Loading...
  • tradex

Calendar de evenimente

Luna precedentă Ziua precedentă Ziua următoare Luna viitoare
Lună Săptămână Astăzi Caută Sari la luna
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”
De Miercuri, 15 Iulie 2020 -  10:00
Până Joi, 30 Iulie 2020 - 18:00

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă informează cu privire la lansarea de către Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a  sesiunii 2020 de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Prin intermediul acestei submasuri, programul își propune următoarele:
 instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole;
 îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;
 submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu domiciliul stabil în România cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/manageri ai exploatației;
 creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/manageri de exploataţie;
 încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.

CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJIN:
Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:
Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
→ Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
→ Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
→ Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

CONDIȚII DE ACORDARE A SPRIJINULUI:
Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.1, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
• să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și intreprinderilor mici;
• deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO;
• deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre condițiile prezentate în Ghid;
• prezintă un Plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole pentru care solicită sprijin prin intermediul acestei submăsuri;
• beneficiarul îşi va stabili domiciliul, sediul social precum şi locul de muncă - în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) în care este înregistrată exploataţia sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin, până la momentul demarării implementării Planului de Afaceri, ca o precondiţie a gestionării eficiente a Planului de Afaceri – în cazul în care aceste cerințe nu sunt îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare;
implementarea (demararea) Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
• solicitantul se angajează să devină fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013) în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării;
• înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată;
• în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, trebuie îndeplinită condiţia referitoare la existența platformei de gunoi de grajd;
• în cazul înființării/ adaptării platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta: prevederile CBPA în vigoare, precum şi Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• în cazul tinerilor cetățeni români care au locuit în țări membre UE sau în tări terțe UE trebuie să fi avut loc de muncă în domeniul agricol în țări membre UE sau în țări terțe UE pentru cel puțin 3 luni în ultimul an dinaintea depunerii cererii de finanțare sau să fi absolvit în ultimul an dinaintea depunerii cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol: postuniversitar,universitar, preuniversitar.

CHELTUIELI ELIGIBILE:
Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea începerii activităților agricole pentru instalarea tânărului fermier într-o exploataţie agricolă, pe baza Planului de afaceri. Pot fi eligibile toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri indiferent de natura acestora, respectând condiţiile prevăzute în Ghid şi Fişa tehnică a submăsurii 6.1, inclusiv capitalul de lucru, achiziţia de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol sau privind potenţialul agricol (dacă e cazul) precum şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat.

VALOAREA SPRIJINULUI:
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:
o 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO
o 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:
75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani (cinci ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului de finanțare.

Acordarea sprijinului va fi proportională cu gradul de îndeplinire a Planului de afaceri.

Fondurile disponibile pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sunt de 43.022.207 euro, din care 20.000.000 de euro pentru tinerii fermieri din diaspora.

Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 6.1, se va face on-line pe www.afir.info , conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând din data de 15 iulie 2020, ora 09:00.

PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente sM 6.1 este de 25 de puncte.

Informaţii suplimentare: attila.szekely@ccibv.ro
Persoană de contact: Szekely Attila – Manager Departament de Consultanţă