Prima conferință regională cu tema „Cele mai bune practici anticorupție din S.U.A. – educație și prevenire”

Prima conferință regională cu tema „Cele mai bune practici anticorupție din S.U.A. – educație și prevenire”

Prima conferință regională cu tema „Cele mai bune practici anticorupție din S.U.A. – educație și prevenire” 1109 829
Camera de Comerț și Industrie Brașov împreună cu Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și  Secția Comercială a Ambasadei S.U.A. la București, a organizat, în data de 17 martie 2022, Conferința „Cele mai bune practici anticorupție  – educație și prevenire”. Acest eveniment a avut ca subiect central corupția la nivelul mediului de afaceri și  mijloacele de combatere a practicilor neconforme în companii.

Domnul Silviu Costea, Președintele C.C.I. Brașov, gazda evenimentului a subliniat faptul că, deși în continuă scădere, tendința obținerii de avantaje suplimentare, chiar nelegitime, neconcurențiale, este prezentă în întreaga lume.

“Corupția, de cele mai multe ori, se manifestă între  două părți interesate. Din păcate, una din părți este din mediul de afaceri și știm că o  percepție de corupție poate distruge credibilitatea unui întreg sector economic sau regiune. Corupția la nivel înalt este tratată că o amenințare la adresa siguranței naționale și poate aduce mari deservicii  dezvoltării economice. Camerele de Comerț și Industrie din România construiesc o cultură de business transparentă și  legitimă, atât în relațiile comerciale,  în achiziții publice, cât și în accesarea de finanțări nerambursabile.  Brașovul este cel mai dezvoltat județ din regiune, cu diverse activități economice din domenii precum: automotiv, aeronautic,  farmaceutic, IT&C, industria alimentară și industria lemnului. Multe companii multinaționale care s-au stabilit și au investit aici, au venit pentru  multiplele noastre calități și competențe, semn al încrederii în afaceri curate”, a menționat dl. Silviu Costea, Președinte C.C.I. Brașov.

Discuțiile din cadrul evenimentului, la care au participat reprezentați ai instituțiilor publice și ai mediului de afaceri, au fost concentrate pe importanța educației și prevenirii, plecând de la modelele de succes de peste ocean, oferite de către Biroul Federal de Investigații – FBI pentru România și Moldova.

Domnul Thomas Hanson, Atașat Comercial al Ambasadei SUA la București, a apreciat buna colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Brașov pentru organizarea primei conferințe regionale adresate mediului de afaceri local. Dl. Hanson a menționat că pentru diminuarea corupției este necesar să ne unim forțele, pentru a contracara amenințările globale la adresa securității noastre colective. Acest lucru se poate atinge prin promovarea și sprijinirea sistemelor și instituțiilor care se susțin reciproc și sunt lipsite de corupție. Este important să abordăm subiectul luptei împotriva corupției în mediul de afaceri global, deoarece pentru România și Statele Unite, aceste valori sunt esențiale pentru apartenența noastră comună la NATO.

„Pentru FBI combaterea fenomenului corupției rămâne o prioritate, deoarece acesta reprezintă o reală amenințare la nivel mondial.  În Statele Unite ale Americii, fenomenul  corupției generează pierderi anuale de miliarde de dolari. Pentru combaterea acestui fenomen nu este necesar numai să investigăm, ci și să oferim informații importante referitoare la pericolele și noile scheme de eludare a legii. Numai cooperând cu mediul de afaceri, prin coordonare  și educare putem să construim o adevărată reziliență împotriva acestui flagel. Ne propunem o bună cooperare în vederea construirii unor parteneriate solide între mediul de afaceri din România și mediul de afaceri din USA”, a susținut Șeful FBI pentru România și Moldova, Departamentul de Justiție al SUA.

The first regional conference – U.S. ANTI-CORRUPTION BEST PRACTICES – EDUCATION AND PREVENTION

Brașov Chamber of Commerce and Industry together with the Romanian Chamber of Commerce and Industry (CCIR) and the Commercial Section of the U.S. Embassy in Bucharest, organized, on March 17, 2022, the Conference U.S. ANTI-CORRUPTION BEST PRACTICES – EDUCATION AND PREVENTION. The central theme of this event was corruption at the level of the business environment and the means to combat non-compliant practices in companies.

Mr. Silviu Costea, President of the Brașov C.C.I., the host of the event, pointed out that, although in continuous decline, the tendency to obtain additional advantages, even illegitimate, non-competitive ones, is present all over the world.

”Corruption often manifests itself between two stakeholders. Unfortunately, one part is in the business environment and we know that a perception of corruption can destroy the credibility of an entire economic sector or region. High-level corruption is treated as a threat to national security and can be detrimental to economic development. The Chambers of Commerce and Industry in Romania build a transparent and legitimate business culture, both in trade relations, in public procurement and in accessing non-reimbursable financing. Brașov is the most developed county in the region, with various economic activities in fields such as: automotive, aeronautics, pharmaceuticals, IT&C, food industry and wood industry. Many multinational companies that have established and invested here have come for our many qualities and skills, a sign of confidence in clean business”, said Mr. Silviu Costea, President of C.C.I. Brasov.

The agenda of the event, which was attended by representatives of public institutions and the business community, focused on the importance of education and prevention, based on successful overseas models provided by the Federal Bureau of Investigation – FBI for Romania and Moldova.

Mr. Thomas Hanson, Commercial Attaché of the US Embassy in Bucharest, appreciated the good collaboration with the Brașov Chamber of Commerce and Industry for organizing the first regional conference addressed to the local business environment. Mr. Hanson noted that in order to reduce corruption, we need to join forces to counter global threats to our collective security. This can be achieved by promoting and supporting mutually supportive and non-corrupt systems and institutions. It is important to address the issue of the fight against corruption in the global business environment, because for Romania and the United States, these values ​​are essential for our common membership in NATO.

”For the FBI, fighting corruption remains a priority, because it is a real global threat. In the United States, the phenomenon of corruption generates annual losses of billions of dollars. To combat this phenomenon, it is not only necessary to investigate, but also to provide important information on the dangers and new schemes of circumvention. Only by cooperating with the business environment, through coordination and education, we can build true resilience against this scourge. We aim for good cooperation in order to build strong partnerships between the Romanian business environment and the US business environment”, said the Head of the FBI for Romania and Moldova, the US Department of Justice.

Contact

Andreea Ivașcu – Director Department Marketing & PR

andreea.ivascu@ccibv.ro