Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 22.06.2023 – 05.07.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 22.06.2023 – 05.07.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 22.06.2023 – 05.07.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

22.06.2023 – 05.07.2023
 

Ordin nr. 887 emis de M.J. privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 7.324/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul National al Registrului Comerţului (M.O. nr. 561/22.06.2023)
 
Ordin nr. 20593 emis de M.C.I.D. privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 ale institutelor naţionale de cercetare – dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării (M.O. nr. 563/22.06.2023)
 
Ordin nr. 1785/706 emis de M.F./S.G.G. pentru modificarea şi completarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 3.247/1.179/2017 (M.O. nr. 568/23.06.2023)
 
Ordin nr. 1496 emis de M.M.A.P.  privind aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de biogaz pe bază de gunoi de grajd (M.O. nr. 568/23.06.2023)
 
Ordin nr. 1201 emis de M.D.L.P.A. privind aprobarea unei scheme transparente de ajutor de stat destinate finanţării obiectivelor specifice OSR 2.2 – Promovarea energiei regenerabile conform Directivei (UE) 2018/2001, inclusiv cu criteriile de durabilitate prevăzute în cadrul acesteia, OSR 4.5 – Asigurarea accesului egal la asistenţă medicală şi promovarea rezilienţei sistemelor de sănătate, inclusiv a asistenţei medicale primare, şi promovarea tranziţiei de la asistenţa instituţională la cea familială şi comunitară, OSR 4.6 – Consolidarea rolului culturii şi al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială şi inovarea socială şi OSI 6.3 – Consolidarea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acţiunilor interpersonale prin Programul Interreg VI – A România – Ungaria (M.O. nr. 570/23.06.2023)
 
Ordin nr. 182 emis de A.N.P.C. privind obligaţia operatorilor economici de a asigura consumatorilor informaţii clare şi neechivoce cu privire la preţul produselor (M.O. nr. 575/26.06.2023)
 
Ordin nr. 2082 emis de M.S. privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2 (M.O. nr. 576/26.06.2023)
 
Ordin nr. 1218 emis de A.N.C.P.I. pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specialitatea topografie, cadastru şi geodezie (M.O. nr. 586/28.06.2023)
 
Ordin nr. 927 emis de A.N.A.F. pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară (M.O. nr. 587/28.06.2023)
 
Ordin nr. 927 emis de privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Ajutor de stat pentru sprijinirea entităţilor din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de COVID – 19”, aferentă Programului operaţional Competitivitate, axa prioritară nr. 4 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, prioritatea de investiţii 13i „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, obiectivul specific 4.1 „Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia COVID – 19”, acţiunea 4.1.2 „Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID – 19” (M.O. nr. 588/28.06.2023)
 
Ordin nr. 20773 emis de M.C.I.D. privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.523/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii străini în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare – dezvoltare – inovare (M.O. nr. 590/29.06.2023)
 
Lege nr. 187 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 594/29.06.2023)
 
Lege nr. 193 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (M.O. nr. 594/29.06.2023)
 
Hotărâre nr. 20 emisă de C.S.U. privind constatarea încetării stării de risc epidemiologie şi biologic generate de pandemia de COVID – 19 şi a aplicabilităţii art. 1 din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 36 din 21.07.2020 (M.O. nr. 595/29.06.2023)
 
Ordin nr. 74 emis de A.N.S.V.A. pentru aprobarea Normei sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind fabricarea produselor lactate în unităţile de prelucrare a laptelui cu volum mic de producţie, care îşi desfăşoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice (M.O. nr. 597/30.06.2023)
 
Ordin nr. 2665 emis de M.I.P.E. privind modificarea Schemei de ajutor de stat „Granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare şi construcţiilor, precum şi alte domenii în legătură cu acestea, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă”, în cadrul axei prioritare 4 – „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, prioritatea de investiţii „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, obiectivul specific 4.1 „Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia COVID – 19”, acţiunea 4.1.1 „Investiţii în activităţi productive” din Programul operaţional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.734/2022 (M.O. nr. 600/30.06.2023)
 
O.U.G. nr. 61 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor (M.O. nr. 602/30.06.2023)
 
O.U.G. nr. 67 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare (M.O. nr. 602/30.06.2023)
 
O.U.G. nr. 65 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023 – 2026 (M.O. nr. 604/30.06.2023)
 
O.U.G. nr. 65 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (M.O. nr. 604/30.06.2023)
 
Ordin nr. 2044 emis de pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor (M.O. nr. 607/03.07.2023)
 
Ordin nr. 2.043 emis de M.F. pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară (M.O. nr. 611/04.07.2023)
 
Ordin nr. 4494 emis de M.E. privind aprobarea Metodologiei pentru înregistrarea și înscrierea calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) (M.O. nr. 611/04.07.2023)
 
Lege nr. 196  privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2023 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale (M.O. nr. 612/05.07.2023)
 
Lege nr. 197 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară (M.O. nr. 612/05.07.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane