POC 4.1.1. bis – Investiții în retehnologizarea IMM-urilor – a fost publicată varianta consolidată a Ghidului solicitantului

POC 4.1.1. bis – Investiții în retehnologizarea IMM-urilor – a fost publicată varianta consolidată a Ghidului solicitantului

POC 4.1.1. bis – Investiții în retehnologizarea IMM-urilor – a fost publicată varianta consolidată a Ghidului solicitantului 1418 1133
Camera de Comerț și Industrie Brașov anunţă că, în data de 1 septembrie 2022 a fost publicat de către MIPE ghidul consolidat pentru programul de finantare POC 411 (BIS), tip proiect: Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență, consolidat în urma observațiilor primite în perioada de consultare publică. 

Prezentul tip de proiect se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici, întreprinderilor mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, care pot beneficia de ajutor de stat, prin intermediul grantului pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor.

Alocarea indicativă a apelului de proiecte, conform Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Acțiunea 4.1.1. – Investiții in activități productive este de 179.070.298 euro (echivalentul a  883.568.664,39 lei la cursul inforeuro valabil în luna august 2022, respectiv 1 euro =  4,9342 RON), din care 150.000.000 euro FEDR-REACT EU, iar 29.070.298 euro cofinanțare de la bugetul de stat, detaliată după cum urmează:

 • 89.535.149 euro pentru domeniile de investiții: industria alimentară panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 – acţiunea 4.1.1 Investiţii în activităţi productive, precum şi fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare;
 • 89.535.149 euro pentru domeniile de investiții: construcţii, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 – acţiunea 4.1.1 Investiţii în activităţi productive, precum şi fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare.

Valoarea granturilor pentru investiții necesare retehnologizării care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, se determină în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2021, fiind cuprinsă între 50.000 Euro și 500.000 Euro.

 Tipuri de activități eligibile:

 1. modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/ eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producţie pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 2. dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică, necesare activităţii de producţie, precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare capacităţilor de producţie existente.

 Beneficiarii pot fi:

IMM-urile care își desfășoară activitatea în domeniile de activitate eligibile prevăzute în Anexa nr. 11, respectiv:
1. industria alimentară panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare;
2. construcţii, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii.

 Solicitanții de granturi pentru investiții necesare retehnologizării, sub formă de ajutor de stat, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2021;
 • sunt înfiinţaţi până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • grantul pentru investiţii în retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 euro şi o valoare maximă de 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri netă pe anul 2021;
 • dispun de cofinanţare proprie a proiectului, din orice surse legal constituite care nu reprezintă o formă de ajutor public, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 4;
 • nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014, cu modificările si completările ulterioare;
 • nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publiceinit, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleaşi activităţi, sub formă de costuri eligibile, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi;
 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de stat;
 • minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care permit o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu iar celelalte componente de investiții nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu;
 • minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiţii în active corporale şi necorporale de tipul: site web, software de automatizare a activităţii IMM-ului, sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii IMM-ului;
 • nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
 • nu a beneficiat de ajutor ilegal şi nu a utilizat, în mod abuziv, un ajutor acordat legal, care până la data depunerii proiectului nu a fost recuperat integral incluzând dobânzile aferente.

Conform calendarului publicat de MIPE, apelul ar urma să fie deschis la data de 29.09.2022, iar solicitanții vor putea depune proiecte de finanțare pentru o perioadă de 7 zile calendaristice.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Contact: Attila Szekely, Director Departament Consultanță

attila.szekely@ccibv.ro
0268 547 084