Informare legislativă

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 06.09.2023– 12.09.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 06.09.2023– 12.09.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

06.09.2023– 12.09.2023
 

● Ordin nr. 350 Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, din cadrul Planului strategic PAC 2023—2027 (M.O. nr. 807/07.09.2023)
 
● Hotararea 813 Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (M.O. nr. 818/11.09.2023)
 
● Ordin nr. 2.505  Ordin al ministrului finanțelor privind aprobarea Instrucțiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operațiunilor necesare reîntregirii fondului pentru indisponibilități temporare după închiderea măsurilor ex-ISPA, în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (31) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora (M.O. nr. 821/12.09.2023)
 
● Ordin nr. 3.369 Ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru modificarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021—2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020 (M.O. nr. 821/12.09.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 30.08.2023– 05.09.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 30.08.2023– 05.09.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

30.08.2023– 05.09.2023
 

● Ordin nr. 6065 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 6.250/2.156/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale  (M.O. nr. 786/31.08.2023)
 
● Ordin nr. 1916 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 6.250/2.156/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale (M.O. nr. 786/31.08.2023)
 
● Ordin nr. 2438 pentru aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 788/01.09.2023)
 
● Ordin nr. 3.284  — Ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin prioritatea 1. „Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO” a Programului Creștere inteligentă digitalizare și  instrumente financiare (M.O. 797/04.09.2023)
 
● Ordin nr. 300Ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului (M.O. 800/05.09.2023)
 
● Ordin nr. 301Ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului privind aprobarea Procedurii de implementare a programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (M.O. 800/05.09.2023)
 
 
● Ordin nr. 1350Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.886/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și altor persoane (M.O. 800/05.09.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 23.08.2023 – 29.08.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 23.08.2023 – 29.08.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

23.08.2023 – 29.08.2023
 

● Ordin nr. 1760 emis de A.V.R. pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi a altor persoane (M.O. nr. 763/23.08.2023)
 
● Ordin nr. 2591 emis de M.S. pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.300/2023 privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru investiţia specifică: I3.1 – Redimensionare, standardizare şi optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) din cadrul pilonului II: Transformare digitală – componenta 7: Transformare digitală, investiţia: I3. Realizarea sistemului de eHealth şi telemedicină (M.O. nr. 763/23.08.2023)
 
● Ordin nr. 20689 emis de M.F.E.T.S. pentru modificarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 – Reforme sociale, investiţia I1 – Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie, aprobat prin Ordinul ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse nr. 20.898/2022 (M.O. nr. 767/24.08.2023)
 
● O.G. nr. 33 privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului şi al construcţiilor (M.O. 769/24.08.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 16.08.2023 – 22.08.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 16.08.2023 – 22.08.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

16.08.2023 – 22.08.2023
 

● Ordin nr. 1226 emis de A.N.A.F. pentru aprobarea procedurilor de punere în aplicare a prevederilor art. 2915 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr. 743/16.08.2023)
 
● Hotărâre nr. 716 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 432/2010 privind iniţierea şi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi (M.O.nr. 744/16.08.2023)
 
● Ordin nr. 3151 emis de A.N.A.F. privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanţarea proiectelor pentru digitalizarea IMM-urilor realizată prin huburi de inovare digitală europene (EDIH)” (M.O. nr. 755/18.08.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 09.08.2023 – 16.08.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 09.08.2023 – 16.08.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

09.08.2023 – 16.08.2023
 

● Ordin nr. 180 emis de M.E.A.T. pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile și criteriile pentru selecționarea, școlarizarea, atestarea și utilizarea ghizilor de turism (M.O. nr. 734/09.08.2023)
 
● Ordonanță nr. 28  pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (M.O. nr. 737/10.08.2023)
 
● Ordonanță nr. 29 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (M.O. nr. 737/10.08.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 02.08.2023 – 08.08.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 02.08.2023 – 08.08.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

02.08.2023 – 08.08.2023
 

● Instrucțiune nr. 3 emisă de A.S.F. pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, precum şi de către Fondul de Compensare a Investitorilor (M.O. nr. 718/04.08.2023)
 
● Ordin nr. 1176 emis de A.N.A.F. privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”(M.O. nr. 720/04.08.2023)
 
● Hotărâre nr. 653 pentru modificarea şi completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M.O. nr. 722/04.08.2023)
● Ordin nr. 2611/365 emis de M.S și C.N.A.S.  pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora (M.O. nr. 726/07.08.2023)
 
● Ordin nr. 3195 emis de pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008 (M.O. nr. 726/07.08.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 25.07.2023 – 01.08.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 25.07.2023 – 01.08.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

25.07.2023 – 01.08.2023
 

● Ordin nr. 86 emis de A.N.S.V.A. pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor (M.O. nr. 686/26.07.2023)
 
● Ordin nr. 84 emis de A.N.S.V.A. pentru aprobarea Normei sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de stabilire a condiţiilor privind reducerea frecvenţelor de prelevare a probelor privind criteriile microbiologice pentru carcase, carne tocată şi carne preparată, carne proaspătă de pasăre obţinute în unităţi cu producţie scăzută, precum şi a condiţiilor de adaptare a criteriilor care privesc numărul total de germeni care se aplică laptelui crud folosit pentru fabricarea produselor lactate de către unităţile cu un volum mic de producţie (M.O. nr. 688/27.07.2023)
 
● O.U.G. nr. 69 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi (M.O. nr. 688/27.07.2023)
 
● Hotărâre nr. 639 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 697/28.07.2023)
 
● Ordin nr. 107 emis de  ministrul afacerilor interne, pentru aprobarea regulilor de eligibilitate și de utilizare aferente fondurilor europene dedicate Afacerilor interne pentru perioada 2021—2027 (M.O. nr. 698/28.07.2023)
 
● Ordin nr. 1973  emis de ministrul mediului, apelor și pădurilor privind modificarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiții având ca scop reducerea efectelor negative ale deșeurilor asupra mediului și reducerea consumului de resurse primare, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.269/2022 (M.O. nr. 698/28.07.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 19.07.2023 – 25.07.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 19.07.2023 – 25.07.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

19.07.2023 – 25.07.2023
 

● Ordin nr. 1190 emis de M.J. privind aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare (M.O. nr. 662/19.07.2023)
 
● Ordin nr. 2386/555 emis de M.S./C.N.A.S. pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 (M.O. nr. 662/19.07.2023)
 
● Ordin nr. 2387/554 emis de M.S./C.N.A.S. privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (M.O. nr. 662/19.07.2023)
 
● Lege nr. 222 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului (M.O. nr. 667/20.07.2023)
 
● Lege nr. 237 privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și transporturilor (M.O. nr. 669/20.07.2023)
 
● Ordonanță nr. 23 pentru modificarea și completarea Legii nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (M.O. nr. 670/20.07.2023)
 
● Ordonanță nr. 24 pentru completarea art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 670/20.07.2023)
 
● Ordin nr. 1106 emis de A.N.A.F. pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, utilizat de personalul Direcţiei generale de informaţii fiscale şi al structurilor de informaţii fiscale (M.O. nr. 671/21.07.2023)
 
● Lege nr. 241 pentru completarea Legii nr. 53/2003Codul muncii (M.O. nr. 673/21.07.2023)
 
● Ordin nr. 1394 emis de M.D.L.P.A. pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014—30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație (M.O. nr. 674/21.07.2023)
 
● Ordin nr. 2209  emis de M.F. pentru aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă — Revizia 6 și a Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă — Revizia 4 (M.O. nr. 676/24.07.2023)
 
● Ordin nr. 2195 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici (M.O. nr. 677/24.07.2023)
 
● Lege nr. 249  pentru modificarea și completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților (M.O. nr. 678/24.07.2023)
 
● Lege nr. 252 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr. 678/24.07.2023)
 
● Lege nr. 254 pentru modificarea art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (M.O. nr. 678/24.07.2023)
 
● Lege nr. 255 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice (M.O. nr. 678/24.07.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 12.07.2023 – 18.07.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 12.07.2023 – 18.07.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

12.07.2023 – 18.07.2023
 

● Ordin nr. 1090 emis de A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii privind determinarea şi regularizarea diferenţei de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus faţă de sumele care pot fi redirecţionate, potrivit legii, precum şi privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. nr. 643/13.07.2023)
 
● Lege nr. 218 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 644/13.07.2023)
 
● Lege nr. 219 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2023 pentru modificarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic (M.O. nr. 644/13.07.2023)
 
● Lege nr. 221 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deşeurilor, proiectele privind îmbunătăţirea sistemului de răspuns la risc şi proiectele privind investiţii în infrastructuri spitaliceşti, finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea unor acte normative (M.O. nr. 644/13.07.2023)
 
● O.G. nr. 22 pentru modificarea şi completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 (M.O. nr. 644/13.07.2023)
 
● Lege nr. 227  pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate (M.O. nr. 651/17.07.2023)
 
● Ordin nr. 2178 emis de M.F. privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu (M.O. nr. 654/17.07.2023)
 
● Lege nr. 230 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energetic, precum și pentru instituirea unor derogări (M.O. nr. 655/17.07.2023)
 
● Lege nr. 231 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021—2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă (M.O. nr. 655/17.07.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 05.07.2023 – 11.07.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 05.07.2023 – 11.07.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

05.07.2023 – 11.07.2023
 

● Ordin nr. 2045 emis de M.F. pentru modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 (M.O. nr. 615/06.07.2023)
 
● Lege nr. 205 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri (M.O. nr. 615/06.07.2023)
 
● Ordin nr. 82 emis de M.A.I. privind aprobarea Procedurii aplicabile beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, de servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene dedicate afacerilor interne 2021 – 2027 (M.O. nr. 621/07.07.2023)
 
● O.U.G. nr. 68 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții (M.O. nr. 624/07.07.2023)
 
● Ordin nr. 191 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora (M.O. nr. 625/10.07.2023)
 
● Ordin nr. 192  al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (M.O. nr. 625/10.07.2023)
 
● Lege nr. 209 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (M.O. nr. 629/10.07.2023)
 
● Lege nr. 210 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID – 19 (M.O. nr. 629/10.07.2023)
 
● Ordin nr. 765 emis de M.E. pentru modificarea Ordinului ministrului energiei nr. 1.100/2022 privind desemnarea compartimentului din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Energiei, responsabilă ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei (M.O. nr. 629/10.07.2023)
 
● Ordin nr. 1052/4268 emis de M.M.S.S./M.E. privind modificarea şi completarea Listei specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului educaţiei naţionale nr. 1.151/4.115/2018 (M.O. nr. 631/11.07.2023)
 
● Lege nr. 216 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 633/11.07.2023)
 
● Lege nr. 206 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (M.O. nr. 634/11.07.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane