Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul  13.04.2022 – 20.04.2022.

● Lege nr. 86 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (M.O. nr. 366/13.04.2022)
 
Ordin nr. 955 emis de M.F. privind aprobarea Procedurii de implementare şi a schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD (M.O. nr. 366/13.04.2022)
 
Ordin nr. 378/362 emis de S.G.G. și M.T.I. pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în România a furnizorilor Serviciului european de taxare rutieră electronică (M.O. nr. 367/13.04.2022)
 
Lege nr. 88 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID – 19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene (M.O. nr. 370/14.04.2022)
 
Lege nr. 96 pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (M.O. nr. 372/14.04.2022)
 
Ordin nr. 68 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a-l constitui în perioada aprilie 2022 – octombrie 2022 (M.O. nr. 372/14.04.2022)
 
Ordin nr. 379 emis de M.T.I. pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011(M.O. nr. 374/15.04.2022)
 
O.U.G. nr. 43 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare (M.O. nr. 374/15.04.2022)
 
O.U.G. nr. 47 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor – cadru (M.O. nr. 377/15.04.2022)
 
Ordin nr. 1165/218 emis de M.S. și C.N.A.S. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (M.O. nr. 378/15.04.2022)
 
Ordin nr. 1166/217 emis de M.S. și C.N.A.S pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 (M.O. nr. 378/15.04.2022)
 
Ordin nr. 42 emis de A.N.S.V.S.A. pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2014 (M.O. nr. 380/18.04.2022)
 
Hotărâre nr. 511 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020 – 2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar (M.O. nr. 381/18.04.2022)
 
Ordin nr. 569 emis de M/D.L.P.A. pentru modificarea Ordinului viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014 – 2020 (M.O. nr. 381/18.04.2022)
 
Hotărâre nr. 512 pentru modificarea şi completarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020 (M.O. nr. 386/20.04.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane