Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 2560 1090

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I   în intervalul  09.02.2022 – 15.02.2022

Ordin nr. 98 emis de M.F. pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5% (M.O. nr. 131/09.02.2022),
 
Ordin nr. 131 emis de M.M.S.S. pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 134/09.02.2022),
 
Ordin nr. 179 emis de M.F. pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi” (M.O. nr. 138/10.02.2022),
 
Ordin nr. 37/83 emis de M.M.S.S./I.N.S. pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificării ocupaţiilor din România (M.O. nr. 138/10.02.2022),
 
Ordin nr. 38/82 emis de M.M.S.S./I.N.S. privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011(M.O. nr. 141/11.02.2022),
 
Ordin nr. 172 emis de M.F. privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr. 144/11.02.2022),
 
Hotărâre nr. 195 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, şi a Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă (M.O. nr. 146/14.02.2022),
 
Hotărâre nr. 196 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020 (M.O. nr. 146/14.02.2022),
 
Ordin nr. 5 emis de A.N.R.E. pentru modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019 (M.O. nr. 146/14.02.2022),
 
Ordin nr. 3048/123 emis de M.E. și M.M.S.S. privind modificarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard ocupaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.712/1.721/2018 (M.O. nr. 147/14.02.2022),
 
Hotărâre nr. 205 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru evaluare integrată şi monitorizarea programelor finanţate din fonduri publice şi europene şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului (M.O. nr. 148/14.02.2022),
 
Ordin nr. 28 emis de M. A. D. R. pentru modificarea unor acte normative privind măsura 14 „Bunăstarea animalelor“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (M.O. nr. 152.15.02.2022),
 
Hotărâre nr. 207 pentru completarea art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor (M.O. nr. 152/15.02.2022),
 
 
Hotărâre nr. 208 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru Programul România atractivă în vederea stabilirii obiectivelor incluse în cele 12 rute turistice/culturale din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României (M.O. nr. 152/15.02.2022),
 
Hotărâre nr. 206 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA (M.O. nr. 153/15.02.2022),
 
Hotărâre nr. 209 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă (M.O. nr. 154/15.02.2022),
 
Ordin nr. 183/173/112 emis de M.M.S.S./M.F./M.E. pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum şi a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“(M.O. nr. 155/15.02.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane