Registrul Național de Publicitate Mobiliară

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de agent împuternicit al operatorului autorizat Camera de Comerț și Industrie a României, prestează servicii de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară (R.N.P.M.), având personal calificat.

Ce este Registrul Național de Publicitate Mobiliară?

Registrul Național de Publicitate Mobiliară este un sistem naţional electronic de interes public, structurat pe persoane şi bunuri, de evidenţă a priorităţii în caz de executare silită, de publicitate a actelor şi operaţiunilor juridice prevăzute de lege.

Care este scopul înscrierii în Registrul Național de Publicitate Mobiliară?

Scopul înscrierii în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, așa cum deducem și din denumire, este acela de a face publicitate ipotecii mobiliare şi de a stabili prioritatea faţă de creditorii ulteriori. De asemenea, potenţialii creditori au posibilitatea de a verifica dacă sunt înscrise contracte de ipotecă încheiate anterior. Față de terți, inclusiv față de Stat, o garanție reală și celelalte sarcini reale asupra bunurilor au rangul de prioritate stabilit în momentul în care garanția reală sau sarcinile reale au fost făcute publice.

Ce se poate înscrie în Registrul Național de Publicitate Mobiliară?

În R.N.P.M. se pot înscrie operaţiunile privind ipotecile mobiliare şi operaţiunile asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege, pentru acte şi fapte juridice cum ar fi, dar fără a se limita:

 1. Contracte de garanţie, locaţiune, consignaţie, vânzare-cumpărare, obligaţii agricole;
 2. Sechestre asigurătorii;
 3. Înscrieri în legătură cu o operaţiuni privind finanţele publice;
 4. Înscrieri în legătură cu diferite tipuri de bunuri:
  1. Autovehicule;
  2. Utilaje agricole, altele decât autovehicule;
  3. Creanţe;
  4. Conturi bancare;
  5. Acţiuni/părţi sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare;
  6. Poliţe de asigurare;
  7. Universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi);
  8. Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi;
  9. Păduri care urmează a fi tăiate;
  10. Minerale care urmează a fi extrase;
  11. Recolte în general dar şi recolte ce urmează a fi culese;
  12. Efective de animale etc.

Cine poate solicita înscrierea unui aviz în R.N.P.M?

Persoana care solicită înscrierea în R.N.P.M. poate fi atât creditorul ipotecar sau reprezentantul lui, debitorul obligației garantate sau reprezentantul lui, constituitorul ipotecii sau reprezentantul lui. Calitatea de reprezentant trebuie dovedită, după caz, cu următoarele documente:

– procură autentică,
– împuternicire avocațială,
– împuternicire dată de persoana juridică pentru consilierul juridic,
– certificat constatator emis de O.N.R.C. valabil (30 de zile de la emitere), pentru administratorul societății.

Care sunt serviciile oferite de registratorii C.C.I. Brașov?

• consultanţă de specialitate
• înscrierea avizelor de garanţie în registrul naţional;
• stingerea avizelor;
• servicii de căutare şi copiere de informaţii din baza de date a registrului naţional;
• eliberarea, la cerere, de copii certificate de pe înscrierile din registru.

Care este procedura de înscriere în R.N.P.M.?

1. Solicitanții completează un formular tip cu datele corespunzătoare cuprinse în  actul juridic de interes, fie în fața registratorului la sediul C.C.I. Brașov, fie în format electronic, semnat cu semnătură electronică.

2. Registratorii C.C.I. Brașov procedează la înscrierea fidelă în Registru a datelor cuprinse în formularul completat de solicitant.

3. Registratorii C.C.I. Brașov, fără să exercite un control de legalitate* asupra datelor cuprinse în formularul primit, verifică dacă formularul este completat corect și dacă datele sunt în formatul acceptat de Registru. Potrivit legii, înregistrarea formularelor de avize de înscriere în Registru constituie o simplă activitate administrativă, iar întreaga răspundere pentru datele trecute în formular revin persoanei care solicită efectuarea înregistrării.

* prin control de legalitate se înţelege o verificare a concordanţei dintre datele înscrise în formular și cele cuprinse în actul juridic care stă la baza înscrierii şi totodată o verificare a valabilităţii înseşi a actului juridic.

4. Solicitantul trebuie să efectueze plata taxei stabilite de lege (Legea nr. 297/2018) şi a tarifului* corespunzător stabilit de agent.

*Tariful agentului pornește de la minimul taxei impuse de lege.

5. Înregistrarea efectuată în Registru de către registratorii C.C.I. Brașov se finalizează cu emiterea unui aviz de ipotecă.


Cereri pentru Registrul de publicitate mobiliară


Vreau să devin membru CCIBV

Oferim oamenilor de afaceri șansa de a face parte dintr-o comunitate de profesioniști!

Calitatea de membru al Camerei de Comerț și Industrie Brașov deschide calea către noi oportunități de afaceri și către o rețea de peste 500 de societăți comerciale.


Program de lucru cu publicul:

Luni – Joi 08:30 – 16:00
Vineri 08:30 – 14:00

Contact

Departamentul Juridic Arbitraj – Resurse Umane


Alina Groșanu

Director de departament


Silvia Pălănceanu

Consilier juridic


Roxana Munteanu

Consultant