Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 15.06.2022 – 21.06.2022

● Ordin nr. 1337 emis de M.M.A.P. pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică (M.O. nr. 579/15.06.2022)
 
●  Lege nr. 180 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin (M.O. nr. 582/15.06.2022)
 
●  Lege nr. 181 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant (M.O. nr. 582/15.06.2022)
 
●  Ordin nr. 1090 emis de A.N.A.F. privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică (M.O. nr. 585/16.06.2022)
 
●  Ordin nr. 880 emis de M.I.P.E privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă“, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.057/2020 (M.O. nr. 586/16.06.2022)
 
●  Hotărâre nr. 772 privind aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulţilor, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare (M.O. nr. 586/16.06.2022)
 
●  Ordin nr. 882 emis de M.I.P.E privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Ajutor de stat pentru sprijinirea entităţilor din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de COVID-19“, aferentă Programului operaţional Competitivitate, axa prioritară nr. 4 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei“, prioritatea de investiţii 13i „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei“, obiectivul specific 4.1 „Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19“, acţiunea 4.1.2 „Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19“ (M.O. nr. 588/16.06.2022)
 
●  O.U.G. nr. 85 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal (M.O. nr. 594/17.06.2022)
 
●  Ordin nr. 20826 emis de M.C.I.D. privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 3 – Cooperare europeană şi internaţională”, asociată Planului naţional de cercetare – dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 (M.O. nr. 595/20.06.2022)
 
●  Ordin nr. 20827 emis de M.C.I.D. privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare din cadrul PNCDI III”, asociată Planului naţional de cercetare – dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 (M.O. nr. 595/20.06.2022)
 
●  Ordin nr. 20828 emis de M.C.I.D.  privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 1 – Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare – dezvoltare din cadrul PNCDI III”, asociată Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 (M.O. nr. 595/20.06.2022)
 
●  Ordin nr. 964 emis de M.M.S.S. pentru aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 31 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (M.O. nr. 596/20.06.2022)
 
●  O.U.G. nr. 82 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă (M.O. nr. 598/20.06.2022)
 
●  Lege nr. 182 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului (M.O. nr. 599/20.06.2022)
 
●  Hotărârea nr. 782 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum”, în anul 2022 (M.O. nr. 598/20.06.2022)
 
●  O.U.G. nr. 84 privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 601/20.06.2022)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane