Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 01.11.2023– 07.11.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 01.11.2023– 07.11.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 01.11.2023– 07.11.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 01.11.2023– 07.11.2023

●  Ordin nr. 1915/988 emis de M.M.S.S./I.N.S. privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011(M.O. nr. 991/01.11.2023)
 
●  O.U.G. nr. 93 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru sectoarele construcţii, agricol şi industria alimentară (M.O. nr. 993/01.11.2023)
 
●  Ordin nr. 3671 emis de M.S.  privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative (M.O. nr. 994/02.11.2023)
 
●  Ordin nr. 3623 emis de M.S. privind aprobarea procedurii de transmitere a informaţiilor suplimentare de către producătorii şi importatorii de produse din tutun încălzit cu privire la încadrarea produselor în una dintre categoriile produse din tutun pentru fumat sau produse din tutun care nu arde, precum şi a formatului pentru notificare (M.O. nr. 995/02.11.2023)
 
●  Lege nr. 299 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (M.O. nr. 997/02.11.2023)
 
●  Lege nr. 300 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014—2020 (M.O. nr. 997/02.11.2023)
 
●  Ordin nr. 3.875/1.140 emis de M.I.P.E/M.E.A.T. privind aprobarea ajutoarelor de stat individuale asociate Programului pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pentru proiectele care se finanțează din cadrul componentei C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, investiția 4. Proiecte transfrontaliere și multinaționale — Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare, finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență (M.O. nr. 997/02.11.2023)
 
●  Ordin nr. 6062 emis de M.E. privind aprobarea planurilor de învățământ și a programelor școlare pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiile de pregătire practică —curriculum în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a, a X-a și a XI-a învățământ profesional, inclusiv dual, pentru calificarea profesională de nivel 3 a Cadrului național al calificărilor: Electrician sisteme fotovoltaice (M.O. nr. 997/02.11.2023)
 
●  Anexele nr. 1–3 la Ordinul ministrului educației nr. 6.062/2023 privind aprobarea planurilor de învățământ și a programelor școlare pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precumși pentru stagiile de pregătire practică — curriculum în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a, a X-a și a XI-a învățământ profesional, inclusiv dual, pentru calificarea profesională de nivel 3 a Cadrului național al calificărilor: Electrician sisteme fotovoltaic (M.O. nr. 997/02.11.2023)
 
●  Ordin nr. 96 emis de A.N.R.E. privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale (M.O. nr. 1002/03.11.2023)
 
●  O.U.G. nr. 96 privind unele măsuri de eficientizare a gestionării deşeurilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 1003/03.11.2023)
 
●  Ordin nr. 98 emis de A.N.R.E. privind modificarea Metodologiei de stabilire atarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui AutoritățiiNaționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019 (M.O. nr. 1008/06.11.2023)
 
●  Ordin nr. 99 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea operatorului de transport și de sistem și operatorilor de distribuție a dreptului de a deține, dezvolta, administra sau exploata instalații de stocare a energiei electrice care sunt componente de rețea complet integrate (M.O. nr. 1008/06.11.2023)
 
●  Legea nr. 296 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană (M.O. nr. 1008/06.11.2023)
 
●  Ordin nr. 21253 emis de M.C.I.D. privind aprobarea Procedurii de încadrare a datelor şi a modelului evaluării de impact (M.O. nr. 1012/07.11.2023)
 
●  Ordin nr. 481 emis de M.A.D.R. privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 447/2023 pentru aprobarea în anul 2023 a realocării sumelor și stabilirea condițiilor de acordare a avansului pentru plățile directe decuplate finanțate din Fondul european de garantare agricolă, din cadrul Planului strategic PAC 2023—2027 (M.O. nr. 1015/07.11.2023)
 
●  Hotărâre nr. 1075 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (M.O. nr. 1016/07.11.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane