Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 13.12.2022 – 31.12.2022

● Ordin nr. 3097 emis de M.I.P.E. pentru modificarea Schemei de ajutoare de stat şi de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021 – 2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020 (M.O.nr. 1197/13.12.2022)
 
Lege nr. 357 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (M.O.nr. 1198/13.12.2022)
 
● Declarația nr. 4 emisă de  PARLAMENTULUI ROMÂNIEI privind consolidarea egalităţii de şanse în România (M.O.nr. 1198/13.12.2022)
 
● Hotărâre nr. 1452 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare – dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I” (M.O.nr. 1201/14.12.2022)
 
● Ordin nr. 3145 emis de M.I.P.E. pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijin prin granturi pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă”, în cadrul axei prioritare 4 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, prioritatea de investiţii „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, obiectiv specific „Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID – 19”, acţiunea 4.1.1 „Investiţii în activităţi productive din Programul operaţional Competitivitate 2014 – 2020”, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 1.981/2022 (M.O.nr. 1205/15.12.2022)
 
● Ordin nr. 2518 emis de M.F. pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii (M.O.nr. 1207/15.12.2022)
 
● Ordin nr. 6250/2156, emis de M.E. și M.M.S.S. pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale (M.O.nr. 1208/16.12.2022)
 
● Lege nr. 360 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal – bugetar pe anul 2023 (M.O.nr. 1212/16.12.2022)
 
● Lege nr. 368 a bugetului de stat pe anul 2023 (M.O.nr. 1214/19.12.2022)
 
● Ordin nr. 2097/6389 emis de M.M.S.S. și M.E. pentru completarea Listei specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului educaţiei naţionale nr. 1.151/4.115/2018 (M.O.nr. 1226/20.12.2022)
 
● O.U.G. nr. 180 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia – IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST (M.O.nr. 1226/20.12.2022)
 
● O.U.G. nr. 181 pentru modificarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a altor acte normative (M.O.nr. 1226/20.12.2022)
 
● Legea nr. 370 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar – fiscale (M.O.nr. 1228/20.12.2022)
 
● Legea nr. 364 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011(M.O.nr. 1231/21.12.2022)
 
● Hotarâre nr. 1539 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 (M.O.nr. 1233/21.12.2022)
 
● Ordin nr. 140 emis de A.N.R.E. privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2023 (M.O.nr. 1236/21.12.2022)
 
● Ordin nr. 2403 emis de M.T.I. pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere – RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005 (M.O.nr. 1237/21.12.2022)
 
● Ordin nr. 4234 emis de privind modelul şi conţinutul „Declaraţiei privind nomenclatorul de produse” şi modalitatea de declarare a sortimentelor de ţigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declaraţiei privind preturile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete şi modalitatea de delistare a sortimentelor de ţigarete, precum şi modelul şi conţinutul „Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete” şi modalitatea de depunere a „Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete”, precum şi modelul şi conţinutul „Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat” şi modalitatea de depunere a „Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat” (M.O.nr. 1237/22.12.2022)
 
● Lege nr. 365 privind dialogul social (M.O.nr. 1238/22.12.2022)
 
● Lege nr. 373 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O.nr. 1241/22.12.2022)
 
● Ordin nr. 2172/3829 emis de M.M.S.S. și M.S. privind acordarea concediului de îngrijitor (M.O.nr. 1241/22.12.2022)
 
● Ordin nr. 6374 emis de M.E. privind aprobarea Metodologiei pentru atestarea formării profesionale dobândite la furnizori de formare profesională autorizaţi/acreditaţi din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană  (M.O.nr. 1241/22.12.2022)
 
● Ordin nr. 1982 emis M.A.T. de privind modificarea procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.314/2022 (M.O.nr. 1242/22.12.2022)
 
● Ordin nr. 1983 emis M.A.T. privind modificarea procedurii de implementare a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start – up Nation – ROMANIA”, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.111/2022 (M.O.nr. 1242/22.12.2022)
 
● Ordin nr. 145 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2023 şi a bugetului proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (M.O.nr. 1244/22.12.2022)
 
● Ordin nr. 2541 emis de M.F. entru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” (M.O.nr. 1246/23.12.2022)
 
● Ordin nr. 4272 emis de M.I.P.A. privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă, aferentă Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, axa prioritară 4 – „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, prioritatea de investiţii 13i „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, obiectivul specific 4.1 – „Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID – 19”, acţiunea 4.1.1 „Investiţii în activităţi productive”, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.096/2022 (M.O.nr. 1251/23.12.2022)
 
● Ordin nr. 21981 emis de M.C.I.D. privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare – dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)” (M.O.nr. 1251/23.12.2022)
 
● Ordin nr. 21813/6.421/2.246/4.433 emis de M.C.I.D./M.M.S.S./M.F. privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator (M.O.nr. 1252/23.12.2022)
 
● Ordin nr. 180 emis de M.A. I. pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă (M.O. nr. 1253/27.12.2022)
 
● Lege nr. 376 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M.O. nr. 1255/27.12.2022)
 
● Ordin nr. 1985 emis de M.A.T. privind modificarea pct. 4.2 din procedura de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.704/2022 (M.O. nr. 1256/27.12.2022)
 
● Ordin nr. 2009 emis de M.A.T. privind modificarea pct. 3.2 şi 3.3 din procedura de implementare a Programului naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.705/2022 (M.O. nr. 1256/27.12.2022)
 
● Lege nr. 377 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/19962022 (M.O. nr. 1260/28.12.2022)
 
● Ordin nr. 3568 emis de M.C. pentru aprobarea Metodologiei de intervenţie pentru abordarea noninvazivă a eficienţei energetice în clădiri cu valoare istorică şi arhitecturală (M.O. nr. 1260/28.12.2022)
 
● Hotărâre nr. 1552 privind aprobarea decertificării definitive a unor cheltuieli aferente anului contabil 2020 – 2021 pentru proiectele finanţate prin Programul operaţional Capital uman (M.O. nr. 1263/28.12.2022)
 
● Ordin nr. 2.545/6316 emis de A.N.A.F și A.D.R. pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e – Transport (M.O. nr. 1264/28.12.2022)
 
 O.U.G. nr. 183 privind stabilirea unor măsuri pentru finanţarea unor proiecte de regenerare urbană (M.O. nr. 1268/29.12.2022)
 
● O.U.G. nr. 186 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie (M.O. nr. 1270/29.12.2022)
 
● Hotărâre nr. 1570 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023 – 2027 (M.O. nr. 1271/29.12.2022)
 
● O.U.G. nr. 192 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (M.O. nr. 1274/30.12.2022)
 
● Ordin nr. 4636 emis de M.F. privind activele utilizate în activitatea de producţie şi procesare şi activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 1275/30.12.2022)
 
● Lege nr. 382 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2022 pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (M.O. nr. 1276/30.12.2022)
 
● Ordin nr. 2578 emis de M.F. privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal (M.O. nr. 1278/30.12.2022)
 
● Lege nr. 383 privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier (M.O. nr. 1279/30.12.2022)
 
● Ordin nr. 4635 emis de M.F. pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2022/1.108 a Comisiei din 1 iulie 2022 privind scutirea de taxe la import şi scutirea de TVA la importuri, acordate pentru mărfuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziţie cu titlu gratuit persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina şi persoanelor aflate în dificultate în Ucraina (M.O. nr. 1281/30.12.2022).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane