Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 14.02.2023 – 22.02.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 14.02.2023 – 22.02.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 14.02.2023 – 22.02.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 14.02.2023 – 22.02.2023

● Ordin nr. 20144 emis de M.F.E.T.E.S.  pentru modificarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 – Reforme sociale, investiţia I1 – Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie, aprobat prin Ordinul ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse nr. 20.898/2022 (M.O.nr. 111/08.02.2023)
 
● Ordin nr. 170 emis de A.N.A.F. privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic (M.O. nr. 128/15.02.2023)
 
● Ordin nr. 185 emis de M.M.A.P. pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia (M.O. nr. 128/15.02.2023)
 
● Ordin nr. 2955/946/3066 emis de M.D.L.P.A./M.F./M.I.P.E. pentru completarea art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014 – 2020, aprobate prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016 (M.O. nr. 128/15.02.2023)
 
● Ordin nr. 32 emis de A.N.P.C. privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 449/2022 privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la soluţionarea alternativă a litigiilor (M.O. nr. 133/16.02.2023)
 
● Ordin nr. 42/8 emis de M.M.M.S. și I.N.S. privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 (M.O. nr. 133/16.02.2023)
 
● Hotărâre nr. 130 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 (M.O. nr. 136/17.02.2023)
 
● Ordin nr. 205 emis de M.D.L.P.A. pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri, indicativ NP 061/2002”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 939/2002 (M.O. nr. 137/17.02.2023)
 
● O.U.G. nr. 4 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate (M.O. nr. 138/17.02.2023)
 
● Ordin nr. 297/663/1038/3.496.413/919/137 emis de M.I.P.E./M.M.S.S./M.F./D.G.P.E.E./A.N.A.F./S.T.S. pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului finanţelor, al directorului general al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023 privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile (M.O. nr. 143/20.02.2023)
 
 Ordin nr. 278 al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe la nivelul întreprinderilor în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014—2020, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 2.614/2022 (M.O. nr. 151/22.02.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane