Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 05.03.2024– 12.03.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 05.03.2024– 12.03.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 05.03.2024– 12.03.2024 1934 1446


Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 05.03.2024– 12.03.2024

● Ordin nr. 475 emis de M.M.A.P. pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate (M.O. nr. 180/05.03.2024)
 
● Ordin nr. 605 emis de M.I.P.E. privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru activităţi de cercetare – dezvoltare şi inovare finanţate prin prioritatea 1 „Susţinerea şi promovarea unui sistem de CDI atractiv şi competitiv în RO” a Programului creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare (POCIDIF) (M.O. nr. 181/06.03.2024)
 
● Hotărâre nr. 178 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură prin Programul pentru Acvacultură şi Pescuit 2021 – 2027 (M.O. nr. 183/06.03.2024)
 
● Hotărâre nr. 163 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 358/2019 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului — context, viziune și obiective — 2019—2029 (M.O. nr. 184/06.03.2024)
 
● Anexele nr. 1—3 la Hotărârea Guvernului nr. 163/2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 358/2019 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului — context, viziune și obiective — 2019—2029 (M.O. nr. 184bis/06.03.2024)
 
● Ordin nr. 833 emis de M.D.L.P.A. privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții (M.O. nr. 192/08.03.2024)
 
● Ordin  nr. 686 emis de M.I.P.E. privind modificarea și completarea Schemei de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021— 2027, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3.996/2023 (M.O. nr. 193/08.03.2024)
 
● O.U.G. nr. 17  privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism (M.O. nr. 194/08.03.2024)
 
● Instrucțiune nr. 4.480 a ministrului sănătății privind încetarea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă (M.O. nr. 194/08.03.2024)
 
● Lege nr. 39 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții (M.O. nr. 198/11.03.2024)
 
● Ordin nr. 598 emis de M.M.A.P. pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020 (M.O. nr. 199/11.03.2024)
 
● Ordin nr. 679 emis de președintele Autorității Vamale Române pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Vamale Române nr. 195/2023 pentru aprobarea modelului documentului administrativ simplificat electronic, a instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic și a documentului administrativ simplificat electronic utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile (M.O. nr. 199/11.03.2024)
 
● O.U.G. nr. 18 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS (M.O. nr. 201/11.03.2024)
 
● Ordin nr. 355 emis de A.N.A.F. pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 107 „Declarație informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/ mecenatului” (M.O. nr. 205/12.03.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane