Modificări semnificative aduse de O.G. nr.16 din 15 iulie 2022, asupra Codului Fiscal

Modificări semnificative aduse de O.G. nr.16 din 15 iulie 2022, asupra Codului Fiscal

Modificări semnificative aduse de O.G. nr.16 din 15 iulie 2022, asupra Codului Fiscal 1498 1186


Camera de Comerț și Industrie Brașov vă informează despre modificările semnificative aduse de O.G. nr.16 din  15 iulie 2022, asupra Codului Fiscal și cum vor afecta acestea mediul economic.

I. Impozitul pe profit:
– Se extinde facilitatea privind scutirea de impozit a profitului reinvestit și pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție și procesare, precum și în activele reprezentând retehnologizare – în vigoare de la 18 iulie 2022.

II. Impozitul pe dividende plătite unei persoane juridice române:
– Crește cota de impozitare a dividendelor distribuite/plătite între persoane juridice române și pentru cele distribuite/plătite nerezidenților, începând cu dată de 1 ianuarie 2023, de la 5% la 8%.

III. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:
1. În anul fiscal precedent să fi realizat venituri sub 500.000 euro, pentru aplicarea acestui sistem de impozitare.
2. Sunt introduse și alte condiții pentru că o societate să poată fi încadrată în categoria plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, astfel:
– a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporție de peste 80% din veniturile totale;
– are cel puțin un salariat, cu excepția societății nou-înființate;
– are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.
Condițiile sunt cumulative.
Se extinde lista persoanelor juridice care nu întră sub incidența impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
Impozitul pe venit devine opțional.
Cota de impozitare este de 1%.

IV. Impozitul pe venit
1. Nu mai sunt scutite de impozit pe venit persoanele fizice pentru veniturile realizate că urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere specifice domeniilor HoReCA.
2. Prevederi noi privind calculul cifrei de afaceri pentru aplicarea facilităților fiscale în sectorul construcțiilor.
3. Scutirea de impozit pe venit pentru sectorul construcțiilor nu se mai aplică pentru venituri de până la 30.000 lei, ci până la 10.000 lei, inclusiv. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu mai beneficiază de facilități fiscale (se aplică începand cu veniturile aferente lunii august 2022).
Se menține condiția privind salariul minim brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar.
4. Prevederi noi privind calculul cifrei de afaceri pentru aplicarea facilităților fiscale în sectorul agricol și al producției alimentare.
5. Scutirea de impozit pe venit pentru sectorul agricol și al producției alimentare nu se mai aplică pentru venituri de până la 30.000 lei, ci până la 10.000 lei, inclusiv. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu mai beneficiază de facilități fiscale (se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022).
Se menține condiția privind salariul minim brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar.
6. Se micșorează plafonul pentru trecerea de la sistemul de impozitare pe bază de norme de venit la sistemul real, de la 100.000 euro la 25.000 euro.
7. Sunt asimilate veniturile din salarii, prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, pentru partea care depășește de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice.
8. Următoarele venituri cumulate lunar nu reprezintă venit impozabil în înțelesul impozitului pe venit, în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.
9. Deducerea personală cuprinde deducerea personală de bază și deducerea personală suplimentară și se acordă în limita venitului impozabil lunar realizat. Deducerea personală se acordă pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază.
Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului.
10. În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, altele decât veniturile din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, venitul brut reprezintă venitul impozabil.
Se elimină deducerea de 40% asupra venitului brut.
11. Se majorează cota impozitului pe dividende obținute de persoane fizice, de la 5% la 8%.
12. Veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reținere la sursă.
13. Impozitul pe transferul proprietăților imobiliare

La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea următoarelor cote:
a) 3% pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deținute o perioadă mai mare de 3 ani.
14. Contractul de închiriere se înregistrează obligatoriu la organul fiscal

V. Modificări privind CAS și CASS
Începând cu veniturile aferente lunii august 2022 se reintroduc prevederi ce reglementau obligativitatea plății de asigurări sociale de către persoanele care obțîn venituri din salarii sub nivelul salariului minim pe economie, la o valoare minimă a contribuției egală cu contribuția aferentă unui salariu minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna în care contractul a fost activ.
În cazul în care contribuția de asigurări sociale calculată venitului efectiv realizat de către salariat este mai mică decât contribuția stabilită la nivelul salariului minim brut pe țară, diferența se suportă de către angajator în numele angajatului.
De această prevedere sunt exceptate câteva categorii de persoane, inclusiv cele care realizează la nivelul aceleiași luni, venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară cumulată de calcul, este cel puțîn egală cu salariul de bază minim brut pe țară.
Prevederi speciale pentru CIM cu normă parțială (part-time).
Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțîn venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei de CAS asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.
Se aplică începand cu veniturile aferente lunii august 2022.

Aceste prevederi nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situații:
1. sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflăți într-o formă de școlarizare;
2. sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
3. sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțîn de 8 ore pe zi;
4. au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
5. realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțîn egală cu salariul de bază minim brut pe țară.

Pentru aplicarea excepțiilor, angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în situațiile respective.
În cazul în care contribuția de asigurări sociale calculată potrivit regulilor vechi este mai mică decât contribuția de asigurări sociale stabilită potrivit noilor prevederi, diferența se suportă de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit.

VI. Impozitul pe veniturile obținute de nerezidenți
Cota de impozit pe veniturile din dividende este de 8%.
Se modifică și unele condiții de aplicare a scutirilor de impozit pentru dividendele plătite de un rezident unei persoane juridice rezidențe într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

VII. Taxa pe valoarea adăugată
Cota redusă de 9% se aplică pentru:cazarea și serviciile de restaurant, care revin la cota de 9%. Se exclud băuturile nealcolice, cu conținut ridicat de zahăr.
Se modifică condițiile pentru aplicarea cotei reduse de 5% în cazul livrării de locuințe. Se introduce un nou plafon (600.000 lei)

VIII. Accize
1. Pentru perioada 1 august 2022—31 martie 2023 inclusiv, nivelul accizelor pentru produse energetice va fi cel prevăzut în ordonanță, ajustat cu 14.27%;
2. Începând cu 1 august 2022, nivelul accizelor pentru băuturi alcoolice și pentru țigarete va crește cu aproximativ 5%;
A se studia Anexă nr.1 la ordonanță, pentru detalii.

IX. Impozite și taxe locale
1. Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale
Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,1% asupra valorii clădirii. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local.
2. Calculul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale
Pentru clădirile nerezidențiale și clădirile anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,5% asupra valorii clădirii. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local
Pentru clădirile utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii clădirii.

Legat de impozitul specific:
– Începând cu dată de 1 ianuarie 2023, se abrogă Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități.
Se modifică plafonul cifrei de afaceri pentru acceptarea că mijloc de plată a cardurile de debit/credit prin intermediul unui terminal POS (modificări în OUG nr. 193/2002)
Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicată, așa cum acestea sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 euro în echivalent lei (vechiul plafon era de 50.000 euro), au obligația să accepte că mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicății ce facilitează acceptarea plăților electronice. Prin activitatea de prestări de servicii, în sensul prezentului alineat, se înțelege operațiunea definită la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Obligația de acceptare de către persoanele juridice a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, se naște începând cu trimestrul următor celui în care încasările din cursul anului respectiv au depășit pragul de 10.000 euro. Cursul de schimb valutar pentru determinarea echivalentului în lei este cel comunicat de Banca Națională a României în ultima zi a anului precedent.

Camera de Comerț și Industrie Brașov