Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul  28.06.2022 – 13.07.2022

● Ordin nr. 1736 emis de M.M.A.P. privind aprobarea Procedurii de înregistrare, raportare şi declarare a operatorilor economici care introduc deşeuri în ţară pentru a fi valorificate (M.O. nr. 637/28.06.2022)
 
O.U.G. nr. 88 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale (M.O. nr. 637/28.06.2022)
 
Hotărâre nr. 830 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 (M.O. nr. 639/28.06.2022)
 
Hotărâre nr. 829 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 – 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă (M.O. nr. 643/29.06.2022)
 
Ordin nr. 176 emis de M.A.D.  pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2022 – 31 martie 2022 determinate la plată şi nedecontate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare (M.O. nr. 645/29.06.2022)
 
OUG nr. 96 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021 – 2027 (M.O. nr. 647/29.06.2022)
 
OUG nr. 97 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (M.O. nr. 648/30.06.2022).
 
OUG nr. 101 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a altor creanţe bugetare (M.O. nr. 653/30.06.2022)
 
OUG nr. 99 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia – IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST (M.O. nr. 655/30.06.2022)
 
Ordin nr. 1528 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor (M.O. nr. 661/01.07.2022)
 
Lege nr. 195 pentru completarea art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991(M.O. nr. 668/04.07.2022)
 
Hotărâre nr. 856 privind aprobarea Programului pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pentru proiectele care se finanţează din cadrul Componentei C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare, Investiţia 4. Proiecte transfrontaliere şi multinaţionale – Procesoare cu consum redus de energie şi cipuri semiconductoare, finanţate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă (M.O. nr. 676/06.07.2022)
 
Hotărâre nr. 868 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării programelor naţionale Afaceri interne pentru perioada 2021 – 2027(M.O. nr. 687/11.07.2022)
 
Ordin nr. 1315 emis de M.D.L.P.A. pentru aprobarea reglementării tehnice „Instrucţiuni tehnice pentru configurarea, folosirea şi montarea vitrajelor şi a altor produse din sticlă în construcţii, Indicativ C 47 – 2022”(M.O. nr. 689/11.07.2022)
 
Lege nr. 204 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014 – 2020 (M.O. nr. 692/11.07.2022)
 
Lege nr. 208 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (M.O. nr. 692/11.07.2022)
 
Lege nr. 211 pentru modificarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, precum şi pentru completarea Legii nr. 219/2015 privind economia social (M.O. nr. 698/13.07.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane