Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 11.05.2022 – 17.05.2022

● O.U.G. nr. 64 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (M.O. nr. 472/11.05.2022)
 
●  O.U.G. nr. 66 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale (M.O. nr. 476/12.05.2022)
 
●  Lege nr. 134 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M.O. nr. 476/12.05.2022)
 
●  Ordin nr. 776 emis de M.F. privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea altor acte normative (M.O. nr. 477/13.05.2022)
 
●  Ordin nr. 1.107/20.496 emis de M.F. și  M.C.I.D. privind aprobarea procedurii de implementare şi a schemei de ajutor de stat asociate Programului INNOVATION (M.O. nr. 477/13.05.2022)
 
●  Ordin nr. 4160 emis de M.F. pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 3.767/2022 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice (M.O. nr. 477/13.05.2022)
 
●  Ordin nr. 856 emis de M.F. privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. nr. 482/13.05.2022)
 
●  Ordin nr. 1021 emis de M.F.  privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal (M.O. nr. 482/13.05.2022)
 
●  Ordin nr. 1113 pentru completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 (M.O. nr. 483/16.05.2022)
 
●  Ordin nr. 699 emis de M.D.L.P.A. pentru modificarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, precum şi pentru aprobarea cuantumului indemnizaţiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 3.363/2020 (M.O. nr. 487/17.05.2022)
 
●  Ordin nr. 1327/247 emis de M.S. și C.N.A.S. pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu (M.O. nr. 488/17.05.2022)
 
●  Legea nr. 135 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 489/17.05.2022)
 
●  Lege nr. 139 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea (M.O. nr. 490/17.05.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane