Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 2560 1090

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 01.03.2022 – 08.03.2022

● Ordin nr. 12 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi individualizarea sancţiunilor contravenţionale raportate la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control (M.O. nr. 202/01.03.2022),
 
●  Ordin nr. 509 emis de M.F. pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene și a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public (M.O. nr. 203/01.03.2022),
 
●  Ordin nr. 45 emis de M.A.D.R. pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activităţii operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică (M.O. nr. 206/02.03.2022),
 
●  Ordin nr. 64 privind modificarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II – Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2021 (M.O. nr. 206/02.03.2022),
 
●  Ordin nr. 3161 privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică – curriculum în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a X – a, învăţământ profesional, pentru calificările profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor: lutier, electrician auto, operator montator subansamble (M.O. nr. 206/02.03.2022),
 
●  Hotărâre nr. 297 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice (M.O. nr. 211/03.03.2022),
 
●  Ordin nr. 16 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Regulilor de alocare a capacităţilor de interconexiune (M.O. nr. 211/03.03.2022),
 
●  Ordin nr. 15 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor (M.O. nr. 215/04.03.2022),
 
●  Lege nr. 37 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente (M.O. nr. 216/04.03.2022),
 
●  Lege nr. 39 pentru modificarea art. 116 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (M.O. nr. 216/04.03.2022),
 
●  O.U.G. nr. 19 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale (M.O. nr. 216/04.03.2022),
 
●  Hotărâre nr. 304 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2022, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice (M.O. nr. 217/04.03.2022),
 
●  Hotărâre nr. 311 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022 – 2027 pentru investiţii iniţiale (M.O. nr. 218/04.03.2022),
 
●  Ordin nr. 18 emis de A.N.R.E.pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor clienţi casnici (M.O. nr. 220/07.03.2022),
 
●  Ordin nr. 19 emis de A.N.R.E   entru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor  (M.O. nr. 222/07.03.2022),
 
●  Hotărâre nr. 259 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 (M.O. nr. 223/07.03.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane