Informare legislativă

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 18.01.2023 – 25.01.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 18.01.2023 – 25.01.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul
18.01.2023 – 25.01.2023

 Hotărâre nr. 41 privind modificarea şi completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021 – 2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri (M.O. nr. 53/19.01.2023)
 
Ordin nr. 13 emis de A.N.C.P.I. privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 (M.O. nr. 54/19.01.2023)
 
Ordin nr. 20 emis de M.A.D.R. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan (M.O.nr. 54/19.01.2023)
 
Ordonanța nr. 5 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcții (M.O.nr. 55/19.01.2023)
 
Ordonanta nr. 6 pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor (M.O.nr. 55/19.01.2023)
 
Hotărâre nr. 23 pentru aprobarea Normelor sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniştii contabili, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (M.O.nr. 56/20.01.2023)
 
Ordin nr. 27 emis de M.D.L.P.A. pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”, indicativ NP 074 – 2022 (M.O.nr. 56/20.01.2023)
 
Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 27/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții”, indicativ NP 074-2022 ………… (M.O.nr. 56bis/20.01.2023)
 
Ordin nr. 2515 emis de M.C. privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, asociată Planului național de redresare și reziliență al României, pilonul IV, componenta 11 — Turism și cultură, investiția 7 (M.O.nr. 57/20.01.2023)
 
Ordin nr. 2509/5.672/C emis de MF și M.J. pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare fiscală” și a instrucțiunilor de completare a formularului „Cerere de înregistrare fiscală” (M.O.nr. 58/20.01.2023)
 
Ordin nr. 59 emis de M.F. privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M.O.nr. 59/20.01.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 10.01.2023 – 17.01.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 10.01.2023 – 17.01.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul
10.01.2023 – 17.01.2023

● Lege nr. 21 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (M.O.nr. 28/10.01.2023)
 
Lege nr. 24 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică (M.O.nr. 28/10.01.2023)
 
Ordin nr. 3951 emis de M.S. privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.286/2022 pentru stabilirea componenţei şi atribuţiilor comisiilor de soluţionare a contestaţiilor procesului – verbal de cercetare a cazului de boală profesională (M.O. nr. 29/10.01.2023)
 
Lege nr. 26 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (M.O. nr. 30/11.01.2023)
 
Ordin nr. 6469 emis de M.E. pentru aprobarea Nomenclatorului de încadrare a calificărilor profesionale de nivel 3 şi de nivel 4 conform Cadrului naţional al calificărilor, pe domenii de pregătire de bază (M.O. nr. 31/11.01.2023)
 
Lege nr. 34 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 36/12.01.2023)
 
Legea nr. 36 pentru modificarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M.O. nr. 36/12.01.2023)
 
Ordin nr. 4197 emis de M.A.T. și M.D.L.P.A. pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică, aprobate prin Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.409/3.501/2020 (M.O. nr. 38/12.01.2023)
 
Ordin nr. 5744 emis de M.J. pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii şi de soluţionare a neconcordanţelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei (M.O. nr. 39/12.01.2023)
 
Lege nr. 39 pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 40/13.01.2023)
 
Ordin nr. 3288 emis de M.M.A.P. pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului (M.O. nr. 40/13.01.2023)
 
Ordin nr. 1.073/2022 emis de A.N.O.F.M. pentru modificarea și completarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 11/2018 (M.O. nr. 44/16.01.2023)
 
Ordin nr. 18 emis de M.F. privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitulsuportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” (M.O. nr. 47/17.01.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 03.01.2023 – 10.01.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 03.01.2023 – 10.01.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 03.01.2023 – 10.01.2023

 Lege nr. 385 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M.O.nr. 2/03.01.2023)
 
● Lege nr. 3 pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar (M.O.nr. 3/03.01.2023)
 
● Hotărâre nr. 1580 pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes local, precum şi privind modificarea art. 2 şi a anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice (M.O.nr. 4/04.01.2023)
 
● Hotărâre nr. 1577 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000 (M.O. nr. 6/04.01.2023)
 
● Ordin nr. 3289 emis de M.M.A.P. privind modificarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.269/2022 (M.O. nr. 7/04.01.2023)
 
● Ordin nr. 6602 emis de M.F.–A.V.R. pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate de Autoritatea Vamală Română în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile (M.O. nr. 10/05.01.2023)
 
● Ordin nr. 6456 emis de M.E. privind modificarea anexei nr. 2 la Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea participării întreprinderilor în cadrul consorţiilor regionale pentru învăţământ dual, constituite pentru implementarea proiectelor din cadrul apelului „Programul – pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual”, finanţat prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.253/2022 (M.O. nr. 11/05.01.2023)
 
● Lege nr. 9 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 14/05.01.2023)
 
● Ordin nr. 20971 emis de M.F.T.E.S. pentru modificarea şi completarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilientă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 – Reforme sociale, investiţia I1 – Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie, aprobat prin Ordinul ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse nr. 20.898/2022 (M.O. nr. 14/05.01.2023)
 
● Instrucțiune nr. 161 emisă de M.S. privind instituirea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă (M.O. nr. 15/05.01.2023)
 
● Ordin nr. 4291 emis de M.F. pentru reglementarea unor aspecte contabile (M.O. nr. 16/06.01.2023)
 
● Ordin nr. 4268 emis de M.F. privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile (M.O. nr. 22/09.01.2023)
 
● Ordin nr. 3309 emis de M.M.A.P. pentru modificarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.150/2020 (M.O. nr. 24/09.01.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 13.12.2022 – 31.12.2022

● Ordin nr. 3097 emis de M.I.P.E. pentru modificarea Schemei de ajutoare de stat şi de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021 – 2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020 (M.O.nr. 1197/13.12.2022)
 
Lege nr. 357 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (M.O.nr. 1198/13.12.2022)
 
● Declarația nr. 4 emisă de  PARLAMENTULUI ROMÂNIEI privind consolidarea egalităţii de şanse în România (M.O.nr. 1198/13.12.2022)
 
● Hotărâre nr. 1452 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare – dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I” (M.O.nr. 1201/14.12.2022)
 
● Ordin nr. 3145 emis de M.I.P.E. pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijin prin granturi pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă”, în cadrul axei prioritare 4 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, prioritatea de investiţii „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, obiectiv specific „Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID – 19”, acţiunea 4.1.1 „Investiţii în activităţi productive din Programul operaţional Competitivitate 2014 – 2020”, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 1.981/2022 (M.O.nr. 1205/15.12.2022)
 
● Ordin nr. 2518 emis de M.F. pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii (M.O.nr. 1207/15.12.2022)
 
● Ordin nr. 6250/2156, emis de M.E. și M.M.S.S. pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale (M.O.nr. 1208/16.12.2022)
 
● Lege nr. 360 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal – bugetar pe anul 2023 (M.O.nr. 1212/16.12.2022)
 
● Lege nr. 368 a bugetului de stat pe anul 2023 (M.O.nr. 1214/19.12.2022)
 
● Ordin nr. 2097/6389 emis de M.M.S.S. și M.E. pentru completarea Listei specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului educaţiei naţionale nr. 1.151/4.115/2018 (M.O.nr. 1226/20.12.2022)
 
● O.U.G. nr. 180 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia – IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST (M.O.nr. 1226/20.12.2022)
 
● O.U.G. nr. 181 pentru modificarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a altor acte normative (M.O.nr. 1226/20.12.2022)
 
● Legea nr. 370 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar – fiscale (M.O.nr. 1228/20.12.2022)
 
● Legea nr. 364 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011(M.O.nr. 1231/21.12.2022)
 
● Hotarâre nr. 1539 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 (M.O.nr. 1233/21.12.2022)
 
● Ordin nr. 140 emis de A.N.R.E. privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2023 (M.O.nr. 1236/21.12.2022)
 
● Ordin nr. 2403 emis de M.T.I. pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere – RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005 (M.O.nr. 1237/21.12.2022)
 
● Ordin nr. 4234 emis de privind modelul şi conţinutul „Declaraţiei privind nomenclatorul de produse” şi modalitatea de declarare a sortimentelor de ţigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declaraţiei privind preturile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete şi modalitatea de delistare a sortimentelor de ţigarete, precum şi modelul şi conţinutul „Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete” şi modalitatea de depunere a „Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete”, precum şi modelul şi conţinutul „Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat” şi modalitatea de depunere a „Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat” (M.O.nr. 1237/22.12.2022)
 
● Lege nr. 365 privind dialogul social (M.O.nr. 1238/22.12.2022)
 
● Lege nr. 373 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O.nr. 1241/22.12.2022)
 
● Ordin nr. 2172/3829 emis de M.M.S.S. și M.S. privind acordarea concediului de îngrijitor (M.O.nr. 1241/22.12.2022)
 
● Ordin nr. 6374 emis de M.E. privind aprobarea Metodologiei pentru atestarea formării profesionale dobândite la furnizori de formare profesională autorizaţi/acreditaţi din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană  (M.O.nr. 1241/22.12.2022)
 
● Ordin nr. 1982 emis M.A.T. de privind modificarea procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.314/2022 (M.O.nr. 1242/22.12.2022)
 
● Ordin nr. 1983 emis M.A.T. privind modificarea procedurii de implementare a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start – up Nation – ROMANIA”, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.111/2022 (M.O.nr. 1242/22.12.2022)
 
● Ordin nr. 145 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2023 şi a bugetului proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (M.O.nr. 1244/22.12.2022)
 
● Ordin nr. 2541 emis de M.F. entru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” (M.O.nr. 1246/23.12.2022)
 
● Ordin nr. 4272 emis de M.I.P.A. privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă, aferentă Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, axa prioritară 4 – „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, prioritatea de investiţii 13i „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, obiectivul specific 4.1 – „Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID – 19”, acţiunea 4.1.1 „Investiţii în activităţi productive”, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.096/2022 (M.O.nr. 1251/23.12.2022)
 
● Ordin nr. 21981 emis de M.C.I.D. privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare – dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)” (M.O.nr. 1251/23.12.2022)
 
● Ordin nr. 21813/6.421/2.246/4.433 emis de M.C.I.D./M.M.S.S./M.F. privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator (M.O.nr. 1252/23.12.2022)
 
● Ordin nr. 180 emis de M.A. I. pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă (M.O. nr. 1253/27.12.2022)
 
● Lege nr. 376 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M.O. nr. 1255/27.12.2022)
 
● Ordin nr. 1985 emis de M.A.T. privind modificarea pct. 4.2 din procedura de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.704/2022 (M.O. nr. 1256/27.12.2022)
 
● Ordin nr. 2009 emis de M.A.T. privind modificarea pct. 3.2 şi 3.3 din procedura de implementare a Programului naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.705/2022 (M.O. nr. 1256/27.12.2022)
 
● Lege nr. 377 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/19962022 (M.O. nr. 1260/28.12.2022)
 
● Ordin nr. 3568 emis de M.C. pentru aprobarea Metodologiei de intervenţie pentru abordarea noninvazivă a eficienţei energetice în clădiri cu valoare istorică şi arhitecturală (M.O. nr. 1260/28.12.2022)
 
● Hotărâre nr. 1552 privind aprobarea decertificării definitive a unor cheltuieli aferente anului contabil 2020 – 2021 pentru proiectele finanţate prin Programul operaţional Capital uman (M.O. nr. 1263/28.12.2022)
 
● Ordin nr. 2.545/6316 emis de A.N.A.F și A.D.R. pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e – Transport (M.O. nr. 1264/28.12.2022)
 
 O.U.G. nr. 183 privind stabilirea unor măsuri pentru finanţarea unor proiecte de regenerare urbană (M.O. nr. 1268/29.12.2022)
 
● O.U.G. nr. 186 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie (M.O. nr. 1270/29.12.2022)
 
● Hotărâre nr. 1570 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023 – 2027 (M.O. nr. 1271/29.12.2022)
 
● O.U.G. nr. 192 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (M.O. nr. 1274/30.12.2022)
 
● Ordin nr. 4636 emis de M.F. privind activele utilizate în activitatea de producţie şi procesare şi activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 1275/30.12.2022)
 
● Lege nr. 382 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2022 pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (M.O. nr. 1276/30.12.2022)
 
● Ordin nr. 2578 emis de M.F. privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal (M.O. nr. 1278/30.12.2022)
 
● Lege nr. 383 privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier (M.O. nr. 1279/30.12.2022)
 
● Ordin nr. 4635 emis de M.F. pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2022/1.108 a Comisiei din 1 iulie 2022 privind scutirea de taxe la import şi scutirea de TVA la importuri, acordate pentru mărfuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziţie cu titlu gratuit persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina şi persoanelor aflate în dificultate în Ucraina (M.O. nr. 1281/30.12.2022).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 28.11.2022 – 13.12.2022


 • Ordin nr. 1988/1527 emis de M.M.S.S. și M.N.S.  privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 (M.O.nr. 1144/28.11.2022)
 • Lege nr. 326 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (M.O.nr. 1146/29.11.2022)
 • Ordin nr. 4092 pentru modificarea Specificaţiilor tehnice şi de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice – RO_CIUS – şi a regulilor operaţionale specifice aplicabile la nivel naţional, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.366/2021 (M.O.nr. 1148/29.11.2022)
 • Hotărâre nr. 1423 pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia (M.O.nr. 1158/29.11.2022)
 • Ordin nr. 3047 emis de M.D.L.P.A. pentru aprobarea Schemei de finanţare – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4, componenta 11 – Turism şi cultură, investiţia I.4 – Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice (M.O.nr. 1158/29.11.2022)
 • Lege nr. 331 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (M.O.nr. 1162/05.12.2022)
 • Ordin nr. 2031 emis de M.F. privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune”(M.O.nr. 1164/05.12.2022)
 • O.U.G. nr. 163 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O.nr. 1165/06.12.2022)
 • Ordin nr. 5309 emis de M.J. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 3.431/C/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare (M.O.nr. 1166/06.12.2022)
 • Ordin nr. 3040 emis de M.I.P.E. pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparenţă şi comunicare în perioada de programare 2021 – 2027” (M.O.nr. 1170/07.12.2022)
 • O.U.G. NR. 164 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (M.O.nr. 1173/07.12.2022)
 • Lege nr. 335 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M.O.nr. 1177/08.12.2022)
 • Lege nr. 336 pentru modificarea alin. (1) al art. 651 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (M.O.nr. 1177/08.12.2022)
 • Ordin nr. 2171 emis de M.M.S.S. pentru aprobarea modelului – cadru al contractului individual de muncă (M.O.nr. 1180/09.12.2022)
 • Ordin nr. 2034 emis de M.F. privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregiStrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal (M.O.nr. 1180/09.12.2022)
 • Hotărâre nr. 1447 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (M.O.nr. 1186/09.12.2022)
 • O.U.G. nr. 171 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O.nr. 1193/12.12.2022)
 • Decizie nr. 18 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I – VII (M.O.nr. 1196/13.12.2022)
 • O.U.G. nr. 169 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (M.O.nr. 1196/13.12.2022)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 16.11.2022 – 22.11.2022

● Lege nr. 304 privind organizarea judiciară (M.O.nr. 1104/16.11.2022)
 
● O.U.G. nr. 154 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor şi grăsimilor, a produselor lactate şi a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă (M.O.nr. 1106/16.11.2022)
 
● Decizia nr. 508 emisă de Curtea Constitușională în data de 2 noiembrie 2022, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (3) din Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 (M.O.nr. 1106/16.11.2022)
 
●  Lege nr. 301 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (M.O.nr. 1107/17.11.2022)
 
●  Lege nr. 302 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M.O.nr. 1107/17.11.2022)
 
 
●  Ordin nr. 5964 emis de M.F. și Autoritatea Vamală pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e – DA) utilizând aplicaţia EMCS – RO – Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize (M.O.nr. 1107/17.11.2022)
 
Lege nr. 309 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O.nr. 1109/17.11.2022)
 
Hotărâre nr. 1384 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 208/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru Programul România atractivă în vederea stabilirii obiectivelor incluse în cele 12 rute turistice/culturale din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României (M.O.nr. 1110/17.11.2022)
 
Legea nr. 307 laptelui şi a produselor lactate (M.O.nr. 1110/17.11.2022)
 
●  O.U.G. nr. 156  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europenepentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene (M.O.nr. 1110/17.11.2022)
 
● Ordin nr. 2017 emis de M.F. privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O.nr. 1112/18.11.2022)
 
Ordin nr. 1436 emis de M.E. privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară (M.O.nr. 1114/18.11.2022)
 
● O.U.G. nr. 160 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 (M.O.nr. 1115/18.11.2022)
 
● O.U.G. nr. 161 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 (M.O.nr. 1116/18.11.2022)
 
● Ordinul nr. 2.806/4.079 emis de M.A.P. privind aprobarea modelului cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule (M.O.nr. 1117/18.11.2022)
 
● O.U.G. nr. 162 pentru modificarea și completarea Legii nr. 245/2020 privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii (M.O.nr. 1117/18.11.2022)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 09.11.2022 – 15.11.2022

● Hotărâre nr. 1366 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (M.O.nr. 1083/09.11.2022)
 
Ordinul nr. 2853 emis de M.D.L.P.A. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (M.O.nr. 1085/10.11.2022)
 
Hotărâre nr. 1373 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă (M.O.nr. 1094/14.11.2022)
 
Ordinul nr. 1905 emis de M.M.S.S. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2.034/2016 privind aprobarea Procedurii de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale (M.O.nr. 1094/14.11.2022)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 01.11.2022 – 08.11.2022

● Ordin nr. 1923 emis de M.F. privind Procedura de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligaţii restante (M.O.nr. 1058/01.11.2022)
 
●  Ordin nr. 5697 emis de M.F. privind aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O.nr. 1062/02.11.2022)
 
● Ordin nr. 134 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele organizate de energie electrică la termen (M.O.nr. 1066/03.11.2022)
 
● Lege nr. 291 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice (M.O.nr. 1067/03.11.2022)
 
● O.U.G. nr. 148 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor (M.O.nr. 1068/03.11.2022)
 
● Hotărâre nr. 1347 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice (M.O.nr. 1070/04.11.2022)
 
● Ordin nr. 6172 emis de M.E. privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul preuniversitar dual şi în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2023-2024, a modelelor proiectelor cifrei de şcolarizare în învăţământul preuniversitar dual şi în învăţământul profesional de stat pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială, precum şi a modelelor „Situaţia solicitărilor operatorilor economici şi propunerea de cifră de şcolarizare la învăţământul profesional de stat, pentru anul şcolar 2023-2024“ şi „Solicitare de şcolarizare în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2023-2024“ (M.O.nr. 1071/04.11.2022)
 
● Ordin nr. 1759 emis de M.A.T. pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind susţinerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea activităţii de incoming (M.O. nr 1080/09.11.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 26.10.2022 – 01.11.2022

● Ordin nr. 326 emis de M.A.D.R. privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 136/2020 pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă măsurii 08 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (M.O.nr. 1040/26.10.2022)
 
● ORDIN nr. 3.894 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare,  precum şi a atribuţiilor Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar,  a Procedurii de solicitare şi transmitere a certificatului de atestare fiscală,  a modelului autorizaţiei şi scrisorii de atribuire a codului statistic,  precum şi a modelului unor declaraţii (M.O.nr. 1043/27.10.2022)
 
● O.U.G. nr. 146 pentru modificarea şi completarea art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă (M.O.nr. 1048/28.10.2022)
 
● O.U.G. nr. 147 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului (M.O.nr. 1048/28.10.2022)
 
● O.U.G. nr. 143 pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (M.O.nr. 1049/28.10.2022)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 18.10.2022 – 25.10.2022

● Hotărâre nr. 1239 privind stabilirea valorii schemei de finanţare pentru anul 2022, condiţiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţilor de verificare şi control în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane (M.O.nr. 1010/18.10.2022)
 
Hotărâre nr. 1240 privind stabilirea valorii schemei de finanţare pentru anul 2022, a condiţiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţilor de verificare şi control în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană (M.O.nr. 1011/18.10.2022)
 
Ordin nr. 1371 emis de M.E. privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale” (M.O.nr. 1008/18.10.2022)
 
Ordinul nr. 1705 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului (M.O.nr. 1012/18.10.2022)
 
Ordinul nr. 1704 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (M.O.nr. 1012/18.10.2022)
 
Lege nr. 283 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative (M.O. nr 1013/19.10.2022)
 
Ordin nr. 2595 emis de M.M.A.P. pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normal (M.O. nr 1014/19.10.2022)
 
Ordin nr. 5443 emis de M.E. pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016 (M.O. nr 1018/19.10.2022)
 
Ordin nr. 5442 emis de M.E. pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017(M.O. nr 1018/19.10.2022)
 
Ordin nr. 128 emis de A.N.R.D.E. pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea în tarifele reglementate de distribuţie şi transport a/al gazelor naturale a costurilor suplimentare cu achiziţia de gaze naturale pentru acoperirea consumului tehnologic, realizate în perioada 1 ianuarie 2022-31 august 2023 (M.O. nr 1020/20.10.2022)
 
Ordin nr. 130 emis de A.N.R.D.E. pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia (M. O. nr. 1022 /20.10.2022)
 
Ordin nr. 3900 emis de M.F. privind aprobarea precizărilor contabile în aplicarea prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (M. O. nr. 1023 /20.10.2022)
 
O.U.G. nr. 140 privind licenţa industrială unică (M.O. nr. 1023/20.10.2022)
 
Ordin nr. 5734 emis de M.E. pentru aprobarea Metodologiei de acces şi de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 5, conform Cadrului naţional al calificărilor (M.O. nr. 1027/21.10.2022)
 
Ordin nr. 3904 emis de M.F. privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN a procedurilor privind monitorizarea şi stoparea/recuperarea ajutorului de stat (M.O. nr. 1033/24.10.2022)
 
Ordin nr. 323 emis de M.A.D.R. privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană (M.O. nr. 1036/25.10.2022)
 
Ordin nr. 324 emis de M.A.D.R. privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană (M.O. nr. 1036/25.10.2022)
 
Ordin nr. 325 emis de M.A.D.R. privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane (M.O. nr. 1036/25.10.2022)
 
O.U.G. nr. 141 pentru completarea articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (M.O. nr. 1037/25.10.2022)
 
Ordin nr. 132 emis de A.N.R.E. privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de system (M.O. nr 1038 26.10.2022)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane