Comunicate de presă

Programul Regional Centru 2021-2027-Investiții tehnologice în IMM-uri, Intervenția 1.4.1.

Programul Regional Centru 2021-2027-Investiții tehnologice în IMM-uri, Intervenția 1.4.1. 1528 1063

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea spre consultare publică a ghidului solicitantului aferent PR Centru 2021-2027, ”O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă”, Intervenția 1.4.1. „Investiții tehnologice în IMM-uri”.

Scopul programului de dezvoltare și modernizare tehnologică a IMM-urilor din Regiunea Centru, active în sectoarele regionale de specializare inteligentă, constă în facilitarea creșterii economice a regiunii prin intermediul încurajării și sprijinirii accesului IMM-urilor la tehnologii avansate și programe de formare specializate, precum și prin promovarea investițiilor productive în active fixe corporale și necorporale. Această inițiativă are drept obiectiv sporirea capacităților tehnologice ale IMM-urilor, pentru a le permite să concureze mai eficient și să gestioneze dezvoltarea de produse și servicii inovatoare, contribuind astfel la creșterea brută de capital și la susținerea locurilor de muncă în regiune.

Solicitanți eligibili:
Societăți sau societăți cooperative care, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, se încadrează în categoria:
microîntreprinderilor din mediul urban – au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
întreprinderilor mici din mediul urban și rural – au între 10 și mai puțin de 50 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
întreprinderilor mijlocii din mediul urban și rural – au între 50 și mai puțin de 250 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 81.016.706 euro, din care sprijin FEDR 68.864.200 euro și 12.152.506 euro finanțare de la bugetul de stat.

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:
• Valoare minimă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 250.000 euro;
• Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 1.500.000 euro.

Cheltuieli eligibile:
• Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului;
• Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;
• Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;
• Cheltuieli pentru investiția de bază;
• Alte cheltuieli (aferente proiectelor cu lucrări);
• Cheltuielile de informare și publicitate;
• Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern;
• Cheltuieli de instruire și cooperare teritorială.
Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 30 zile calendaristice. Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea tabelului de observații și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa programe@adrcentru.ro, până la data de 30.04.2023.

Sprijinul public nerambursabil:
Pentru cheltuielile eligibile finanțate prin ajutor de minimis, în cadrul acestui apel de proiecte intensitatea ajutorului de minimis este de 100%.
Solicitanții de finanţare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de cofinanţare aplicabile cheltuielilor eligibile după cum urmează:

Pragul minim de selecție al proiectelor aferente Intervenției 1.4.1. este de 50 puncte.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 de ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finanțare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Contact

Attila Szekely – Director Departamentul de Consultanță CCI Brașov

0268 547 084
attila.szekely@ccibv.ro

Lansare proiect ”DigitALL IMM”

Lansare proiect ”DigitALL IMM” 1480 1184
Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu  Asociația EURO < 26 și Asociația „Liga de utilitate publică” (LUP), implementează începând cu data de 20.09.2022 proiectul „ DigitALL IMM”, ID SMIS 143346, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, contract POCU/860/3/12/143346.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de adaptarea activității a 36 întreprinderi și 336 angajați din toate regiunile mai puțin dezvoltate la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si a domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI prin cursuri de formare profesionala si asistenta tehnica in elaborarea unei planificari strategice pe termen lung.
În cadrul proiectului, se vor desfășura cursuri de formare profesională în domeniul competențelor digitale:
– Cursuri de inițiere în competențe informatice
– Cursuri de perfecționare/specializare în competențe digitale.

Rezultate:

 • 3 întreprinderi introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea Sprijinului
 • 306 persoane dobândesc o calificare/ care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant
 • 36 întreprinderi sprijinite
 • 336 angajați care beneficiază de programe de formare
 • 18 evenimente de conștientizare
Contact

Attila Szekely – Manager de proiect

0268 547 084
attila.szekely@ccibv.ro

Lansare proiect ”Digital în Centru”

Lansare proiect ”Digital în Centru” 1480 1184
Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu  MAGAZINELE OASIS S.R.L., implementează începând cu data de 23.09.2022 proiectul „ Digital în Centru”, ID SMIS 142903 , proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, contract POCU/860/3/12/142903.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea nivelului de competențe digitale de bază, avansate și specializate, a 310 de angajați Regiunea de Dezvoltare Centru urmarind asfel cresterea capacitatii de insertie profesionala si a adaptabilitatii acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În cadrul proiectului, se vor desfășura următoarele activități:

 • Cursuri de inițiere în competențe informatice
 • Cursuri de perfecționare în competențe digitale
 • Programe de formare digitală destinate specialiștilor IT
 • Cursuri care vor viza digitalizarea marketingului
 • Sprijin acordat întreprinderilor în vederea organizării de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale

 Rezultate:

 • 3 întreprinderi introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea Sprijinului
 • 280 persoane dobândesc o calificare/ care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant
 • 33 întreprinderi sprijinite
 • 310 angajați care beneficiază de programe de formare
 • 6 evenimente de conștientizare

Manager de proiect: Daniel Gabor

Contact

Daniel Gabor – Manager de proiect

0268 547 084
daniel.gabor@ccibv.ro

POC 4.1.1 “Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență”

POC 4.1.1 “Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență” 1474 1179

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunţă  programul de finantare POC 4.1.1 “Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență”.

Prezentul tip de proiect se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici, întreprinderilor mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, care primesc ajutor de minimis, prin intermediul grantului pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență, și ajutor de stat, prin intermediul grantului pentru investiții în retehnologizare pentru refacerea capacității de reziliență:, astfel:

 • schema de ajutor de minimis în valoare de 59.690.099 euro – granturi destinate investițiilor necesare capacităților de prestare de servicii, din care 50.000.000 euro FEDR-REACT-EU și 9.690.099 euro cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 prin Axa prioritară 4 – Acțiunea 4.1.1.;
 • schema de ajutor de stat în valoare de 179.070.298 euro – granturi destinate investițiilor în retehnologizare necesare capacităților de producție, din care 150.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și 29.070.298 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat, din bugetul Programului operațional Competitivitate 2014-2020 prin Axa prioritară 4 – Acțiunea 4.1.1. – Investiții în activități productive.

Beneficiarii sunt:

– pentru granturile de investiții sub forma de ajutor de minimis – Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectoarele eligibile prevăzute în Anexa nr. 12, menționate mai jos:
–           Clasa P– Învățământ;
–           Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
–           Clasa S – Alte activități de servicii.
-pentru granturile de investiții sub forma de ajutor de stat – Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectoarele eligibile prevăzute în Anexa nr. 13, menționate mai jos:
–           Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
–           Clasa F – Construcții;
–           Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
–           Clasa H – Transport și depozitare;
–           Clasa I – Hoteluri și restaurante potrivit anexei nr. 13

Tipuri de activități eligibile:

 1. a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;
 2. b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

Valoarea minimă și maximă a ajutorului de minimis/stat:

 • Valoarea granturilor pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de minimis este cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro, în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019.
 • Valoarea granturilor pentru investiții necesare retehnologizării care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, se determină în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, fiind cuprinsă între 50.000 euro și maxim 500.000 euro.

Perioadă depunere: 23.08.2022 – 29.08.2022  în sistemul de granturi  IMM Recover.

De asemenea a fost publicat în M.O.720/18.07.2022 programul de finanțare POC 4.1.1.bis – Măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor din industria alimentară și a construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență

În cadrul programului se vor acorda ajutoare de stat de câte 50.000 – 500.000 de euro pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) din următoarele domenii:

industria alimentară panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat.

construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat.

Firmele vor trebui să asigure și ele cofinanțare proprie cu valori minime între 25% și 40%, în funcție de dimensiunea întreprinderii și locul investiției. Microîntreprinderile și firme mici vor suporta cofinanțare mai mică decât a firmelor mijlocii.

Beneficiarii de granturi pentru investiții destinate retehnologizării vor putea utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea activelor corporale și necorporale aferente următoarelor categorii de cheltuieli:

 1. a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări, exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia.
 2. b) cheltuieli pentru investiția de bază care cuprind:
 3. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT C, tehnologii software, dotări independente – care cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;
 4. cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 5. cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;
 6. cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
 7. c) cheltuieli cu transformarea digitală – active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;

Data de lansare: 20.09.2022 – platforma  IMM Recover.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Contact: Attila Szekely Director Departament Consultanță

0268 547 084
attila.szekely@ccibv.ro

Sinteza privind aplicarea prevederilor Ordonanţei Nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Sinteza privind aplicarea prevederilor Ordonanţei Nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 1474 1179


Camera de Comerț și Industrie Brașov anunţă modificările Codului Fiscal, prin OG 16/2022, ce intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a OG nr. 16/2022 (respectiv data de  18.07.2022)

1.Condiția referitoare la procentul de 80% cifră de afaceri din construcții în venituri totale, în vederea acordării facilităților pentru veniturile din salarii din acest sector (scutire impozit și contribuția la asigurările sociale de sănătate, reducerea cotei de asigurări sociale) trebuie îndeplinită în anul în curs, și nu la sfârșitul anului precedent.

 1. Se includ în categoria veniturilor neimpozabile obținute de persoanele fizice și indemnizațiile primite pentru îngrijirea pacienților cu afecțiuni oncologice.

Modificări  cu aplicabilitate de la 01 august 2022

 1. Impozitarea veniturilor din jocuri de noroc

Veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reținere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:
– venit brut până la 10.000 inclusiv : 3%
– peste 10.000-66.750 inclusiv 300 + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000
– peste 66.750 :11.650 + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750

Impozitul datorat în cazul veniturilor obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin aplicarea baremului prevăzut mai sus asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obținut se scade suma de 11.650 lei.

 1. Limitarea aplicării facilităților fiscale în construcții, sectorul agricol și alimentar

În construcții, agricultură și instrustria alimentară, începând cu salariile aferente lunii august plafonul venitului până la care se aplică scutirea scade la 10.000 lei (de la 30.000 lei).

Mai precis, începând cu veniturile aferente lunii august 2022:

 • Veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.000 lei inclusiv, obținut din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale.
 1. Accize

Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum. Acest procent legal se aplică după cum urmează:

 1. a) 13% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 august 2022-31 martie 2023 inclusiv;
 2. b) 12% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024 inclusiv;
 3. c) 11% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025 inclusiv;
 4. d) 10% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, începând cu 1 aprilie 2025.

(5) Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de țigarete se determină anual, pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem și a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu. Această acciză specifică se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 1 martie. În perioada 1 august 2022-31 martie 2023 inclusiv, acciza specifică pentru țigarete este de 459,386 lei/1.000 țigarete.

(6) Acciza datorată determinată potrivit alin. (2) nu poate fi mai mică decât nivelul accizei totale prevăzut în anexa nr. 1.

Alte prevederi din Ordonanța nr. 16/2022, de modificare a Codului fiscal cu data de 01.08.2022:

 Salariile part-time.
Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale aplicate asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Excepții:

 • elevii sau studenții, cu vârsta până la 26 de ani;
 • ucenicii;
 • persoanele cu dizabilități;
 • alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi (ex. locuri de muncă cu condiții deosebite de lucru);
 • pensionarii pentru limită de vârstă (nu și cei cu pensii de serviciu).

De asemenea, beneficiază de excepție de la suprataxare cei care cumulează în cursul aceleiași luni venituri salarii în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată, aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.

 Director General                                                                                                Manager Financiar,

Cosmin ROȘIA-MICU                                                                                           Eleonora CONSTANTIN

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, în vizită de lucru la Brașov

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, în vizită de lucru la Brașov 1024 768


Ministrul Marcel Boloș a participat în data de  19.07.2022, la o serie de întâlniri cu Președintele Camerei de Comerț și Industrie Brașov – Silviu Costea și reprezentanții autorităților locale din județul Brașov respectiv  Mihai-Cătălin Văsii, Prefectul județului Brașov și Adrian Veştea, Președintele Consiliului Județean Brașov.

În cadrul discuțiilor privind Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), prin care sunt finanțate proiecte de apă/ apă uzată, dar și rețele de gaze care asigură dezvoltarea comunităților locale, au fost abordate aspecte privind implementarea următoarelor proiecte: Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată  și  Proiectul de realizare a sistemului de Management Integrat al Deșeurilor  – ambele în județul Brașov.

Un punct important pe ordinea de zi l-a reprezentat întâlnirea cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov şi cu cei ai companiilor din judeţ:  MIPE a precizat că, au fost discutate măsurile de susţinere a mediului de afaceri prin apeluri de proiecte deja lansate sau în pregătire: granturile pentru investiţii în retehnologizare, cu un buget de 400 milioane euro, apelul urmând a fi lansat în luna august şi granturile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a întreprinderilor şi pentru sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile, cu un buget de 500 milioane euro.

”Pentru următoarea perioadă de programare 2021 – 2027, mediul de afaceri va fi sprijinit prin diferite tipuri de acţiuni în cadrul programelor operaţionale regionale (2,22 miliarde de euro), Programul Operaţional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare (1,17 miliarde euro), Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare (1,47 miliarde euro), Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă (115 milioane euro) şi Programul Operaţional Tranziţie Justă”, au mai precizat reprezentanţii ministrului.

Domnul Silviu Costea – Președintele Camerei de Comerț și Industrie Brașov a confirmat disponibilitatea și implicarea mediului de afaceri brașovean atât prin acțiuni concrete, cât și prin suportul acordat autorităților locale în implementarea programelor guvernamentale în județul Brașov.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este direct implicată în promovarea calendarului principalelor tipuri de finanțări ce pot fi accesate în domeniile digitalizării și cercetării. Prin Departamentul de Consultanță al CCI Brașov se acordă permanent servicii de informare, asistență în consultarea ghidurilor de finanțare și în redactarea cererilor de finanțare și nu în ultimul rând în implementarea proiectelor .

În cadrul întâlnirii,  dl Silviu Costea  – Președintele CCI Brașov  a menționat: ”singurele organisme de utilitate publică având o reprezentativitate deplină la nivel național, sunt camerele de comerț și industrie –  potrivit legii de înființare –  poziție care le conferă un statut consolidat în fața autorităților publice centrale și locale, precum și în raport de partenerii guvernamentali și  nu în ultimul rand față de partenerii instituționali din străinătate. Astfel, rolul lor în atragerea de finanțări pentru comunitatea locală  este incontestabil și, deopotrivă, esențial.”

Contact: CCI Brașov, Departament Marketing & PR

0268 547 084
evenimente@ccibv.ro

Rezultate preliminare – Granturi acordate entităților din domeniul agroalimentar 2022

Rezultate preliminare – Granturi acordate entităților din domeniul agroalimentar 2022 498 450

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă informează în legătură cu rezultatele preliminare aferente măsurilor pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru entitățile din domeniul agroalimentar

Pe data de 26 mai 2022 a fost lansat apelul de finanțare „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar- AGRI FOOD” în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Din județul Brașov s-au înscris 486 de aplicanți, dintre care 50 au fost respinși automat de către sistem deoarece nu îndeplineau condițiile de eligibilitate pentru acest program de finanțare. Începând cu data de 8 iunie 2022, aplicanții încadrați în intervalul RUE 1-4000 care în urma pre-evaluării automate efectuate de către sistemul IMM Recover au fost declarați neeligibili, pot contesta notificarea de respingere în termenul stipulat în procedura de implementare a măsurii.

Aplicanții eligibili, înainte de soluționarea contestațiilor – 436 de companii – au solicitat, cumulat, o finanțare totală de 28.504.848 EUR, ceea ce înseamnă o medie de 65.378 EUR/ aplicant. Pentru proiectele declarate eligibile în urma pre-evaluării automate, respectiv în urma soluționării contestațiilor, aplicanții vor primi decizia de aprobare, urmând a constitui aportul propriu de 15% și să semneze contractele de finanțare. Vor avea la dispoziție 180 de zile pentru a implementa proiectul și pentru a genera raportul de progres, dar și pentru a îndeplini condițiile contractuale, precum menținerea / suplimentarea numărului de angajați declarați la momentul înscrierii. Din cele 436 de proiecte eligibile, un număr de 176 de aplicanți au garanția la momentul prezent că se încadrează în bugetul disponibil, în cazul în care acesta nu va fi suplimentat.

Camera de Comerț și Industrie Brașov, prin departamentul său de consultanță a contribuit la sprijinirea companiilor care au dorit să apeleze la serviciile de consultanță oferite de aceasta, pentru depunerea cererilor de finanțare, cu o rată de succes de 100%, în sensul în care aplicanții declarați eligibili au numere de ordine RUE care asigură încadrarea în bugetul aprobat al programului de finanțare.

Pe data de 27 mai 2022 a fost lansat apelul de finanțare „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19. Pentru acest program, nu există disponibile date pe județ.

Din numărul total de aplicanți, 32.153, vor fi finanțate cu suma de 5.000EUR/ beneficiar, un număr total de 10.000 de proiecte.

Camera de Comerț și Industrie Brașov prin departamentul său de consultanță a contribuit la sprijinirea companiilor care au dorit să apeleze la serviciile sale de consultanță pentru depunerea cererilor de finanțare aferente măsurii 1 cu o rată de succes de 100%, în sensul în care aplicanții declarați eligibili au numere de ordine RUE care asigură încadrarea în bugetul aprobat al programului de finanțare.

Contact

Attila Szekely | Director Departament Consultanță

0268 547 084
attila.szekely@ccibv.ro

Armonizarea legislației Camerelor de Comerț din România cu cele din străinătate – noi beneficii pentru antreprenorii români !

Armonizarea legislației Camerelor de Comerț din România cu cele din străinătate – noi beneficii pentru antreprenorii români ! 500 451

Sistemul Cameral din România parte a sistemului cameral european și internațional, partener credibil al Instituțiilor statului și cel mai reprezentativ susținător al mediului de afaceri va prelua cu responsabilitate noile atribuțiuni acordate prin completările legislative ale Legii Camerelor de Comerț

Camera de Comerț și Industrie Brașov se autofinanțează, de aproape 20 de ani, exclusiv din activități prestate mediului de afaceri brașovean și din fonduri europene sau guvernamentale. Camera este o entitate neguvernamentală, de interes și utilitate publică care are o creștere organică și care dorește în permanență să ofere noi servicii și oportunități pentru dezvoltarea afacerilor. Pentru ca această dorință să se realizeze, în urma  dialogului permanent cu membrii noștri, am dori să ne implicăm în noi activități pentru care este nevoie de o revizuire a legii camerelor de comerț.

Președintele Silviu Costea invită membrii mediului de afaceri brașovean să contribuie la consolidarea sistemului cameral, în interesul exclusiv al dezvoltării  activităților comerciale ale organizațiilor, prin completarea cu sugestii și observații a următorului chestionar:

Camera de Comerț și Industrie a României a formulat trei propuneri principale pentru extinderea gamei de servicii camerale în sprijinul mediului de afaceri, plecând de la modele consacrate, care și-au dovedit eficiența în state precum Austria, Germania, Franța, Italia și Turcia:

 1. Pregătirea şi gestionarea forței de muncă și adaptarea corespunzătoare a calificărilor la nevoile economiei reale. La nivel mondial, camerele de comerț sunt implicate în activitățile de pregătire și perfecționare profesională, în marja afilierii tradiționale a antreprenorilor la sistemele camerale și a cunoașterii aprofundate a realităților mediului de afaceri.
 2. Prezența antreprenorilor într-un Catalog al Firmelor, care să genereze vizibilitate și oportunități reale de promovare și internaționalizare, atât în mediul fizic cât și în cel virtual – mai competitiv și liber de barierele fizice și geografice, gestionat de către CCIR și Camerele județene, conform unor modele consacrate, testate și valorificate corespunzător, la nivel european.
 3. Certificarea de către Camerele județene a competențelor administratorilor, demers care va consolida circuitul unor afaceri oneste și predictibile și va aduce valoare adăugată atât pentru Stat cât și pentru antreprenori, în relațiile de afaceri pe care aceștia le dezvoltă.

Astăzi, CCIR și Camerele județene sunt pregătite mai mult ca oricând să își asume și, în egală măsură, să li se recunoască în  mod oficial rolul de interfață a mediului de afaceri în raport cu autoritățile prin descentralizarea unor atribuții din domenii specifice ale zonei publice, pe modelul altor state europene, vizând preluarea de către rețeaua camerală și a sarcinilor referitoare la dezvoltarea și internaționalizarea afacerilor.

Contact

Andreea Păiușan – Director Departament Marketing & PR

0268 547 084

Evoluţia pieţei muncii din Brașov în ianuarie 2022

Evoluţia pieţei muncii din Brașov în ianuarie 2022 2560 893

De doi ani asistăm la schimbări majore în modelele de lucru ale companiilor. O mare parte dintre angajatori oferă deja joburi în sistem hibrid sau full remote; ne-am obișnuit cu frecvența conferințelor, webinariilor și târgurilor de joburi din online.

2022 va fi un an în care piața muncii se va stabiliza și mai mult, iar tendinţele pe piaţa muncii vor fi: creşterea competiţiei pentru talente; apariția de noi beneficii extrasalariale – existând o presiune și mai mare pe bugetele pentru salarii; angajaţii îşi vor schimba jobul mai des – vor fi mult mai selectivi în fața ofertelor de muncă și vor îmbrățișa schimbarea doar dacă oportunitatea profesională le va bifa toate criteriile dorite.

Recrutarea va ridica provocări angajatorilor şi anul acesta, având în vedere deficitul forţei de muncă de pe piaţa din România. În plus, aproape 7 din 10 angajaţii plănuiesc să îşi schimbe jobul în 2022, după ce, în 2021, 62% dintre ei considerau că nivelul de stres a crescut, iar bunăstarea a devenit o prioritate în selecţia locului de muncă ( notează un raport al BestJobs).

Indexul locurilor de muncă arată că Brașovul se află pe locul al doilea în clasamentul judeţelor cu cele mai multe oferte de locuri de muncă în luna ianuarie 2022, aproape 3.520 de anunţuri, în creştere cu 71% faţă de ianuarie 2021. Podiumul a fost completat de Cluj, cu 3.221 anunțuri de angajare publicate de angajatori în ianuarie 2022, în creştere cu 39% faţă de aceeaşi lună din 2021. Angajatorii din zona Bucureşti-Ilfov au publicat aproape 15.500 de anunţuri de angajare în luna ianuarie, cu 73% mai multe faţă de aceeaşi lună din 2021, ocupând primul loc în clasamentul judeţelor cu cea mai mare ofertă de locuri de muncă în prima lună din acest an. (notează un raport al Olx Romania)

În urma unei analize realizate de către Camera de Comerț și Industrie Brașov, în baza datelor primite de la AJOFM Brașov, la nivelul județului Brașov în luna ianuarie 2022 s-a înregistrat interesul angajatorilor pentru categoria agenți de securitate – 42 anunțuri,  agenți servicii client – 52 anunțuri, manipulant marfuri – 30 anunțuri, montatori (acumulatori și subansamble) – 96 anunțuri, muncitori necalificați la asamblarea, montarea pieselor – 59 anunțuri. Alte categorii: administratori, agenți comerciali, agenți curățenie clădiri și mijloace de transport, agenți vânzări, bucătari și ajutor de bucătari, analist ajutor, asistent medical generalist, asistent medical șef, barman, coafor, cofetar,conducător autospecială, confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice, consilieri, consultanți, experți contabil, electrician, femeie de serviciu, funcționar administrativ, ingineri, lăcătuși mecanici, lucrători comerciali, manipulanți mărfuri, montatori, muncitori calificați și necalificați, operatori, ospătari, șoferi, s.a

Din totalul de 910 locuri de muncă vacante, 70 de posturi sunt cu studii universitare, 92 de posturi sunt cu studii liceale, restul sunt studii gimnaziale și fără studii, 44 de posturi sunt cu durată determinată, 8 posturi fiind cu timp parțial de muncă.

Numărul total al şomerilor înregistraţi în luna inauarie în județul Brașov : 4902 din care 2273 femei;  din total șomeri, 1128 sunt indemnizați (670 femei) și 3774 sunt neindemnizați (1603 femei).

Contact

Andreea Ivașcu- Director Departament Marketing & PR

0268 547 084

Acord de parteneriat între CCI Brașov și Patronatul Societăților din Construcții pentru susținerea sectorului de construcții

Acord de parteneriat între CCI Brașov și Patronatul Societăților din Construcții pentru susținerea sectorului de construcții 1512 1799

În data de 27 ianuarie 2022, în urma întâlnirii dlui Silviu Costea, președinte  al Camerei de Comerț și Industrie  cu dl Liviu Iulian Simion  – președinte al Patronatului Societăților din Construcții, s-a semnat un Acord de parteneriat prin care s-a convenit atât încurajarea domeniului construcțiilor, domeniu dinamic în Brașov, cât și investițiile în construcții edilitare: școli, cămine de studenți. Totodată s-a abordat  domeniul legislativ în construcții, prin prisma  menținerii facilităților acordate muncitorilor din domeniu și măririi contingentului pentru cei din Asia.

Camera de Comerț din Industrie Brașov împreună cu Patronatul Societăților din Construcții urmăresc implicarea activă a firmelor care activează în domeniul construcțiilor în formularea reglementărilor legislative care definesc și influențează construcțiile românești, fiind împreună un partener de dialog reprezentativ cu  toate autoritățile publice relevante din domeniu, în mod deosebit în ceea ce privește creșterea prețurilor materialelor de contrucții și  chiar al indisponibilităţii acestora, creștere care infuenteaza atât proiectele existentente cât și proiectele de investiții viitoare.

Tot prin acest parteneriat, ne propunem stimularea inserţiei specialiștilor prin calificări recunoscute la nivel european și internațional, îmbunătăţirea aplicabilităţii formării specialiștilor, prin cunoaşterea exigenţelor beneficiarilor finali ai formării – agenţii economici, organizarea de seminarii şi conferinţe de informare, organizare în parteneriat a cursurilor de formare, accesarea de proiecte cu finanţare proprie sau obţinută prin programe europene.

Potrivit estimărilor din luna decembrie 2021, în activitatea de construcţii se va înregistra pentru următoarele trei luni scădere a volumului producţiei (sold conjunctural -20%), arată datele Institutului Național de Statistică.

Managerii estimează scădere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural -11%), iar în ceea ce priveşte preţurile lucrărilor de construcţii se preconizează creștere accentuată a acestora (sold conjunctural +42%).

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă stă la dispoziție pentru eventuale propuneri sau sugestii în ceea ce privește sectorul construcțiilor, pentru o mai bună desfășurare a acestei activitati la nivel sectorial și nu numai.

Contact


Andreea Ivașcu 
Director Departament Marketing & PR