Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 04.04.2023 – 11.04.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 04.04.2023 – 11.04.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 04.04.2023 – 11.04.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

04.04.2023 – 11.04.2023

 Ordin nr. 616 emis de M.M.S.S. privind modificarea procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.314/2022 (M.O. nr. 281/04.04.2023)
 
 Ordin nr. 626 emis de M.A.T. pentru modificarea şi completarea Procedurii de avizare a organizaţiilor de management al destinaţiei, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.293/2022 (M.O. nr. 283/05.04.2023)
 
 Ordin nr. 890 emis de M.M.A.P. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.366/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiţia I1.B. „Construirea de insule ecologice digitalizate”, investiţia I1. „Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune”, componenta 3. Managementul deşeurilor (M.O. nr. 286/06.04.2023)
 
 O.U.G. nr. 20 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale (M.O. nr. 290/06.04.2023)
 
 Hotarare nr. 302 pentru modificarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017 (M.O. nr. 290/06.04.2023)
 
 Ordin nr. 420 emis de A.N.A.F. pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecţie fiscală”, a procedurii de notificare şi a periodicităţii de emitere, precum şi pentru modificarea anexei nr. 1.a la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.711/2015 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală (M.O. nr. 291/06.04.2023)
 
 Lege nr. 84 pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 (M.O. nr. 294/07.04.2023)
 
 O.U.G. nr. 21 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist (M.O.nr. 297/07.04.2023)
 
 Lege nr. 85 pentru instituirea zilei de 3 martie ca „Ziua solidarității româno-polone” (M.O.nr. 307/11.04.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane