Informare legislativă

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 18.05.2022 – 24.05.2022

●  O.U.G. nr. 67 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr. 494/18.05.2022)
 
●   Ordin nr. 1328/56 emis de M.S. și A.N.S.V.A. pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea activităţii de control şi supraveghere a operaţiunilor cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, care sunt utilizate în medicina veterinară, autorizarea pentru depozitarea, comercializarea şi distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară, a modelului formularului de prescripţie medical-veterinară şi a modului de utilizare a acesteia, precum şi a listei preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară (M.O. nr. 499/20.05.2022)
 
●   Ordin nr. 155 emis de A.N.P.C. pentru aprobarea Procedurii de stabilire şi aplicare a sancţiunii la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control aplicată în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023 şi pentru aprobarea instrucţiunilor referitoare la procedura de lucru (M.O. nr. 499/20.05.2022)
 
●   Lege nr. 141 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (M.O. nr. 502/23.05.2022)
 
●   Lege nr. 144 pentru modificarea şi completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (M.O. nr. 502/23.05.2022)
 
●   Lege nr. 142 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 502/23.05.2022)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 11.05.2022 – 17.05.2022

● O.U.G. nr. 64 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (M.O. nr. 472/11.05.2022)
 
●  O.U.G. nr. 66 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale (M.O. nr. 476/12.05.2022)
 
●  Lege nr. 134 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M.O. nr. 476/12.05.2022)
 
●  Ordin nr. 776 emis de M.F. privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea altor acte normative (M.O. nr. 477/13.05.2022)
 
●  Ordin nr. 1.107/20.496 emis de M.F. și  M.C.I.D. privind aprobarea procedurii de implementare şi a schemei de ajutor de stat asociate Programului INNOVATION (M.O. nr. 477/13.05.2022)
 
●  Ordin nr. 4160 emis de M.F. pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 3.767/2022 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice (M.O. nr. 477/13.05.2022)
 
●  Ordin nr. 856 emis de M.F. privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. nr. 482/13.05.2022)
 
●  Ordin nr. 1021 emis de M.F.  privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal (M.O. nr. 482/13.05.2022)
 
●  Ordin nr. 1113 pentru completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 (M.O. nr. 483/16.05.2022)
 
●  Ordin nr. 699 emis de M.D.L.P.A. pentru modificarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, precum şi pentru aprobarea cuantumului indemnizaţiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 3.363/2020 (M.O. nr. 487/17.05.2022)
 
●  Ordin nr. 1327/247 emis de M.S. și C.N.A.S. pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu (M.O. nr. 488/17.05.2022)
 
●  Legea nr. 135 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 489/17.05.2022)
 
●  Lege nr. 139 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea (M.O. nr. 490/17.05.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 04.05.2022 – 11.05.2022

● O.U.G. nr. 59 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor (M.O. nr. 450/05.05.2022)
 
●  Legea nr. 125 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (M.O. nr. 456/06.05.2022)
 
●  Legea nr. 125 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (M.O. nr. 456/06.05.2022)
 
●  O.U.G. nr. 58 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor (M.O. nr. 456/06.05.2022)
 
●  Ordin nr. 974 emis de M.M.A.P. pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020 (M.O. nr. 457/06.05.2022)
 
●  O.U.G. nr. 61 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (M.O. nr. 458/06.05.2022)
 
●  O.U.G. nr. 60 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 459/09.05.2022)
 
●  Ordin nr. 493 emis de M.F. pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Referat privind recalcularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” (M.O. nr. 460/09.05.2022)
 
●  Ordin nr. 635 emis de M.D.L.P.A. pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 4.003/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operaţional regional 2014 – 2020 (M.O. nr. 461/09.05.2022)
 
●  O.U.G. nr. 62 pentru modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei şi de insolventă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale (M.O. nr. 464/09.05.2022)
 
●  Ordin nr. 878 emis de A.N.A.F. privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora (M.O. nr 466/10.05.2022)
 
●  Ordin nr. 697 emis de M.D.L.P.A. pentru modificarea pct. 24 al art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanţie neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operaţional „Iniţiativa pentru IMM“ (M.O. nr 466/10.05.2022)
 
●  Ordin nr. 999 emis de M.D.L.P.A. pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local (M.O. nr 467/10.05.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 27.04.2022 – 03.05.2022

Ordin nr. 97 emis de M.A.D.R. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 174/2021 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de realizare a controlului în vederea verificării respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni (M.O. nr. 399/27.04.2022)
 
Ordin nr. 999/628 emis M.F. și M.D.L.P.A. de privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT şi a Schemei de ajutor de stat asociate Programului GARANT CONSTRUCT (M.O. nr. 399/27.04.2022)
 
Lege nr. 111 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic (M.O. nr. 402/27.04.2022)
 
Ordin nr. 765 emis de M.F. privind Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul anului (M.O. nr. 402/27.04.2022)
 
Ordin nr. 1594 emis de M.J. privind condiţiile de acordare pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare a majorării salariale în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS – CoV – 2 (M.O. nr. 402/27.04.2022)
 
Ordin nr. 3701 emis de M.F. privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43 – 53, art. 57 – 59, art. 61 – 80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (M.O. nr. 402/27.04.2022)
 
Ordin nr. 705 emis de M.M.S.S. pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului (M.O. nr. 404/27.04.2022)
 
Ordin nr. 430 emis de A.N.C.P.I. pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2020 (M.O. nr. 405/28.04.2022)
 
Ordin nr. 1171 emis de M.S. privind aprobarea procedurii de emitere a certificatului de liberă vânzare pentru dispozitivele medicale (M.O. nr. 408/28.04.2022)
 
Legea nr. 118 pentru completarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (M.O. nr. 411/29.04.2022)
 
Legea nr. 119 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr. 411/29.04.2022)
 
Ordin nr. 1246 emis de M.S. privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă innovative (M.O. nr. 411/29.04.2022)
 
Lege nr. 105 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice (M.O. nr. 412/29.04.2022)
 
O.U.G. nr. 55 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007 – 2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014 – 2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021 – 2027 (M.O. nr. 419/29.04.2022)
 
Ordin nr. 441 emis de Consiliul Concurenței pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis (M.O. nr. 422/02.05.2022)
 
Ordin nr. 802 emis de A.N.A. F. privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport (M.O. nr. 430/03.05.2022)
 
Lege nr. 123 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic (M.O. nr. 431/03.05.2022)
 
Lege nr. 124 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 431/03.05.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 20.04.2022 – 26.04.2022

● Ordin nr. 1597/C emis de Ministerul Justiţiei privind aplicarea art. 69 din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999 (M.O. nr. 381/18.04.2022)
 
●  Ordin nr. 48 emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor şi liniilor directoare referitoare la buna practică de fabricaţie pentru produsele medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 86/2020 (M.O. nr. 391/20.04.2022)
 
●  O.U.G. nr. 51 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 (M.O. nr 393/21.04.2022)
 
●  O.U.G. nr. 54 pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (M.O. nr. 393/21.04.2022)
 
●  Ordin nr. 1213/226 emis de M.S. și C.N.A.S. privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale sectoriale (M.O. nr. 394/21.04.2022)
 
●  O.U.G. nr. 53 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 394/21.04.2022)
 
●  Hotărâre nr. 530 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie (M.O. nr. 394/21.04.2022)
 
●  Lege nr. 112 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen (M.O. nr. 395/26.04.2022)
 
●  Ordin nr. 70 emis de A.N.R.D.E. privind completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 (M.O. nr. 396/26.04.2022)
 
● Ordin nr. 85 emis de M.A.D.R. pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (M.O. nr. 396/26.04.2022)
 
●  Ordin nr. 1039/101 emis de M.F./M.A.D.R. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST (M.O. nr. 398/26.04.2022)
 
●  Ordin nr. 649 emis M.D.L.P.A. pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă – PNRR/2022/C10 – Fondul Local – promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice“ (M.O. nr. 398/26.04.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul  13.04.2022 – 20.04.2022.

● Lege nr. 86 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (M.O. nr. 366/13.04.2022)
 
Ordin nr. 955 emis de M.F. privind aprobarea Procedurii de implementare şi a schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD (M.O. nr. 366/13.04.2022)
 
Ordin nr. 378/362 emis de S.G.G. și M.T.I. pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în România a furnizorilor Serviciului european de taxare rutieră electronică (M.O. nr. 367/13.04.2022)
 
Lege nr. 88 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID – 19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene (M.O. nr. 370/14.04.2022)
 
Lege nr. 96 pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (M.O. nr. 372/14.04.2022)
 
Ordin nr. 68 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a-l constitui în perioada aprilie 2022 – octombrie 2022 (M.O. nr. 372/14.04.2022)
 
Ordin nr. 379 emis de M.T.I. pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011(M.O. nr. 374/15.04.2022)
 
O.U.G. nr. 43 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare (M.O. nr. 374/15.04.2022)
 
O.U.G. nr. 47 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor – cadru (M.O. nr. 377/15.04.2022)
 
Ordin nr. 1165/218 emis de M.S. și C.N.A.S. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (M.O. nr. 378/15.04.2022)
 
Ordin nr. 1166/217 emis de M.S. și C.N.A.S pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 (M.O. nr. 378/15.04.2022)
 
Ordin nr. 42 emis de A.N.S.V.S.A. pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2014 (M.O. nr. 380/18.04.2022)
 
Hotărâre nr. 511 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020 – 2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar (M.O. nr. 381/18.04.2022)
 
Ordin nr. 569 emis de M/D.L.P.A. pentru modificarea Ordinului viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014 – 2020 (M.O. nr. 381/18.04.2022)
 
Hotărâre nr. 512 pentru modificarea şi completarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020 (M.O. nr. 386/20.04.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul  06.04.2022 – 13.04.2022.

●  O.U.G. nr. 36 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului (M.O. nr. 340/07.04.2022),
 
●  O.U.G. nr. 35 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi rezilienţă (M.O. nr. 340/07.04.2022),
 
●  Ordin nr. 61 emis de A.R.E. privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică (M.O. nr. 340/07.04.2022),
 
●  O.U.G. nr. 38 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deşeurilor (M.O. nr. 344/07.04.2022),
 
●  O.U.G. nr. 39 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene (M.O. nr. 345/07.04.2022),
 
●  Ordin nr. 20367 emis de M.C.I.D. privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „Parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe” prin Programul operaţional Competitivitate (POC), axa prioritară nr. 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor” în cadrul acţiunii 1.2.3 „Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe” (M.O. nr. 350/08.04.2022),
 
●  Ordin nr. 20302 emis de M.C.I.D.  privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare – dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)” (M.O. nr. 351/08.04.2022),
 
●  O.U.G. nr. 42 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (M.O. nr. 355/11.04.2022),
 
●  O.U.G. nr. 41 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e – Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 356/11.04.2022),
 
●  Ordin nr. 707 emis de M.A.T. pentru aprobarea Normelor metodologice proprii privind recuperarea ajutorului de minimis din domeniul programelor de promovare a exportului la nivelul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului (M.O. nr. 358/11.04.2022),
 
●  Ordin nr. 930 emis de M.F. privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare – Forexebug (M.O. nr. 359/12.04.2022),
 
●  Lege nr. 81 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar (M.O. nr. 363/12.04.2022),
 
●  Hotărâre nr. 474 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 (M.O. nr. 363/12.04.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul  30.03.2022 – 05.04.2022.

● Ordin nr. 376 emis de M.F. pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete (M.O. nr. 305/30.03.2022),
 
Lege nr. 72 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative (M.O. nr. 315/31.03.2022),
 
Lege nr. 73 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (M.O. nr. 315/31.03.2022),
 
Lege nr. 74 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr. 315/31.03.2022),
 
Ordin nr. 63 emis de A.N.R.E.  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2018 privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public (M.O. nr. 318/31.03.2022),
 
Ordin nr. 64 emis de A.N.R.E.  pentru modificarea şi completarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2021 (M.O. nr. 318/31.03.2022),
 
Lege nr. 69 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (M.O. nr. 321/01.04.2022),
 
O.U.G. nr. 33 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială (M.O. nr. 323/01.04.2022),
 
Ordin nr. 366/209 emis de M.F. și M.M.S.S. pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2022 (M.O. nr. 328/04.04.2022),
 
Ordin nr. 710 emis de M.M.A.P. pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri (M.O. nr. 328/04.04.2022),
 
Lege nr. 76 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr. 333/05.04.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 22.03.2022 – 29.03.2022

● Ordin nr. 373 emis de M.F. pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.783/2021 privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal (M.O. nr. 275/22.03.2022),
 
Hotărâre nr. 372 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 444/2020 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 (M.O. nr. 276/22.03.2022),
 
Hotărâre nr. 375 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului – cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi a anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice (M.O. nr. 277/22.03.2022),
 
Ordin nr. 293 emis de M.I.P.E. pentru modificarea Schemei de ajutoare de stat şi de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021 – 2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020 (M.O. nr. 282/23.03.2022),
 
Lege nr. 66 pentru modificarea art. 67 alin. (2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (M.O. nr. 283/24.03.2022),
 
O.U.G. nr. 30 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale şi administrative a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi a Autorităţii pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7 – Transformare digitală din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, precum şi alte categorii de măsuri (M.O. nr. 285/24.03.2022),
 
Ordin nr. 440 emis de M.D.L.P.A. pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice (M.O. nr. 286/25.03.2022),
 
Ordin nr. 441 emis de M.D.L.P.A. pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice (M.O. nr. 289/25.03.2022),
 
Ordin nr. 442 emis de M.D.L.P.A. pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.1 – Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovarea energetică moderată) a clădirilor rezidenţiale multifamiliale (M.O. nr. 290/25.03.2022),
 
Ordin nr. 442 emis de M.D.L.P.A. pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.1 – Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovarea energetică moderată) a clădirilor rezidenţiale multifamiliale (M.O. nr. 291/25.03.2022),
 
Ordin nr. 68 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” (M.O. nr. 292/25.03.2022),
 
Ordin nr. 292/20300  emis de M.I.P.E și  M.C.I.D. privind modificarea Schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor şi spinoff-urilor inovatoare” în cadrul acţiunii 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere”, axa prioritară nr. 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor” din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 1.487/836/2021 (M.O. nr. 292/25.03.2022),
 
Ordin nr. 444 emis de M.D.L.P.A. pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale (M.O. nr. 292/25.03.2022),
 
Hotărâre nr. 409 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă (M.O. nr. 294/25.03.2022),
 
Hotărâre nr. 384 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 (M.O. nr. 298/28.03.2022),
 
Lege nr. 70 privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 304/29.03.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 15.03.2022 – 22.03.2022

Ordin nr. 42/558 emis de M.A.D.R. și M.M.A.P. privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2022, pe specii şi zone (M.O. nr. 254/15.03.2022),
 
Ordin nr. 777 emis de M.S. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public (M.O. nr. 255/15.03.2022),
 
Ordin nr. 305 emis de M.I.P.E. pentru modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID – 19 – investiţii productive, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, interimar, nr. 1.290/2021(M.O. nr. 259/16.03.2022),
 
Hotărâre nr. 342 privind aprobarea mecanismului pentru crearea şi utilizarea bazei de date cu utilaje şi echipamente prin înfiinţarea Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport (M.O. nr. 262/17.03.2022),
 
Ordin nr. 267 emis de  M.I.P.E privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Innotech Student”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020, axa prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”, obiectivul specific 6.13 „Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 654/2020 (M.O. nr. 263/18.03.2022),
 
Ordin nr. 362 emis de A.N.A.F. pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale (M.O. nr. 263/18.03.2022),
 
O.U.G. nr. 24 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească (M.O. nr. 266/18.03.2022),
 
Hotărârea nr. 367 privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor (M.O. nr. 268/18.03.2022),
 
O.U.G. nr. 25 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene (M.O. nr. 271/21.03.2022),
 
O.U.G. nr. 26 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor publice (M.O. nr. 272/21.03.2022),
 
Ordin nr. 423 emis de A.N.A.F. privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele” (M.O. nr. 273/22.03.2022),
 
O.U.G. nr. 27 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (M.O. nr. 274/22.03.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane