarea parteneriatelor pentru realizarea unor centre de afaceri, centre expoziţionale etc.