Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 13.12.2023– 19.12.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 13.12.2023– 19.12.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 13.12.2023– 19.12.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 13.12.2023– 19.12.2023

Ordin nr. 4170/1162 emis de M.S./C.N.A.S. pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora (M.O. nr. 1123/13.12.2023)
 
Lege nr. 391 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate (M.O. nr. 1124/13.12.2023)
 
Ordin nr. 865 emis de C.N.P.P. privind reglementarea modalităţilor de certificare a copiilor documentelor care atestă vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 şi a copiilor documentelor care atestă perioadele asimilate, precum şi a existenţei beneficiarilor nerezidenţi (M.O. nr. 1124/13.12.2023)
 
O.U.G. nr. 113 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021—2027 (M.O. nr. 1138/15.12.2023)
 
O.U.G. nr. 114 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor (M.O. nr. 1138/15.12.2023)
 
O.U.G. nr. 115 privind unele măsuri fiscalbugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene (M.O. nr. 1139/15.12.2023)
 
O.U.G. nr. 117 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 1139/15.12.2023)
 
Ordin nr. 21.584 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți”, asociată Planului național de redresare și reziliență al României 2021—2026, pilonul II, componenta 7, investiția 19, aprobată prin Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 20.953/2022 (M.O. nr. 1141/18.12.2023)
 
O.U.G. nr. 118 pentru completarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României (M.O. nr. 1142/18.12.2023)
 
O.U.G. nr. 119 privind reglementarea standardelor pentru instrumentele financiare ecologice dedicate sprijinirii măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice în industrie, precum şi pentru modificarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică (M.O. nr. 1142/18.12.2023)
 
Hotărâre nr. 1275 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (M.O. nr. 1143/18.12.2023)
 
Lege nr. 406 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii incluziunii financiare (M.O. nr. 1144/19.12.2023)
 
Ordin nr. 2026 emis de A.N.A.F. privind procedura administrativă prin care un Operator de platformă care are obligația de raportare poate alege să efectueze în România procedurile de raportare prevăzute la secțiunea III din anexa nr. 5 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr. 1144/19.12.2023)
 
Lege nr. 411 privind reglementarea utilizării unor alimente noi autorizate în prepararea/producerea produselor alimentare, precum și a etichetării și comercializării acestor produse pe teritoriul României (M.O. nr. 1147/19.12.2023)
 
Lege nr. 412 pentru înființarea și funcționarea punctelor gastronomice locale (M.O. nr. 1147/19.12.2023)
 
Ordin nr. 6070 emis de M.I.P.E. pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice în cadrul Programului operațional regional 2014—2020 (M.O. nr. 1147/19.12.2023)
 
Ordin nr. 6071  emis de M.I.P.E. pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.795/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia națională de competitivitate și planurile regionale de dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului operațional regional 2014—2020 (M.O. nr. 1147/19.12.2023)
 
Ordin nr. 6073  emis de M.I.P.E. pentru modificarea și completarea Ordinului viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic în cadrul Programului operațional regional 2014—2020 (M.O. nr. 1148/19.12.2023)
 
Ordin nr. 6162 emis de M.I.P.E. privind modificarea și completarea Schemei de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021— 2027, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3.996/2023 (M.O. nr. 1149/19.12.2023)
 
Ordin nr. 3173 emis de M.M.A.P. pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și a instrucțiunilor de completare a acestuia (M.O. nr. 1154/19.12.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane