Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 18.01.2023 – 25.01.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 18.01.2023 – 25.01.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 18.01.2023 – 25.01.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul
18.01.2023 – 25.01.2023

 Hotărâre nr. 41 privind modificarea şi completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021 – 2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri (M.O. nr. 53/19.01.2023)
 
Ordin nr. 13 emis de A.N.C.P.I. privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 (M.O. nr. 54/19.01.2023)
 
Ordin nr. 20 emis de M.A.D.R. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan (M.O.nr. 54/19.01.2023)
 
Ordonanța nr. 5 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcții (M.O.nr. 55/19.01.2023)
 
Ordonanta nr. 6 pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor (M.O.nr. 55/19.01.2023)
 
Hotărâre nr. 23 pentru aprobarea Normelor sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniştii contabili, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (M.O.nr. 56/20.01.2023)
 
Ordin nr. 27 emis de M.D.L.P.A. pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”, indicativ NP 074 – 2022 (M.O.nr. 56/20.01.2023)
 
Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 27/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții”, indicativ NP 074-2022 ………… (M.O.nr. 56bis/20.01.2023)
 
Ordin nr. 2515 emis de M.C. privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, asociată Planului național de redresare și reziliență al României, pilonul IV, componenta 11 — Turism și cultură, investiția 7 (M.O.nr. 57/20.01.2023)
 
Ordin nr. 2509/5.672/C emis de MF și M.J. pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare fiscală” și a instrucțiunilor de completare a formularului „Cerere de înregistrare fiscală” (M.O.nr. 58/20.01.2023)
 
Ordin nr. 59 emis de M.F. privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M.O.nr. 59/20.01.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane