Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 07.06.2023 – 14.06.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 07.06.2023 – 14.06.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 07.06.2023 – 14.06.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

07.06.2023 – 14.06.2023
 

●  Lege nr. 161 pentru modificarea art. 11 lit. a) din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic (M.O. nr. 495/07.06.2023)
 
●  Lege nr. 162 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români (M.O. nr. 496/07.06.2023)
 
●  Ordin nr. 20608 emis de M.C.I.D. privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, suspendarea şi retragerea titlului de parc de specializare inteligentă şi pentru emiterea avizului provizoriu de funcţionare a parcului de specializare inteligentă (M.O. nr. 496/07.06.2023)
 
●  Ordin nr. 2228 emis de M.I.P.E. pentru aprobarea modelului deciziei de finanţare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027 (M.O. nr. 497/07.06.2023)
 
●  Lege nr. 166 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (M.O. nr. 498/07.06.2023)
 
●  Ordin nr. 1200 emis de M.T.I. privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Internaţional „Braşov – Ghimbav” (M.O. nr. 504/08.06.2023)
 
●  Ordin nr. 1714 emis de M.F. privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie – Revizia 9 şi a Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie – Revizia 8 (M.O. nr. 507/08.06.2023)
 
●  Ordin nr. 2352 emis de M.I.P.E. privind modificarea art. 16 alin. (2) şi (3) din schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.057/2020 (M.O. nr. 507/08.06.2023)
 
●  Ordin nr. 2353 emis de M.I.P.E. privind modificarea art. 13 alin. (2) din schema de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020, axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii”, obiectivul specific 5.2, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7.136/2017 (M.O. nr. 507/09.06.2023)
 
●  Ordin nr. 959 emis de M.D.L.P.A. privind modificarea și completarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.741/2011(M.O. nr. 512/12.06.2023)
 
●  Lege nr. 168 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (M.O. nr. 521/13.06.2023)
 
●  Ordin nr. 2.370 emis de M.I.P.E. pentru aprobarea matricei de corelare prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021—2027 (M.O. nr. 525/14.06.2023)
 
●  Ordin nr. 892/291 emis de M.M.S. și I.N.S. privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România — nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011(M.O. nr. 526/14.06.2023)
 
●  Ordin nr. 594emis de Consiliul Concurenței pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale (M.O. nr. 527/14.06.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane