Informare legislativă

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 21.06.2022 – 28.06.2022

● Hotărârea nr. 754 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (M.O. nr. 606/21.06.2022)
 
Ordin nr. 152 emis de M.A.D.R. pentru modificarea unor acte normative în sectorul vitivinicol (M.O. nr. 606/21.06.2022)
 
Ordin nr. 80 emis de A.N.R.E. pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (M.O. nr. 609/22.06.2022)
 
Ordin nr. 1054/1207 emis de M.T.I. și M.D.L.P.A. privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri şi mai mic de 3 milioane de pasageri, pentru depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia de COVID – 19 “ (M.O. nr. 609/22.06.2022)
 
Ordin nr. 1541 emis de M.M.A.P. privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea costurilor de investiţii necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deşeurilor municipale din România (M.O. nr. 611/22.06.2022)
 
Lege nr. 188 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare (M.O. nr. 617/23.06.2022)
 
Lege nr. 186 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (M.O. nr. 617/23.06.2022)
 
Hotărâre nr. 803 pentru derogarea de la prevederile art. 5 alin. (13) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020 (M.O. nr. 618/23.06.2022).
 
Ordin nr. 1097 emis de M.T.I. pentru modificarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 3/2008 (M.O. nr. 623/24.06.2022)
 
Ordin nr. 915/2117 emis de M.I.P.E. și A.D.R.E. pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri” în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b „Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC”, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014 – 2020 (M.O. nr. 623/24.06.2022)
 
Ordin nr. 87 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor (M.O. nr. 623/24.06.2022)
 
Ordin nr. 1111 emis de M.A.T. privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start – up Nation – ROMÂNIA” (M.O. nr. 635/28.06.2022)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 15.06.2022 – 21.06.2022

● Ordin nr. 1337 emis de M.M.A.P. pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică (M.O. nr. 579/15.06.2022)
 
●  Lege nr. 180 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin (M.O. nr. 582/15.06.2022)
 
●  Lege nr. 181 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant (M.O. nr. 582/15.06.2022)
 
●  Ordin nr. 1090 emis de A.N.A.F. privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică (M.O. nr. 585/16.06.2022)
 
●  Ordin nr. 880 emis de M.I.P.E privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă“, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.057/2020 (M.O. nr. 586/16.06.2022)
 
●  Hotărâre nr. 772 privind aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulţilor, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare (M.O. nr. 586/16.06.2022)
 
●  Ordin nr. 882 emis de M.I.P.E privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Ajutor de stat pentru sprijinirea entităţilor din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de COVID-19“, aferentă Programului operaţional Competitivitate, axa prioritară nr. 4 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei“, prioritatea de investiţii 13i „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei“, obiectivul specific 4.1 „Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19“, acţiunea 4.1.2 „Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19“ (M.O. nr. 588/16.06.2022)
 
●  O.U.G. nr. 85 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal (M.O. nr. 594/17.06.2022)
 
●  Ordin nr. 20826 emis de M.C.I.D. privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 3 – Cooperare europeană şi internaţională”, asociată Planului naţional de cercetare – dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 (M.O. nr. 595/20.06.2022)
 
●  Ordin nr. 20827 emis de M.C.I.D. privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare din cadrul PNCDI III”, asociată Planului naţional de cercetare – dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 (M.O. nr. 595/20.06.2022)
 
●  Ordin nr. 20828 emis de M.C.I.D.  privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 1 – Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare – dezvoltare din cadrul PNCDI III”, asociată Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 (M.O. nr. 595/20.06.2022)
 
●  Ordin nr. 964 emis de M.M.S.S. pentru aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 31 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (M.O. nr. 596/20.06.2022)
 
●  O.U.G. nr. 82 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă (M.O. nr. 598/20.06.2022)
 
●  Lege nr. 182 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului (M.O. nr. 599/20.06.2022)
 
●  Hotărârea nr. 782 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum”, în anul 2022 (M.O. nr. 598/20.06.2022)
 
●  O.U.G. nr. 84 privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 601/20.06.2022)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 07.06.2022 – 14.06.2022

● Ordin nr. 863 emis de M.I.P.E. privind modificarea Schemei de ajutor de minimis „VIITOR PENTRU TINERII NEETs II”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020 (POCU 2014 – 2020), axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs”, obiectivul specific 2.1 „Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile” şi obiectivul specific 2.2 „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non – formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.201/2020 (M.O. nr. 560/08.06.2022)
 
Ordin nr. 148 emis de M.A.D.R. privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii”, aferentă Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014 – 2020 (M.O. nr. 564/09.06.2022)
 
Lege nr. 176 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II – a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul naţional de dezvoltare locală, precum şi pentru modificarea unor acte normative (M.O. nr. 567/10.06.2022)
 
Ordin nr. 1398/151 emis de M.F. și M.A.D.R. privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, a Procedurii de implementare a Programului şi a Convenţiei de garantare şi plată a granturilor (M.O. nr. 576/14.06.2022)
 
Ordin nr. 1584 emis de M.S. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public (M.O. nr. 576/14.06.2022)
 
Lege nr. 178 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă (M.O. nr. 576/14.06.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 24.05.2022 – 01.06.2022

● Ordin nr. 963 emis de M.A.T. privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (M.O. nr. 511/24.05.2022)
 
●  Lege nr. 155 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (M.O. nr. 514/25.05.2022)
 
●  Ordin nr. 644/351 emis de M.M.S.S. și I.N.S. privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 (M.O. nr. 514/25.05.2022)
 
●  Ordin nr. 134 emis de M.A.D.R. privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru măsura „Microgranturi în domeniul agroalimentar” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (M.O. nr. 516/25.05.2022)
 
●  Ordin nr. 1205 emis de M.A.E. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare (M.O. nr. 522/27.05.2022)
 
●  Ordin nr. 132 emis de M.A.D.R. privind aprobarea Procedurii de verificare a documentaţiei pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional al băuturilor spirtoase care au dobândit protecţie naţională a indicaţiilor geografice (M.O. nr. 550/06.06.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 18.05.2022 – 24.05.2022

●  O.U.G. nr. 67 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr. 494/18.05.2022)
 
●   Ordin nr. 1328/56 emis de M.S. și A.N.S.V.A. pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea activităţii de control şi supraveghere a operaţiunilor cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, care sunt utilizate în medicina veterinară, autorizarea pentru depozitarea, comercializarea şi distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară, a modelului formularului de prescripţie medical-veterinară şi a modului de utilizare a acesteia, precum şi a listei preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară (M.O. nr. 499/20.05.2022)
 
●   Ordin nr. 155 emis de A.N.P.C. pentru aprobarea Procedurii de stabilire şi aplicare a sancţiunii la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control aplicată în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023 şi pentru aprobarea instrucţiunilor referitoare la procedura de lucru (M.O. nr. 499/20.05.2022)
 
●   Lege nr. 141 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (M.O. nr. 502/23.05.2022)
 
●   Lege nr. 144 pentru modificarea şi completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (M.O. nr. 502/23.05.2022)
 
●   Lege nr. 142 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 502/23.05.2022)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 11.05.2022 – 17.05.2022

● O.U.G. nr. 64 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (M.O. nr. 472/11.05.2022)
 
●  O.U.G. nr. 66 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale (M.O. nr. 476/12.05.2022)
 
●  Lege nr. 134 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M.O. nr. 476/12.05.2022)
 
●  Ordin nr. 776 emis de M.F. privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea altor acte normative (M.O. nr. 477/13.05.2022)
 
●  Ordin nr. 1.107/20.496 emis de M.F. și  M.C.I.D. privind aprobarea procedurii de implementare şi a schemei de ajutor de stat asociate Programului INNOVATION (M.O. nr. 477/13.05.2022)
 
●  Ordin nr. 4160 emis de M.F. pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 3.767/2022 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice (M.O. nr. 477/13.05.2022)
 
●  Ordin nr. 856 emis de M.F. privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. nr. 482/13.05.2022)
 
●  Ordin nr. 1021 emis de M.F.  privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal (M.O. nr. 482/13.05.2022)
 
●  Ordin nr. 1113 pentru completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 (M.O. nr. 483/16.05.2022)
 
●  Ordin nr. 699 emis de M.D.L.P.A. pentru modificarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, precum şi pentru aprobarea cuantumului indemnizaţiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 3.363/2020 (M.O. nr. 487/17.05.2022)
 
●  Ordin nr. 1327/247 emis de M.S. și C.N.A.S. pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu (M.O. nr. 488/17.05.2022)
 
●  Legea nr. 135 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 489/17.05.2022)
 
●  Lege nr. 139 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea (M.O. nr. 490/17.05.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 04.05.2022 – 11.05.2022

● O.U.G. nr. 59 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor (M.O. nr. 450/05.05.2022)
 
●  Legea nr. 125 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (M.O. nr. 456/06.05.2022)
 
●  Legea nr. 125 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (M.O. nr. 456/06.05.2022)
 
●  O.U.G. nr. 58 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor (M.O. nr. 456/06.05.2022)
 
●  Ordin nr. 974 emis de M.M.A.P. pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020 (M.O. nr. 457/06.05.2022)
 
●  O.U.G. nr. 61 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (M.O. nr. 458/06.05.2022)
 
●  O.U.G. nr. 60 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 459/09.05.2022)
 
●  Ordin nr. 493 emis de M.F. pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Referat privind recalcularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” (M.O. nr. 460/09.05.2022)
 
●  Ordin nr. 635 emis de M.D.L.P.A. pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 4.003/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operaţional regional 2014 – 2020 (M.O. nr. 461/09.05.2022)
 
●  O.U.G. nr. 62 pentru modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei şi de insolventă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale (M.O. nr. 464/09.05.2022)
 
●  Ordin nr. 878 emis de A.N.A.F. privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora (M.O. nr 466/10.05.2022)
 
●  Ordin nr. 697 emis de M.D.L.P.A. pentru modificarea pct. 24 al art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanţie neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operaţional „Iniţiativa pentru IMM“ (M.O. nr 466/10.05.2022)
 
●  Ordin nr. 999 emis de M.D.L.P.A. pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local (M.O. nr 467/10.05.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 27.04.2022 – 03.05.2022

Ordin nr. 97 emis de M.A.D.R. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 174/2021 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de realizare a controlului în vederea verificării respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni (M.O. nr. 399/27.04.2022)
 
Ordin nr. 999/628 emis M.F. și M.D.L.P.A. de privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT şi a Schemei de ajutor de stat asociate Programului GARANT CONSTRUCT (M.O. nr. 399/27.04.2022)
 
Lege nr. 111 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic (M.O. nr. 402/27.04.2022)
 
Ordin nr. 765 emis de M.F. privind Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul anului (M.O. nr. 402/27.04.2022)
 
Ordin nr. 1594 emis de M.J. privind condiţiile de acordare pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare a majorării salariale în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS – CoV – 2 (M.O. nr. 402/27.04.2022)
 
Ordin nr. 3701 emis de M.F. privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43 – 53, art. 57 – 59, art. 61 – 80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (M.O. nr. 402/27.04.2022)
 
Ordin nr. 705 emis de M.M.S.S. pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului (M.O. nr. 404/27.04.2022)
 
Ordin nr. 430 emis de A.N.C.P.I. pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2020 (M.O. nr. 405/28.04.2022)
 
Ordin nr. 1171 emis de M.S. privind aprobarea procedurii de emitere a certificatului de liberă vânzare pentru dispozitivele medicale (M.O. nr. 408/28.04.2022)
 
Legea nr. 118 pentru completarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (M.O. nr. 411/29.04.2022)
 
Legea nr. 119 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr. 411/29.04.2022)
 
Ordin nr. 1246 emis de M.S. privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă innovative (M.O. nr. 411/29.04.2022)
 
Lege nr. 105 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice (M.O. nr. 412/29.04.2022)
 
O.U.G. nr. 55 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007 – 2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014 – 2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021 – 2027 (M.O. nr. 419/29.04.2022)
 
Ordin nr. 441 emis de Consiliul Concurenței pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis (M.O. nr. 422/02.05.2022)
 
Ordin nr. 802 emis de A.N.A. F. privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport (M.O. nr. 430/03.05.2022)
 
Lege nr. 123 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic (M.O. nr. 431/03.05.2022)
 
Lege nr. 124 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 431/03.05.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 20.04.2022 – 26.04.2022

● Ordin nr. 1597/C emis de Ministerul Justiţiei privind aplicarea art. 69 din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999 (M.O. nr. 381/18.04.2022)
 
●  Ordin nr. 48 emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor şi liniilor directoare referitoare la buna practică de fabricaţie pentru produsele medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 86/2020 (M.O. nr. 391/20.04.2022)
 
●  O.U.G. nr. 51 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 (M.O. nr 393/21.04.2022)
 
●  O.U.G. nr. 54 pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (M.O. nr. 393/21.04.2022)
 
●  Ordin nr. 1213/226 emis de M.S. și C.N.A.S. privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale sectoriale (M.O. nr. 394/21.04.2022)
 
●  O.U.G. nr. 53 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 394/21.04.2022)
 
●  Hotărâre nr. 530 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie (M.O. nr. 394/21.04.2022)
 
●  Lege nr. 112 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen (M.O. nr. 395/26.04.2022)
 
●  Ordin nr. 70 emis de A.N.R.D.E. privind completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 (M.O. nr. 396/26.04.2022)
 
● Ordin nr. 85 emis de M.A.D.R. pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (M.O. nr. 396/26.04.2022)
 
●  Ordin nr. 1039/101 emis de M.F./M.A.D.R. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST (M.O. nr. 398/26.04.2022)
 
●  Ordin nr. 649 emis M.D.L.P.A. pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă – PNRR/2022/C10 – Fondul Local – promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice“ (M.O. nr. 398/26.04.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul  13.04.2022 – 20.04.2022.

● Lege nr. 86 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (M.O. nr. 366/13.04.2022)
 
Ordin nr. 955 emis de M.F. privind aprobarea Procedurii de implementare şi a schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD (M.O. nr. 366/13.04.2022)
 
Ordin nr. 378/362 emis de S.G.G. și M.T.I. pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în România a furnizorilor Serviciului european de taxare rutieră electronică (M.O. nr. 367/13.04.2022)
 
Lege nr. 88 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID – 19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene (M.O. nr. 370/14.04.2022)
 
Lege nr. 96 pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (M.O. nr. 372/14.04.2022)
 
Ordin nr. 68 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a-l constitui în perioada aprilie 2022 – octombrie 2022 (M.O. nr. 372/14.04.2022)
 
Ordin nr. 379 emis de M.T.I. pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011(M.O. nr. 374/15.04.2022)
 
O.U.G. nr. 43 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare (M.O. nr. 374/15.04.2022)
 
O.U.G. nr. 47 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor – cadru (M.O. nr. 377/15.04.2022)
 
Ordin nr. 1165/218 emis de M.S. și C.N.A.S. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (M.O. nr. 378/15.04.2022)
 
Ordin nr. 1166/217 emis de M.S. și C.N.A.S pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 (M.O. nr. 378/15.04.2022)
 
Ordin nr. 42 emis de A.N.S.V.S.A. pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2014 (M.O. nr. 380/18.04.2022)
 
Hotărâre nr. 511 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020 – 2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar (M.O. nr. 381/18.04.2022)
 
Ordin nr. 569 emis de M/D.L.P.A. pentru modificarea Ordinului viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014 – 2020 (M.O. nr. 381/18.04.2022)
 
Hotărâre nr. 512 pentru modificarea şi completarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020 (M.O. nr. 386/20.04.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane