Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 20.12.2023– 04.01.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 20.12.2023– 04.01.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 20.12.2023– 04.01.2024 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 20.12.2023– 04.01.2024

● Hotărâre nr. 82 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Pachetul de măsuri de ajutorare a IMM-urilor COM (2023) 535 (M.O. nr. 1155/20.12.2023)
 
● Lege nr. 415 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 1155/20.12.2023)
 
● Hotărâre nr. 158 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale – COM (2023) 533 final (M.O. nr. 1162/21.12.2023)
 
● Ordin nr. 2564 emis de M.D.L.P.A. pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.259/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an (M.O. nr. 1162/21.12.2023)
 
● Ordin nr. 2610 emis de M.D.L.P.A. pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014 – 30 iunie 2028 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie (M.O. nr. 1164/21.12.2023)
 
● Ordin nr. 1996 emis de A.N.A.F. pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului utilizat de Operatorii de platforme în vederea îndeplinirii obligaţiei de raportare prevăzute la art. 2915 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr. 1167/21.12.2023)
 
● Ordin nr. 2343/1069 emis de A.N.A.P/C.N.S.P. privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2024 (M.O. nr. 1170/22.12.2023)
 
● Hotărâre nr. 1307 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă şi/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, pentru anul 2024 (M.O. nr. 1172/22.12.2023)
 
● O.U.G. nr. 120 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea celei de-a doua contribuţii financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano – român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe (M.O. nr. 1172/22.12.2023)
 
● Ordin nr. 5426 emis de M.F. pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2023, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 5.389/2023 (M.O. nr. 1174/26.12.2023)
 
● Ordin nr. 6216 emis de M.I.P.E. privind modificarea și completarea schemei de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 194/2018 (M.O. nr. 1179/27.12.2023)
 
● Ordin nr. 5428/21635/568 emis de M.F./M.C.I.D./M.A.D.R. pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 3.033/21.494/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION și a Ordinului ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 2.119/274/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanțiilor de stat și a grantului, precum și a convenției de garantare și plată a granturilor și a convenției de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS (M.O. nr. 1180/27.12.2023)
 
● Ordin 2048/2023pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal (M.O. nr. 1181/28.12.2023)
 
● Ordin 3678/2023pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii nr. 3.453/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanţării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2023 – 2024 (M.O. nr. 1181/28.12.2023)
 
● Ordin 5433/2023privind stabilirea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în sectoarele petrol şi gaze naturale potrivit art. 183 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 1185/28.12.2023)
 
● OUG 123/2023pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020 (M.O. nr. 1187/29.12.2023)
 
● Ordin 2047/2023privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora (M.O. nr. 1189/29.12.2023)
 
● Hotarare 1329/2023Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri necesare derulării activității societăților prestatoare de servicii de proiectare și performanță energetică (M.O. nr. 1192/29.12.2023)
 
● Lege 425/2023 –  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2023 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile (M.O. nr. 1194/29.12.2023)
 
● Ordin 554/2023 – Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 146/2023 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2023—2026, „Agricultură și Dezvoltare Rurală — ADER 2026 (M.O. nr. 1/03.01.2024)
 
●  Ordin 6377/2023 – Ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru modificarea alin. (2) al art. 18 din Schema de ajutor de minimis „Listarea la bursă a întreprinderilor”, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 348/2023 (M.O. nr. 1/03.01.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane