Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 17.08.2022 – 23.08.2022

Ordin nr. 2122 emis de M.M.A.P. pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru refacerea potenţialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale” (M.O.nr. 810/17.08.2022).
 
Ordin nr. 1831 emis de M.F. pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete (M.O.nr. 811/17.08.2022).
 
Ordin nr. 132 emis de A.N.S.V.S.A. pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 (M.O.nr. 812/18.08.2022).
 
Hotărâre nr. 1033 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti – Ilfov a cheltuielilor cu hrana şi cazarea cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice (M.O.nr. 816/18.08.2022).
 
Hotărâre nr. 1032 privind acordarea unor ajutoare excepţionale producătorilor agricoli din sectorul vegetal (M.O.nr. 817/18.08.2022).
 
Ordin nr. 1522 emis de A.N.A.F. pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice (M.O.nr. 818/19.08.2022).
 
Ordin nr. 2014 emis de M.I.P.E. pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007 – 2013 şi pentru Programul operaţional Infrastructură mare 2014 – 2020 (M.O.nr. 819/19.08.2022).
 
Hotărâre nr. 1034 entru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 73A km 0+000 – km 19+910; km 20+975 – 69+340”, judeţul Braşov (M.O.nr. 823/19.08.2022).
 
Ordin nr. 1542 emis de A.N.A.F. privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O.nr. 829/23.08.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane