Arbitraj comercial

Curtea de Arbitraj Comercial Brașov funcționează ca instituție permanentă, pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov, în conformitate cu art. 616-621 Cod de procedură civilă și art. 4 lit. i) din Legea nr. 335/2007 a camerelor de comerț din România.

Arbitrajul comercial

Arbitrajul este o jurisdicție alternativă având caracter privat.

În administrarea acestei jurisdicţii, părţile litigante şi tribunalul arbitral competent pot stabili reguli de procedură derogatorii de la dreptul comun, cu condiţia ca regulile respective să nu fie contrare ordinii publice şi dispoziţiilor imperative ale legii. (art. 541 Cod Pr. Civilă).

Arbitrajul se desfășoară în condiții de participare voluntară a părților și implică impunerea de către arbitri a unei soluții.

Caracterul voluntar nu trebuie înțeles în sensul că părțile pot evita competența exclusivă a arbitrajului, atunci când au stabilit-o în prealabil printr-o clauză compromisorie sau un compromis arbitral. Într-un asemenea caz, intervine principiul forței obligatorii prevăzut în art. 1270 Cod Civil: “Contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante“.

Încheierea convenției arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul ei, competența instanțelor judecătorești.

Litigiile soluționate de
curtea de arbitraj comercial

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov organizează la cererea celor interesați, arbitrajul comercial pentru soluționarea de litigii comerciale interne și internaționale, în conformitate cu Regulamentul și Regulile de procedură arbitrală proprii.

Prin arbitrajul comercial se soluționează litigiile patrimoniale născute din acte și fapte de comerț.

Nu intră în sfera arbitrajului cauzele care privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, relațiile de familie, precum și drepturile asupra cărora părțile nu pot să dispună.

0
0
0


Avantajele arbitrajului comercial

01. Obiectiv

Litigiul este judecat de arbitri specializați, imparțiali și independenți aleși de părți.

02. Confidențial

Dezbaterile litigiului sunt confidențiale, nicio persoană străină neputând avea acces la dosar, fără acordul scris al părților.

03. Soluționare rapidă

Simplitatea procedurii arbitrale permite o soluționare rapidă și definitivă a litigiului.

04. Conciliere

Părțile pot apela la o procedură de conciliere facultativă, prin care se pot armoniza interesele părților și evita litigiile comerciale, cu toate inconveniențele lor.

05. Mai sigur

Împotriva sentinței arbitrale nu se pot exercita căi de atac cu excepția unei acțiuni în anulare vizând doar motive de nelegalitate și nu de netemeinicitate.

06. Cheltuieli reduse

Cheltuielile arbitrale sunt mai reduse decât cheltuielile de judecată ocazionate de soluționarea litigiului la o instanță de drept comun.

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov organizează la cererea celor interesați, arbitrajul comercial pentru soluționarea de litigii comerciale interne și internaționale.


Clauza arbitrală recomandată de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă CCI Brașov

„Orice litigiu patrimonial decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui, va fi soluționat prin arbitraj organizat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov, în conformitate cu Regulamentul și Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curți. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie, părțile angajându-se să o execute de bunăvoie.”


Tarife

Taxa arbitrala este stabilita in functie de valoarea obiectului cererii de arbitrare, conform Anexei nr. 1 din Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert si Industrie Brasov.”

Contact


Mihai Livadariu

Asistent arbitral șef – Departamentul Juridic Arbitraj Resurse Umane


Silvia Pălănceanu

Asistent arbitral – Departamentul Juridic Arbitraj Resurse Umane