Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 2560 1090

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I   în intervalul 20.12.2021 – 28.12.2021

● Ordin nr. 1533 emis de M.F. pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 3.216/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la transmiterea de documente în format electronic către Ministerul Finanţelor şi unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului (M.O. nr. 1203/20.12.2021),
 
Ordin nr. 1984/1070 emis de M.F. și C.N.A.S. pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 603 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” (M.O. nr. 1205/20.12.2021),
 
O.U.G. nr. 133 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 – 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă (M.O. nr. 1207/20.12.2021),
 
Ordin nr. 132 emis de A.N.R.E.  privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale (M.O. nr. 1209/21.12.2021),
 
Ordin nr. 143 emis de A.N.R.E. privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2022 (M.O. nr. 1223/23.12.2021),
 
Ordin nr. 2021 emis de M.F. privind competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (M.O. nr. 1225/23.12.2021),
 
Ordin nr. 1480 emis de M.I.P.E. pentru modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID – 19, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 690/2021 (M.O. nr. 1226/24.12.2021),
 
Ordin nr. 1481 emis de M.I.P.E pentru modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID – 19 – investiţii productive, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, interimar, nr. 1.290/2021(M.O. nr. 1226/24.12.2021),
 
Ordin nr. 139 emis de A.N.R.E. privind modificarea şi completarea Contractului – cadru de distribuţie a gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020, şi a Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2016 (M.O. nr. 1227/24.12.2021),
 
Ordin nr. 1956 emis de M.D.L.P.A. pentru modificarea unor scheme de ajutor de minimis din cadrul Programului operaţional regional 2014 – 2020 (M.O. nr. 1231/27.12.2021),
 
Ordin nr. 2385 emis de M.M.A.P. pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018 (M.O. nr. 1231/27.12.2021),
 
Ordin nr. 2892 emis de privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative (M.O. nr. 1231/27.12.2021),
 
Ordin nr. 1487/836 emis de M.I.P.E. și M.C.I.D. pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor şi spinoff-urilor inovatoare“ în cadrul acţiunii 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere“, axa prioritară nr. 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor“ din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 (M.O. nr. 1232/28.12.2021),
 
Ordin nr. 129 emis de A.N.R.E. pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2015 privind instituirea Registrului naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi aprobarea Procedurii de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie (M.O. nr. 1233/28.12.2021),
 
Lege nr. 317 a bugetului de stat pe anul 2022 (M.O. nr. 1238/28.12.2021),
 
Lege nr. 318 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 (M.O. nr. 1239/28.12.2021).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane