Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 07.02.2023 – 14.02.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 07.02.2023 – 14.02.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 07.02.2023 – 14.02.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul
07.02.2023 – 14.02.2023

● Ordin nr. 20144 emis de M.F.E.T.E.S.  pentru modificarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 – Reforme sociale, investiţia I1 – Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie, aprobat prin Ordinul ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse nr. 20.898/2022 (M.O.nr. 111/08.02.2023)
 
● Ordin nr. 328 emis de M.M.A.P. pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind controlul transferurilor de deşeuri, aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.647/2022 (M.O.nr. 112/08.02.2023)
 
● Ordin nr. 172 emis de A.N.A.F. privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O.nr. 113/09.02.2023)
 
● Ordin nr. 938/184/388/47 emis de pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al ministrului antreprenoriatului şi turismului şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.167/2.474/1.535/280/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS pentru componentele: IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD şi GARANT CONSTRUCT(M.O.nr. 113/09.02.2023)
 
● O.U.G. nr. 2 pentru modificarea lit. c) a alin. (6) al art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (M.O.nr. 115/09.02.2023)
 
● Ordin nr. 220 emis de M.I.P.E. privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă, aferentă Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, axa prioritară 4 – „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, prioritatea de investiţii 13i „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, obiectivul specific 4.1 – „Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID – 19”, acţiunea 4.1.1 „Investiţii în activităţi productive”, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.096/2022 (M.O.nr. 116/09.02.2023)
 
● Ordin nr. 165/7/1272/456 emis de A.NA.F/C.N.P.P./C.N.A.S./A.N.O.F.P. pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”(M.O.nr. 119/10.02.2023)
 
● Ordin nr. 188 emis A.N.A.F. privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O.nr. 120/13.02.2023)
 
● Ordin nr. 398 Ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului privind modificarea punctului 2 subpunctul 2.2 din Procedura de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation — ROMANIA”, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 1.111/2022 (M.O.nr. 126 bis/14.02.2023)
 
● Ordin nr. 399 — Ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului privind modificarea punctului 2 subpunctul 2.2 din Procedura de implementare a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 1.314/2022 (126 bis/14.02.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane