Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 19.07.2022 – 26.07.2022

 Lege nr. 226 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene (M.O. nr. 728/20.07.2022),
 
Lege nr. 234 pentru modificarea art. 183 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (M.O. nr. 730/20.07.2022),
 
Lege nr. 238 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2022 pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (M.O. nr. 735/21.07.2022)
 
Lege nr. 225 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale (M.O. nr. 736/21.07.2022)
 
Lege nr. 254 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a altor acte normative (M.O. nr. 736/21.07.2022)
 
Lege nr. 241 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (M.O. nr. 736/21.07.2022)
 
Lege nr. 263 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (M.O. nr. 736/21.07.2022)
 
Legea nr. 236 privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 737/22.07.2022)
 
Legea nr. 248 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative (M.O. nr. 737/22.07.2022)

Legea nr. 248 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative (M.O. nr. 737/22.07.2022)
 
Ordinul nr. 112 emis de ANSVSA pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comerţul paralel cu produse medicinale veterinare ( M.O. nr. 738/22.07.2022)
 
Legea nr. 233 privind obligaţiunile garantate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar (M.O. nr. 740/22.07.2022)

Legea nr. 232 privind cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor (M.O. nr. 743/25.07.2022)
 
Legea nr. 256 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (M.O. nr. 744/25.07.2022)
 
Legea nr. 262 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi de completare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (M.O. nr. 744/25.07.2022)
 
Ordin nr. 813 emis de A.N.C.P.I. privind aprobarea condiţiilor de acces la datele şi informaţiile din sistemul informatic de cadastru şi carte funciară (M.O. nr. 744/25.07.2022)
 
Lege nr. 246 privind zonele metropolitane, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 745/25.07.2022)
 
Lege nr. 267 privind modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România“ (M.O. nr. 748/26.07.2022)
 
Lege nr. 268 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991(M.O. nr. 748/26.07.2022)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane