Informare legislativă

Sinteza actelor normative cu impact general de la decretarea stării de alertă până în prezent

Sinteza actelor normative cu impact general de la decretarea stării de alertă până în prezent 2560 1094

Vă prezentăm sinteza actelor normative cu impact general de la decretarea stării de alertă până în 15.02.2022

Pentru că odată încetată starea de urgență, a fost declarată STAREA DE ALERTĂ pe teritoriul României, și pentru că săptămânal sunt publicate în Monitorul Oficial foarte multe informații de ordin legislativ, Camera de Comerț și Industrie Brașov vine în sprijinul dumneavoastră cu o sinteză a actelor normative cu impact general și o scurta descriere a acestora, de la declararea stării de alertă până în prezent.

Sinteza actualizată a actelor normative pentru perioada 08.02.2022 – 15.02.2022 poate fi consultată  AICI.

Sinteza actualizată a actelor normative cu impact general de la decretarea stării de alertă până la data de 15.02.2022 poate fi consultată AICI.

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Camera de Comerț și Industrie Brașov va continua să vă informeze în aceasta privință și în perioada următoare.

Vă invităm să fiți la zi cu toate noutățile din mediul de afaceri, urmărindu-ne pe pagina de Facebook și LinkedIn a CCIBV.

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

0728 137 736

alina.grosanu@ccibv.ro

Împreună vom învinge !

Înregistrarea contribuabililor în Spațiul Public Virtual

Înregistrarea contribuabililor în Spațiul Public Virtual 2560 865

Începând cu 1 martie 2022 devine obligatorie înregistrarea în Spațiul Public Virtual  pentru transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a oricăror altor documente către organele fiscale, de către contribuabilii care desfășoară activități economice într -o formă de activitate autorizată.

Prin O.G. nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, a fost introdusă , începând cu dată de 01 martie 2022, obligativitatea transmiterii la organul fiscal central a cererilor, înscrisurilor sau a altor documente prin intermediul Spațiului Privat Virtual. Această obligativitate revine persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică, persoanelor fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent că persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale. În situația în care contribuabilii/ plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric,nu vor fi luate în considerare , urmând că acesta să notifice contribuabilii/ plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță .

Se recomandă contribuabililor să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în Spațiul Privat Virtual, până la dată de 01 martie pentru evita eventualele efecte negative care pot apărea în situația în care un document trebuie depus într -un anumit termen, iar acest lucru se realizează fizic și nu prin intermediul Spațiului Privat Virtual, cum ar fi : pierderea dreptului de a beneficia de o facilitate fiscală , aplicarea unor amenzi, etc.

Spațiul Privat Virtual este un serviciu gratuit, disponibil 24h/24h, 7 zile/7 zile, prin intermediul căruia contribuabilii depun declarații cereri, solicită documente, verifică situația fiscală proprie, etc.

Prin transmiterea documentelor prin mediul electronic sunt economisite atât resursele contribuabililor, cât și cele ale administrației fiscale.

Persoanele fizice sau juridice, care dețin certificate digitale calificate, pot solicită înregistrarea ca utilizatori SPV pe baza acestora, iar persoanele fizice care nu dețin un astfel de certificat,  pot solicita înregistrarea pe bază de nume de utilizator și parolă.

Informații suplimentare cu privire la înrolarea în Spațiul Privat Virtual se pot obține : – accesând portalul ANAF, la secțiunea „Servicii Online” .

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 2560 1090

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I   în intervalul  09.02.2022 – 15.02.2022

Ordin nr. 98 emis de M.F. pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5% (M.O. nr. 131/09.02.2022),
 
Ordin nr. 131 emis de M.M.S.S. pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 134/09.02.2022),
 
Ordin nr. 179 emis de M.F. pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi” (M.O. nr. 138/10.02.2022),
 
Ordin nr. 37/83 emis de M.M.S.S./I.N.S. pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificării ocupaţiilor din România (M.O. nr. 138/10.02.2022),
 
Ordin nr. 38/82 emis de M.M.S.S./I.N.S. privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011(M.O. nr. 141/11.02.2022),
 
Ordin nr. 172 emis de M.F. privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr. 144/11.02.2022),
 
Hotărâre nr. 195 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, şi a Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă (M.O. nr. 146/14.02.2022),
 
Hotărâre nr. 196 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020 (M.O. nr. 146/14.02.2022),
 
Ordin nr. 5 emis de A.N.R.E. pentru modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019 (M.O. nr. 146/14.02.2022),
 
Ordin nr. 3048/123 emis de M.E. și M.M.S.S. privind modificarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard ocupaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.712/1.721/2018 (M.O. nr. 147/14.02.2022),
 
Hotărâre nr. 205 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru evaluare integrată şi monitorizarea programelor finanţate din fonduri publice şi europene şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului (M.O. nr. 148/14.02.2022),
 
Ordin nr. 28 emis de M. A. D. R. pentru modificarea unor acte normative privind măsura 14 „Bunăstarea animalelor“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (M.O. nr. 152.15.02.2022),
 
Hotărâre nr. 207 pentru completarea art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor (M.O. nr. 152/15.02.2022),
 
 
Hotărâre nr. 208 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru Programul România atractivă în vederea stabilirii obiectivelor incluse în cele 12 rute turistice/culturale din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României (M.O. nr. 152/15.02.2022),
 
Hotărâre nr. 206 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA (M.O. nr. 153/15.02.2022),
 
Hotărâre nr. 209 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă (M.O. nr. 154/15.02.2022),
 
Ordin nr. 183/173/112 emis de M.M.S.S./M.F./M.E. pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum şi a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“(M.O. nr. 155/15.02.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Sinteza actelor normative cu impact general de la decretarea stării de alertă până în prezent

Sinteza actelor normative cu impact general de la decretarea stării de alertă până în prezent 2560 1094

Vă prezentăm sinteza actelor normative cu impact general de la decretarea stării de alertă până în 08.02.2022

Pentru că odată încetată starea de urgență, a fost declarată STAREA DE ALERTĂ pe teritoriul României, și pentru că săptămânal sunt publicate în Monitorul Oficial foarte multe informații de ordin legislativ, Camera de Comerț și Industrie Brașov vine în sprijinul dumneavoastră cu o sinteză a actelor normative cu impact general și o scurta descriere a acestora, de la declararea stării de alertă până în prezent.

Sinteza actualizată a actelor normative pentru perioada 02.02.2022 – 08.02.2022 poate fi consultată  AICI.

Sinteza actualizată a actelor normative cu impact general de la decretarea stării de alertă până la data de 08.02.2022 poate fi consultată AICI.

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Camera de Comerț și Industrie Brașov va continua să vă informeze în aceasta privință și în perioada următoare.

Vă invităm să fiți la zi cu toate noutățile din mediul de afaceri, urmărindu-ne pe pagina de Facebook și LinkedIn a CCIBV.

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

0728 137 736

alina.grosanu@ccibv.ro

Împreună vom învinge !

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 2560 1090

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I   în intervalul  02.02.2022 – 09.02.2022

● Ordin nr. 213 emis de M.S. privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS – CoV – 2 (M.O. nr. 106/02.02.2022),
 
Hotărâre nr. 146 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură  (M.O. nr. 107/02.02.2022),
 
Ordin nr. 3 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale (M.O. nr. 108/03.02.2022),
 
Ordin nr. 179 emis de M.M.A.P. privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 (M.O. nr. 109/03.02.2022),
 
Ordin nr. 180 emis de M.M.A.P. privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 (M.O. nr. 110/03.02.2022),
 
Hotărâre nr. 148 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022 (M.O. nr. 111/03.02.2022),
 
Hotărâre nr. 149 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie (M.O. nr. 112/03.02.2022),
 
Hotărâre nr. 147 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia în anul 2022 (M.O. nr. 112/03.02.2022),
 
Hotărâre nr. 171 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (M.O. nr. 114/04.02.2022),
 
Ordin nr. 254 emis de M.S. privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS – CoV – 2 (M.O. nr. 116/04.02.2022),
 
O.U.G. nr. 5 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (M.O. nr. 117/04.02.2022),
 
O.U.G. nr. 6 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID – 19 (M.O. nr. 117/04.02.2022),
 
Ordin nr. 260 emis de M.S. privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS – CoV – 2 (M.O. nr. 118/04.02.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 2560 1090

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I   în intervalul 18.01.2021 – 25.01.2022

● Ordin 17 emis de M.A.D.R. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan (M.O. nr. 58/19.01.2022),
 
Lege nr. 20 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M.O. nr. 60/19.01.2022),
 
O.U.G. nr. 2 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 61/20.01.2022),
 
Ordin nr. 35 emis de M.F. privind aprobarea cuantumului taxei administrative prevăzute la art. 19 alin. (82) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 62/20.01.2022),
 
Ordin nr. 113/32 emis de M.S./C.N.A.S. pentru modificarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022 (M.O. nr. 64/20.01.2022),
 
Hotărâre nr. 96 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2022 (M.O. nr. 65/21.01.2022),

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 2560 1090

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I   în intervalul 14.01.2022 – 18.01.2022


  • Ordin 74 emis de M.S. privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS – CoV – 2 (M.O. nr. 40/13.01.2022),
 
  • Ordin nr. 2 emis de M.F. pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor de către entităţile raportoare cu privire la neconcordanţele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (71) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 43/14.01.2022),
 
  • Ordin nr. 17 emis de M.F. privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu (M.O. nr. 43/14.01.2022),
 
  • Lege nr. 22 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (M.O. nr. 45/14.01.2022),
 
  • Ordin nr. 85/29 emis de M.S. și C.N.A.S. pentru modificarea şi completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022 (M.O. nr. 45/14.01.2022),
 
  • Ordin nr. 83 emis de M.S. pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS – CoV – 2 (M.O. nr. 50/17.01.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Sinteza actelor normative cu impact general de la decretarea stării de alertă până în prezent

Sinteza actelor normative cu impact general de la decretarea stării de alertă până în prezent 2560 1094

Vă prezentăm sinteza actelor normative cu impact general de la decretarea stării de alertă până în 11.01.2022

Pentru că odată încetată starea de urgență, a fost declarată STAREA DE ALERTĂ pe teritoriul României, și pentru că săptămânal sunt publicate în Monitorul Oficial foarte multe informații de ordin legislativ, Camera de Comerț și Industrie Brașov vine în sprijinul dumneavoastră cu o sinteză a actelor normative cu impact general și o scurta descriere a acestora, de la declararea stării de alertă până în prezent.

Sinteza actualizată a actelor normative pentru perioada 14.12.2021 – 11.01.2022 poate fi consultată  AICI

Sinteza actualizată a actelor normative cu impact general de la decretarea stării de alertă până la data de 11.01.2022 poate fi consultată AICI.

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Camera de Comerț și Industrie Brașov va continua să vă informeze în aceasta privință și în perioada următoare.

Vă invităm să fiți la zi cu toate noutățile din mediul de afaceri, urmărindu-ne pe pagina de Facebook și LinkedIn a CCIBV.

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

0728 137 736

alina.grosanu@ccibv.ro

Împreună vom învinge !

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 2560 1090

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I   în intervalul 29.12.2021 – 11.01.2022

● Lege nr. 314 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică (M.O. nr. 1240/29.12.2021),
 
● Lege nr. 315 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 1240/29.12.2021),
 
●  Ordin nr. 1582/1337/1986 emis de M.F./M.E./M.D.L.P.A.pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvenţiei prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021 – 2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” (M.O. nr. 1241/29.12.2021),
 
●  Lege nr. 322 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 1245/30.12.2021),
 
●  O.U.G. nr. 140 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri (M.O. nr. 1245/30.12.2021),
 
●  Ordin nr. 2961, emis de M.F privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS – CoV – 2 (M.O. nr. 1246/30.12.2021),
 
●  O.U.G. nr. 141 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale (M.O. nr. 1248/30.12.2021),
 
●  O.U.G. nr. 142 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, precum şi pentru modificarea art. 164 alin. (21) şi (22) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (M.O. nr. 1249/30.12.2021),
 
●  Hotărâre nr. 1310 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare – dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III) (M.O. nr. 1254/30.12.2021),
 
●  Lege nr. 320 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar (M.O. nr. 1256/31.12.2021),
 
●  O.U.G. nr. 143 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative (M.O. nr. 1259/31.12.2021),
 
●  Ordin nr 2127 emis de M.F. pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” (M.O. nr. 10/05.01.2022),
 
●  Ordin nr. 5856 emis de M.E. privind aprobarea Procedurilor de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ, precum şi pentru aprobarea unor formulare (M.O. nr. 14/05.01.2022),
 
●  Hotărâre nr. 34  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (M.O. nr. 18/06.01. 2022),
 
●  Ordin nr. 370 emis de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România (M.O. nr. 21/07.01. 2022),
 
●  Lege nr. 6 pentru modificarea art. 3 alin. (3) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 (M.O. nr. 23/07.01. 2022),
 
●  Lege nr. 12 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2020 privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug – in, prin Programul de finanţare „ELECTRIC UP”(M.O. nr. 25/07.01. 2022),
 
●  Ordin nr. 30/1 emis de M.S și M.A.I. privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologie şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS – CoV – 2 pe durata stării de alertă (M.O. nr. 25/07.01.2022),
 
●  Ordin nr. 31 emis de M.S. pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS – CoV – 2 (M.O. nr. 26/09.01. 2022),
 
●  Ordin nr. 11 emis de M.F. pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 26/27.01. 2022),
 
●  Ordin nr. 10 emis de M.F. privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B (M.O. nr. 27/10.01. 2022),
 
●  Ordin nr. 10 emis de M.I.P.E. privind modificarea Schemei de ajutor de minimis VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020, axa prioritară 1 „Iniţiativa Locuri de muncă pentru tineri”, obiectivul specific 1.1 „Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile” şi obiectivul specific 1.2 „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non – formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.200/2020 (M.O. nr. 28/10.01. 2022),
 
●  Ordin nr. 1592 emis de M.F. pentru modificarea şi completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici (M.O. nr. 28/10.01. 2022),
 
●  Hotărâre nr. 1315 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă (M.O. nr. 32 din 11.01.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 2560 1090

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I   în intervalul 20.12.2021 – 28.12.2021

● Ordin nr. 1533 emis de M.F. pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 3.216/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la transmiterea de documente în format electronic către Ministerul Finanţelor şi unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului (M.O. nr. 1203/20.12.2021),
 
Ordin nr. 1984/1070 emis de M.F. și C.N.A.S. pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 603 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” (M.O. nr. 1205/20.12.2021),
 
O.U.G. nr. 133 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 – 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă (M.O. nr. 1207/20.12.2021),
 
Ordin nr. 132 emis de A.N.R.E.  privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale (M.O. nr. 1209/21.12.2021),
 
Ordin nr. 143 emis de A.N.R.E. privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2022 (M.O. nr. 1223/23.12.2021),
 
Ordin nr. 2021 emis de M.F. privind competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (M.O. nr. 1225/23.12.2021),
 
Ordin nr. 1480 emis de M.I.P.E. pentru modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID – 19, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 690/2021 (M.O. nr. 1226/24.12.2021),
 
Ordin nr. 1481 emis de M.I.P.E pentru modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID – 19 – investiţii productive, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, interimar, nr. 1.290/2021(M.O. nr. 1226/24.12.2021),
 
Ordin nr. 139 emis de A.N.R.E. privind modificarea şi completarea Contractului – cadru de distribuţie a gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020, şi a Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2016 (M.O. nr. 1227/24.12.2021),
 
Ordin nr. 1956 emis de M.D.L.P.A. pentru modificarea unor scheme de ajutor de minimis din cadrul Programului operaţional regional 2014 – 2020 (M.O. nr. 1231/27.12.2021),
 
Ordin nr. 2385 emis de M.M.A.P. pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018 (M.O. nr. 1231/27.12.2021),
 
Ordin nr. 2892 emis de privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative (M.O. nr. 1231/27.12.2021),
 
Ordin nr. 1487/836 emis de M.I.P.E. și M.C.I.D. pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor şi spinoff-urilor inovatoare“ în cadrul acţiunii 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere“, axa prioritară nr. 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor“ din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 (M.O. nr. 1232/28.12.2021),
 
Ordin nr. 129 emis de A.N.R.E. pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2015 privind instituirea Registrului naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi aprobarea Procedurii de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie (M.O. nr. 1233/28.12.2021),
 
Lege nr. 317 a bugetului de stat pe anul 2022 (M.O. nr. 1238/28.12.2021),
 
Lege nr. 318 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 (M.O. nr. 1239/28.12.2021).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane