Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 27.09.2023– 03.10.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 27.09.2023– 03.10.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 27.09.2023– 03.10.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 27.09.2023– 03.10.2023

● Ordin nr. 2443 emis de M.M.A.P. pentru aprobarea Ghidului specific privind condiţiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C3/S/I.2.A – B, pentru subinvestiţia I2.A – B „Sisteme integrate de colectare şi valorificare a gunoiului de grajd”, investiţia l2. „Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd şi al altor deşeuri agricole compostabile”, componenta C3 – Managementul deşeurilor (M.O. nr. 870/27.09.2023)
 
● Lege nr. 258 pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal  (M.O. nr. 871/28.09.2023)
 
● Ordin nr. 150/21.085 emis de M.A.I./M.C.I.D. privind procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar (M.O. nr. 871/28.09.2023)
 
● Ordin nr. 3278/804 emis de M.S./C.N.A.S. privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora (M.O. nr. 875/28.09.2023)
 
● Ordin nr. 3329 emis de M.S. privind completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative (M.O. nr. 876/28.09.2023)
 
Hotărâre nr. 900 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (M.O. nr. 877/28.09.2023)
 
● Ordin nr. 2.436 al M.M.A.P. pentru aprobarea Ghidului privind Reglementările specifice din domeniul deșeurilor, ca urmare a implementării proiectului SIPOCA 394/116097 (M.O. nr. 880/29.09.2023)
 
● Ordin nr. 3.300/799 emis de M.S. și C.N.A.S. pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu (M.O. nr. 880/29.09.2023)
 
● O.U.G. nr. 78 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare, precum și unele măsuri pentru îmbunătățirea absorbției fondurilor europene (M.O. nr. 881/29.09.2023)
 
● Ordin nr. 299 privind aprobarea limitelor maxime ale tarifelor solicitate pentru serviciile arhivistice prestate de către operatorii economici autorizați (M.O. nr. 892/04.10.2023)
 
 Anexă la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.436/2023 pentru aprobarea Ghidului privind Reglementările specifice din domeniul deșeurilor, ca urmare a implementării proiectului SIPOCA 394/116097 (M.O. nr. 880bis/29.09.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane