Submăsura 6.2 și 6.4

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - Oportunități de finanțare nerambursabilă pentru activitățile neagricole din zonele rurale

Submăsura 6.2 și 6.4

Submăsura 6.2 și 6.4 150 150

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă reamintește oportunitățile de finanțări nerambursabile pentru activitățiile neagricole din zona rurală. Ghidurile solicitantului publicate până în prezent sunt cele aflate în consultare publică, urmând să se publice ghidurile finale în cursul lunii septembrie 2021.

Submăsura 6.2 din cadrul PNDR 2014-2020, ”SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE ÎN ZONE RURALE”. 

Submăsura 6.2

din cadrul PNDR 2014-2020, ”SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE ÎN ZONE RURALE”.

Această măsură vizează:

01. Diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

02. Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale și de producție;

03. Digitalizarea activităților din mediul rural;

04. Încurajarea acțiunilor de protecție a mediului. 

Solicitanții eligibili:

Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);

Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);
 • Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru , capitalizarea întreprinderii  şi activităţile relevante pentru  implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzătoare activităților codurilor CAEN din cererea de finanțare, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Submăsura 6.4

din cadrul PNDR 2014-2020, ”Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”

Această măsură are ca scop promovarea dezvoltării economice durabilă și digitală în zonele rurale, stimularea mediului de afaceri din mediul rural, creșterea numărului de activități neagricole desfășurate în zonele rurale, dezvoltarea activităților neagricole existente, crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale, reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban și diversificarea activităților economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activități neagricole în vederea creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale. 

Solicitanții eligibili:

Micro-întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente și nou-înființate (Start-ups) din spațiul rural sau fermieri/membri unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim pe PFA) care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Solicitantul

Solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat și să se încadreze în categoria micro-întreprindere sau întreprindere mică.

Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile:

 • Investiții pentru producerea și comercializarea produselor neagricole
   • Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton 
   • Fabricarea produselor chimice, farmaceutice 
   • Activități de prelucrare a produselor lemnoase 
   • Industria metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente 
   • Fabricare produse electrice, electronice 
 • Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pieli, etc.) 
 • Investiții legate de furnizarea de servicii:
   • Servicii medicale, sociale, sanitar-venitare
   • Servicii de reparații mașini, unele, juridice, audit 
   • Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice 
   • Servicii tehnice, administrative, etc 
 • Investiții noi pentru infrastructură în unitățile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow 
 • Proiecte de activități de agrement
 • Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulore, camping, bungalow și agropensiuni 
 • Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local 
 • Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (fabricarea de peleți și brichete, etc.) în vederea comercializării 
 • Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității 
 • Investiții care susțin protecția mediului 
 • Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate: 
  • Ambulanță umană 
  • Autospecială pentru salubrizare 
  • Mașină specializată pentru intervenții – prevăzută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime 
  • Autocistenră pentru produse nealimentare 
  • Mașină de măturat carosabil 
  • Auto-betonieră 
  • Auto-vidanjă 
  • Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant – este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fără a putea fi detașat 
  • Mijloc de transport de agrement (ATV, biciclete, trotinete, etc.) 

Sprijinul public nerambursabil:

Pragul minim de selecție al proiectelor aferente sM 6.4 este de 15 puncte.

Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 70% sau 90% (în cazul solicitanților care desfășoară activități de producție). 

Valoarea minimă a ajutorului financiar nerambursabil este de 10.000 euro, iar valoarea maximă este de 200.000 euro cu respectarea prevederilor Regulamentului CE nr. 1407/2019 cu privire la ajutorul financiar de minimis.

Camera de Comerț și Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultanță format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finanțare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Contact


Departamentul: Consultanță