Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 16.10.2023– 24.10.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 16.10.2023– 24.10.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 16.10.2023– 24.10.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 16.10.2023– 24.10.2023

● Ordin nr. 130 emis de A.N.S.V.S.A. pentru aprobarea Normelor specifice de aplicare a Legii nr. 122/2023 privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România (M.O. nr. 936/17.10.2023)
 
● Ordin nr. 3473 emis de M.S. pentru stabilirea condiţiilor şi metodologiei privind avizarea înfiinţării spitalelor private, avizarea structurii organizatorice şi avizarea modificării acesteia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aprobării/avizării structurii organizatorice a spitalelor publice şi a modificării acesteia (M.O. nr. 936/17.10.2023)
 
● Hotărâre nr. 965 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice (M.O. nr. 937/17.10.2023)
 
● Hotărâre nr. 970 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă (M.O. nr. 939/17.10.2023)
 
● Lege nr. 280 privind accesul cu prioritate pentru femei gravide, precum şi pentru persoane însoţite de copii cu vârsta de până la 5 ani (M.O. nr. 944/19.10.2023)
 
● Ordin nr. 2641 emis de M.M.A.P.  privind modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare din a (M.O. nr. 949/20.10.2023)
 
● Ordin nr. 2641 emis M.D.L.P.A. de pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind managementul şi monitorizarea informaţiilor generate în sistem BIM, indicativ RTC 8 – 2022”(M.O. nr. 950/20.10.2023)
 
● Ordin nr. 3.996 emis de M.I.P.E. privind aprobarea Schemei de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021—2027 (M.O. nr. 951/20.10.2023)
 
● Anexa la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3.996/2023 privind aprobarea Schemei de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021—2027(M.O. nr. 951bis/20.10.2023)
 
● O.U.G. nr. 87 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, și pentru modificarea unor acte normative în domeniul educației (M.O. nr. 952/20.10.2023)
 
● Hotărâre nr. 988 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în vederea asigurării necesarului de finanțare de la bugetul de stat a cererilor de plată/rambursare către beneficiarii Programului operațional Capital uman, ai Programului operațional Competitivitate, ai Programului operațional regional și ai Programului operațional Infrastructură mare (M.O. nr. 952/20.10.2023)
 
● Hotărâre nr. 1000 privind aprobarea decertificării definitive a unor cheltuieli aferente anului contabil 2021 – 2022 pentru proiectele finanţate prin Programul operaţional Capital uman (M.O. nr. 952/20.10.2023)
 
● Ordin nr. 3544 emis de M.S. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.494/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public (M.O. nr. 959/24.10.2023)
 
● Ordin nr. 449 emis de M.A.D.R. privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 70/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare (M.O. nr. 959/24.10.2023)
 
● Ordin nr. 132/418 emis de A.N.S.V.S.A. și al M.A.D.R. privind aprobarea condițiilor și cerințelor de biosecuritate pentru exploatațiile de creștere a porcinelor din România (M.O. nr. 962/24.10.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane