Finalizare proiect “Performanță prin educație practică”

Finalizare proiect “Performanță prin educație practică”

Finalizare proiect “Performanță prin educație practică” 1185 892

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, finalizează la data de 30.09.2023 proiectul “Performanță prin educație practică”, cod SMIS 2014+: 132913, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară „Educație și competențe”, obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul s-a derulat în perioada 01.10.2020- 30.09.2023.

Obiectivul general al proiectului:

Creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi.

Proiectul a avut printre principalele rezultate:– 247 studenţi au beneficiat de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, din care: 116 studenţiaparţinând minorităţii roma sau studenţi din mediul rural;- 186 studenţi au dobândit o calificare la încetarea calităţii de participant;- 30 studenţi urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant;- 79 studenţi au găsit un loc de muncă la încetarea calităţii de participant.

Valoarea totală a proiectului: 4.657.362,35 lei
Valoarea nerambursabilă din FSE / Program Operațional Capital Uman 2014-2020 3.958.758,00  lei