Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 2560 1090

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I   în intervalul 18.01.2021 – 25.01.2022

● Ordin 17 emis de M.A.D.R. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan (M.O. nr. 58/19.01.2022),
 
Lege nr. 20 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M.O. nr. 60/19.01.2022),
 
O.U.G. nr. 2 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 61/20.01.2022),
 
Ordin nr. 35 emis de M.F. privind aprobarea cuantumului taxei administrative prevăzute la art. 19 alin. (82) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 62/20.01.2022),
 
Ordin nr. 113/32 emis de M.S./C.N.A.S. pentru modificarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022 (M.O. nr. 64/20.01.2022),
 
Hotărâre nr. 96 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2022 (M.O. nr. 65/21.01.2022),

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane