Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 02.08.2023 – 08.08.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 02.08.2023 – 08.08.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 02.08.2023 – 08.08.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

02.08.2023 – 08.08.2023
 

● Instrucțiune nr. 3 emisă de A.S.F. pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, precum şi de către Fondul de Compensare a Investitorilor (M.O. nr. 718/04.08.2023)
 
● Ordin nr. 1176 emis de A.N.A.F. privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”(M.O. nr. 720/04.08.2023)
 
● Hotărâre nr. 653 pentru modificarea şi completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M.O. nr. 722/04.08.2023)
● Ordin nr. 2611/365 emis de M.S și C.N.A.S.  pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora (M.O. nr. 726/07.08.2023)
 
● Ordin nr. 3195 emis de pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008 (M.O. nr. 726/07.08.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane