ORDONANȚA DE URGENȚĂ PRIVIND PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE ȘI SUSȚINERE A INDUSTRIEI ALIMENTARE INVESTALIM

ORDONANȚA DE URGENȚĂ PRIVIND PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE ȘI SUSȚINERE A INDUSTRIEI ALIMENTARE INVESTALIM

ORDONANȚA DE URGENȚĂ PRIVIND PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE ȘI SUSȚINERE A INDUSTRIEI ALIMENTARE INVESTALIM 1476 1182

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță că în data de 30 iunie 2023 a fost aprobată schema de ajutor de stat pentru aplicarea programului național multianual de dezvoltare și modernizare a industriei alimentare, INVESTALIM, aferent perioadei 2023-2026, având ca obiectiv susținerea financiară în vederea stimulării producției interne de bunuri alimentare.

Având în vedere importanța deosebită a sectorului industriei alimentare în economia României în vederea asigurării securității alimentare precum și a creșterii economice sustenabile, sprijinirea sectorului industriei alimentare reprezintă o prioritate națională și a programului economic, în condițiile în care producătorii și procesatorii reprezintă un factor de importanță strategică pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

Dispoziții generale:

Programul național de dezvoltare și modernizare a industriei alimentare INVESTALIM, are ca obiectiv susținerea financiară a investițiilor în sectoarele de activitate, care se regăsesc mai jos, în vederea stimulării producției interne de bunuri alimentare.

Beneficiari și criterii de eligibilitate:

Pot beneficia de ajutor de stat în baza Programului întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990;
 • realizează o investiție inițială în România;
 • nu intră în categoria “întreprinderi în dificultate”;
 • nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii.

Costuri eligibile:

Investiţiile realizate de beneficiari în cadrul Programului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimul 2.500.000 lei, respective echivalentul a 500.000 euro;
 • să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
 • să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi stabiliți prin Procedura privind implementarea Programului;
 • să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
 • să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii.

Beneficiarii ajutorului de stat în cadrul Programului trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile totale ale proiectului de investiție, din resurse proprii, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Întreprinderea are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia.

Durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari:

Programul aprobat prin prezenta ordonanță de urgență este un program multianual, respectiv pentru perioada 2023-2026 și este gestionat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2026, cu respectarea legislaţiei europene în domeniul ajutorului de stat în vigoare la momentul emiterii acordurilor de finanțare şi a hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei.

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2024 – 2031, în baza acordurilor pentru finanţare emise, și se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în limita bugetului anual alocat schemei.

Bugetul maxim al schemei este de 2.982,0 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600,0 milioane euro, astfel:

 • credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2023 – 2026;
 • credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2024 – 2031.

Bugetul mediu anual al schemei este de 745,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 149,99 milioane euro.

Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 140.

Coduri CAEN eligibile:
1011 – Prelucrarea și conservarea cărnii
1012 – Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020 – Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031 – Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032 – Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039 – Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1051 – Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1061 – Fabricarea produselor de morărit
1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1081 – Fabricarea zahărului

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Contact: Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084