Informare legislativă

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul  06.04.2022 – 13.04.2022.

●  O.U.G. nr. 36 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului (M.O. nr. 340/07.04.2022),
 
●  O.U.G. nr. 35 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi rezilienţă (M.O. nr. 340/07.04.2022),
 
●  Ordin nr. 61 emis de A.R.E. privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică (M.O. nr. 340/07.04.2022),
 
●  O.U.G. nr. 38 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deşeurilor (M.O. nr. 344/07.04.2022),
 
●  O.U.G. nr. 39 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene (M.O. nr. 345/07.04.2022),
 
●  Ordin nr. 20367 emis de M.C.I.D. privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „Parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe” prin Programul operaţional Competitivitate (POC), axa prioritară nr. 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor” în cadrul acţiunii 1.2.3 „Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe” (M.O. nr. 350/08.04.2022),
 
●  Ordin nr. 20302 emis de M.C.I.D.  privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare – dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)” (M.O. nr. 351/08.04.2022),
 
●  O.U.G. nr. 42 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (M.O. nr. 355/11.04.2022),
 
●  O.U.G. nr. 41 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e – Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 356/11.04.2022),
 
●  Ordin nr. 707 emis de M.A.T. pentru aprobarea Normelor metodologice proprii privind recuperarea ajutorului de minimis din domeniul programelor de promovare a exportului la nivelul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului (M.O. nr. 358/11.04.2022),
 
●  Ordin nr. 930 emis de M.F. privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare – Forexebug (M.O. nr. 359/12.04.2022),
 
●  Lege nr. 81 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar (M.O. nr. 363/12.04.2022),
 
●  Hotărâre nr. 474 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 (M.O. nr. 363/12.04.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul  30.03.2022 – 05.04.2022.

● Ordin nr. 376 emis de M.F. pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete (M.O. nr. 305/30.03.2022),
 
Lege nr. 72 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative (M.O. nr. 315/31.03.2022),
 
Lege nr. 73 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (M.O. nr. 315/31.03.2022),
 
Lege nr. 74 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr. 315/31.03.2022),
 
Ordin nr. 63 emis de A.N.R.E.  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2018 privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public (M.O. nr. 318/31.03.2022),
 
Ordin nr. 64 emis de A.N.R.E.  pentru modificarea şi completarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2021 (M.O. nr. 318/31.03.2022),
 
Lege nr. 69 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (M.O. nr. 321/01.04.2022),
 
O.U.G. nr. 33 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială (M.O. nr. 323/01.04.2022),
 
Ordin nr. 366/209 emis de M.F. și M.M.S.S. pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2022 (M.O. nr. 328/04.04.2022),
 
Ordin nr. 710 emis de M.M.A.P. pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri (M.O. nr. 328/04.04.2022),
 
Lege nr. 76 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr. 333/05.04.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 22.03.2022 – 29.03.2022

● Ordin nr. 373 emis de M.F. pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.783/2021 privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal (M.O. nr. 275/22.03.2022),
 
Hotărâre nr. 372 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 444/2020 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 (M.O. nr. 276/22.03.2022),
 
Hotărâre nr. 375 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului – cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi a anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice (M.O. nr. 277/22.03.2022),
 
Ordin nr. 293 emis de M.I.P.E. pentru modificarea Schemei de ajutoare de stat şi de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021 – 2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020 (M.O. nr. 282/23.03.2022),
 
Lege nr. 66 pentru modificarea art. 67 alin. (2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (M.O. nr. 283/24.03.2022),
 
O.U.G. nr. 30 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale şi administrative a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi a Autorităţii pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7 – Transformare digitală din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, precum şi alte categorii de măsuri (M.O. nr. 285/24.03.2022),
 
Ordin nr. 440 emis de M.D.L.P.A. pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice (M.O. nr. 286/25.03.2022),
 
Ordin nr. 441 emis de M.D.L.P.A. pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice (M.O. nr. 289/25.03.2022),
 
Ordin nr. 442 emis de M.D.L.P.A. pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.1 – Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovarea energetică moderată) a clădirilor rezidenţiale multifamiliale (M.O. nr. 290/25.03.2022),
 
Ordin nr. 442 emis de M.D.L.P.A. pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.1 – Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovarea energetică moderată) a clădirilor rezidenţiale multifamiliale (M.O. nr. 291/25.03.2022),
 
Ordin nr. 68 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” (M.O. nr. 292/25.03.2022),
 
Ordin nr. 292/20300  emis de M.I.P.E și  M.C.I.D. privind modificarea Schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor şi spinoff-urilor inovatoare” în cadrul acţiunii 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere”, axa prioritară nr. 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor” din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 1.487/836/2021 (M.O. nr. 292/25.03.2022),
 
Ordin nr. 444 emis de M.D.L.P.A. pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale (M.O. nr. 292/25.03.2022),
 
Hotărâre nr. 409 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă (M.O. nr. 294/25.03.2022),
 
Hotărâre nr. 384 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 (M.O. nr. 298/28.03.2022),
 
Lege nr. 70 privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 304/29.03.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 15.03.2022 – 22.03.2022

Ordin nr. 42/558 emis de M.A.D.R. și M.M.A.P. privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2022, pe specii şi zone (M.O. nr. 254/15.03.2022),
 
Ordin nr. 777 emis de M.S. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public (M.O. nr. 255/15.03.2022),
 
Ordin nr. 305 emis de M.I.P.E. pentru modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID – 19 – investiţii productive, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, interimar, nr. 1.290/2021(M.O. nr. 259/16.03.2022),
 
Hotărâre nr. 342 privind aprobarea mecanismului pentru crearea şi utilizarea bazei de date cu utilaje şi echipamente prin înfiinţarea Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport (M.O. nr. 262/17.03.2022),
 
Ordin nr. 267 emis de  M.I.P.E privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Innotech Student”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020, axa prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”, obiectivul specific 6.13 „Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 654/2020 (M.O. nr. 263/18.03.2022),
 
Ordin nr. 362 emis de A.N.A.F. pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale (M.O. nr. 263/18.03.2022),
 
O.U.G. nr. 24 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească (M.O. nr. 266/18.03.2022),
 
Hotărârea nr. 367 privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor (M.O. nr. 268/18.03.2022),
 
O.U.G. nr. 25 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene (M.O. nr. 271/21.03.2022),
 
O.U.G. nr. 26 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor publice (M.O. nr. 272/21.03.2022),
 
Ordin nr. 423 emis de A.N.A.F. privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele” (M.O. nr. 273/22.03.2022),
 
O.U.G. nr. 27 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (M.O. nr. 274/22.03.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Sinteza actelor normative cu impact general de la decretarea stării de alertă până în prezent

Sinteza actelor normative cu impact general de la decretarea stării de alertă până în prezent 2560 1094

Vă prezentăm sinteza actelor normative cu impact general de la decretarea stării de alertă până în 15.03.2022

Pentru că odată încetată starea de urgență, a fost declarată STAREA DE ALERTĂ pe teritoriul României, și pentru că săptămânal sunt publicate în Monitorul Oficial foarte multe informații de ordin legislativ, Camera de Comerț și Industrie Brașov vine în sprijinul dumneavoastră cu o sinteză a actelor normative cu impact general și o scurta descriere a acestora, de la declararea stării de alertă până în prezent.

Sinteza actualizată a actelor normative pentru perioada 22.02.2022 – 15.03.2022 poate fi consultată  AICI.

Sinteza actualizată a actelor normative cu impact general de la decretarea stării de alertă până la data de 15.03.2022 poate fi consultată AICI.

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Camera de Comerț și Industrie Brașov va continua să vă informeze în aceasta privință și în perioada următoare.

Vă invităm să fiți la zi cu toate noutățile din mediul de afaceri, urmărindu-ne pe pagina de Facebook și LinkedIn a CCIBV.

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

0728 137 736

alina.grosanu@ccibv.ro

Împreună vom învinge !

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 2560 1090

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 08.03.2022 – 15.03.2022

● Lege nr. 41 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022 (M.O. nr. 226/08.03.2022),
 
Ordin nr. 251 emis de M.M.S.S. pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate şi a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on – line (M.O. nr. 227/08.03.2022),
 
Ordin nr. 33 emis de M.A.D.R. pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale (M.O. nr. 229/08.03.2022),
 
Hotărâre nr. 16 emisă de C.N.S.U. pentru abrogarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor (M.O. nr. 230/08.03.2022),
 
O.U.G. nr. 20 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară (M.O. nr. 231/08.03.2022),
 
Ordin nr. 325 emis de A.N.A.F. pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară (M.O. nr. 233/09.03.2022),
 
Ordin nr. 367 emis de privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale a actelor în Monitorul Oficial al României (M.O. nr. 235/09.03.2022),
 
Ordin nr. 345 emis de M.D.L.P.A. pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Procedura privind atestarea tehnico – profesională a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 817/2021 (M.O. nr. 238/10.03.2022),
 
Ordin nr. 301 emis de M.M.S.S. pentru aprobarea Procedurii de încadrare în muncă a cetăţenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina (M.O. nr. 240/10.03.2022),
 
Hotărâre nr. 324 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Fondul European de Investiţii privind Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Luxemburg la 29 decembrie 2021 şi la Bucureşti la 30 decembrie 2021(M.O. nr. 241/11.03.2022),
 
Ordin nr. 21 emis de A.N.R.E. pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014 (M.O. nr. 241/11.03.2022),
 
Ordin nr. 23 emis de A.N.R.E. privind aprobarea valorilor medii utilizate de operatorul de distribuţie pentru rambursarea solicitanţilor clienţi casnici a contravalorii lucrărilor de proiectare şi execuţie a unui branşament (M.O. nr. 241/11.03.2022),
 
Ordin nr. 277 emis de M.I.P.E. pentru modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID – 19 – investiţii productive, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, interimar, nr. 1.290/2021 (M.O. nr. 245/11.03.2022),
 
Ordin nr. 741 emis de M. S. privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative (M.O. nr. 245/11.03.2022),
 
Ordin nr. 256 emis de M.F. privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie – Revizia 6 (M.O. nr. 247/14.03.2022),
 
Ordin nr. 257 emis de M.F. privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă – Revizia 5 (M.O. nr. 248/14.03.2022),
 
Lege nr. 51 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2020 pentru aprobarea Programului de finanţare „Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile“(M.O. nr. 253/15.03.2022),
 
Lege nr. 54 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor (M.O. nr. 253/15.03.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 2560 1090

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 01.03.2022 – 08.03.2022

● Ordin nr. 12 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi individualizarea sancţiunilor contravenţionale raportate la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control (M.O. nr. 202/01.03.2022),
 
●  Ordin nr. 509 emis de M.F. pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene și a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public (M.O. nr. 203/01.03.2022),
 
●  Ordin nr. 45 emis de M.A.D.R. pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activităţii operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică (M.O. nr. 206/02.03.2022),
 
●  Ordin nr. 64 privind modificarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II – Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2021 (M.O. nr. 206/02.03.2022),
 
●  Ordin nr. 3161 privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică – curriculum în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a X – a, învăţământ profesional, pentru calificările profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor: lutier, electrician auto, operator montator subansamble (M.O. nr. 206/02.03.2022),
 
●  Hotărâre nr. 297 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice (M.O. nr. 211/03.03.2022),
 
●  Ordin nr. 16 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Regulilor de alocare a capacităţilor de interconexiune (M.O. nr. 211/03.03.2022),
 
●  Ordin nr. 15 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor (M.O. nr. 215/04.03.2022),
 
●  Lege nr. 37 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente (M.O. nr. 216/04.03.2022),
 
●  Lege nr. 39 pentru modificarea art. 116 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (M.O. nr. 216/04.03.2022),
 
●  O.U.G. nr. 19 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale (M.O. nr. 216/04.03.2022),
 
●  Hotărâre nr. 304 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2022, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice (M.O. nr. 217/04.03.2022),
 
●  Hotărâre nr. 311 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022 – 2027 pentru investiţii iniţiale (M.O. nr. 218/04.03.2022),
 
●  Ordin nr. 18 emis de A.N.R.E.pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor clienţi casnici (M.O. nr. 220/07.03.2022),
 
●  Ordin nr. 19 emis de A.N.R.E   entru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor  (M.O. nr. 222/07.03.2022),
 
●  Hotărâre nr. 259 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 (M.O. nr. 223/07.03.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 2560 1090

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 23.02.2022 – 01.03.2022

● Ordin nr. 237 emis de M.F.  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. nr. 178/23.02.2022),
 
Legea nr. 156/2000 REPUBLICARE privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. nr. 178/23.02.2022),
 
O.U.G. nr. 12 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007 – 2013 şi pentru proiecte preluate integral sau parţial din Programul operaţional sectorial Mediu 2007 – 2013 în cadrul Programului operaţional Infrastructura mare 2014 – 2020 (M.O. nr. 181/23.02.2022),
 
O.U.G. nr. 13 pentru modificarea pct. II subpct. 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat (M.O. nr. 181/23.02.2022),
 
Ordin nr. 8 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale (M.O. nr. 187/25.02.2022),
 
Ordin nr. 152 emis de M.T.I. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora – RNTR 4 (M.O. nr. 189/25.02.2022),
 
Hotărâre nr. 9 pentru completarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor (M.O. nr. 191/25.02.2022),
 
Ordin nr. 44 emis de M.A.D.R. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022 (M.O. nr. 191/25.02.2022),
 
Ordin nr. 9 emis de A.N.R.E. privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale şi de determinare a valorii medii a unui racord (M.O. nr. 192/25.02.2022),
 
Ordin nr. 38 emis de M.A.D.R. pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.369/2018 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele marine şi continentale (M.O. nr. 192/25.02.2022),
 
Ordin nr. 13 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi individualizarea sancţiunilor contravenţionale raportate la cifra de afaceri, de către Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, ca urmare a acţiunilor de investigaţii (M.O. nr. 195/28.02.2022),
 
Ordin nr. 7 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale (M.O. nr. 196/28.02.2022),
 
Ordin nr. 6 emis de A.N.R.E.  pentru modificarea şi completarea Procedurii privind confirmarea unui sistem de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 195/2020 (M.O. nr. 197/28.02.2022),
 
Ordin nr. 10 emis de A.N.R.E pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018 (M.O. nr. 197/28.02.2022),
 
Ordin nr. 46 emis de M.A.D.R. privind aprobarea formularului – tip al cererii unice de plată pentru anul 2022 (M.O. nr. 198/28.02.2022),
 
Ordin nr. 510 emis de M.A.T. pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 (M.O. nr. 198/28.02.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Sinteza actelor normative cu impact general de la decretarea stării de alertă până în prezent

Sinteza actelor normative cu impact general de la decretarea stării de alertă până în prezent 2560 1094

Vă prezentăm sinteza actelor normative cu impact general de la decretarea stării de alertă până în 22.02.2022

Pentru că odată încetată starea de urgență, a fost declarată STAREA DE ALERTĂ pe teritoriul României, și pentru că săptămânal sunt publicate în Monitorul Oficial foarte multe informații de ordin legislativ, Camera de Comerț și Industrie Brașov vine în sprijinul dumneavoastră cu o sinteză a actelor normative cu impact general și o scurta descriere a acestora, de la declararea stării de alertă până în prezent.

Sinteza actualizată a actelor normative pentru perioada 15.02.2022 – 22.02.2022 poate fi consultată  AICI.

Sinteza actualizată a actelor normative cu impact general de la decretarea stării de alertă până la data de 22.02.2022 poate fi consultată AICI.

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Camera de Comerț și Industrie Brașov va continua să vă informeze în aceasta privință și în perioada următoare.

Vă invităm să fiți la zi cu toate noutățile din mediul de afaceri, urmărindu-ne pe pagina de Facebook și LinkedIn a CCIBV.

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

0728 137 736

alina.grosanu@ccibv.ro

Împreună vom învinge !

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 2560 1090

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I   în intervalul 16.02.2022 – 22.02.2022

● Ordin nr. 152/153/375 emis de M.F./M.M.S.S./M.S. pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” (M.O. nr. 159/17.02.2022),
 
Ordonanță de urgență nr. 8 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID – 19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene (M.O. nr. 162/17.02.2022),
 
Ordonanță de urgență nr. 9 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (M.O. nr. 162/17.02.2022),
 
Ordonanță de urgență nr. 10 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (M.O. nr. 162/17.02.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane